simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܒ̇ܝܐ ܂ ܘܥܠ ܦܟܪ ܐܢܘܢ ܠܢܛܘܪܐ̈ 7ܕܫܝܘܠ̣ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܕܕܪܐ̈ ܂ ܘܐܙܕܝܢ ܚܫܘܫܐܝܬ ܡܢ ܟܪܝXܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܘܢܦܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܐܬܩܪܒܢܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܒܛܠܘܡܝܐ ܕܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܀ ܀ ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ
JnEph:EccHist ܟܘܠܘ ܢ ܝܣ̣ܝܘܢܘܝܝ̈ ܓ̣ ܂ ܫ̇X ܢܝܘܝ̇ܢܢ ܝܘ ܕܝXܬܝ̣XܪX ܒܬܪ ܢ̇ܠܦ ܂ XܪܝXܥܝܢ̈ ܘܚ ܂ ܆ ܕܥܠ ܝܠܝܢ ܕܒܚܪܬX Xܘܒ ܝXܢ
SevAnt:madHym ܓܒ̣ܝܬ ܐ ܘܛ̣ܟܣܐ ܫܠܝܚܝܐ ܇ . ܝܝܝܚ ܝ ܝܝ ܝܥ̣ ܚ ܝܝ . ̈ ܝ̇- : ܝ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܚܫܘܟܐ : ܠܐ̇ ܐܢܫ ܢ̇ܬܕܡܪ ܒܝܗܘܕܐ ܣܪܝܘXX . ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܘܥܣܪ ܢ ܘܚܡܫܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܝܢܬ̣ ܝ-· ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarKoni:Schol ܕܢܦܨܗ ܚܡܪܗ ܗܢܐ X ܟܠܗ ܥ̇ܫܢ X ܪܘܫܥܗܘܢ ܕܡܓܘܫܐ̈ ܕܒܥܠܬ ܒܬܪ ܙ̣ܪܥܐ ܂ ܘܐܝܟ ܝ ܕܠܐ ܝܠܦܢܢ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗܝܢ ܡܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܕܐ ܠܡܘܗܒܬܐ⁰⁰ܕܣܘܟܠܐ̈ : ܗ̇ܝܕܝܢ ⁰¹ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܚܠܦ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ ܕܩ̣̇ܪܒ ܠܢܦܫܐ : X XXX1ܩX ܘܐܫܬ̣ܘܝXX ܗܘܢܐ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܫܠܡܗ ܠXܘܢ ܝX ܕܢܢܩܦܘܢܝܗܝ ܀ ܗܕܐ ܕܝܢ ܙܕܩ̇ ܒܬܪ ܂ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܢܟܚܕܘܢܝܗܝ ܂ ܕܐܦ Xܟܕ ܠܐ ܪܥܐ ܢܩܪܘܒ ܠܩܛܠܗ ܂
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܗ . ܐܝܟ ܐܪܕܝܟܠܐ̈ ܘܐܝܟ ܐܘܡܢܐ̈ : ܐܡܬܝ ܕܨܒܝܢ ܒܬܪ ܘܝܪܒ ( 1 ) ܢܚܘܐ ܕܝܢ ܐܝܟܢ ܐܢܫ ܡܬܓܡܪ : ܘܐܝܟܢ ܝܪܒ
P:Ecclus [AB] ܐܠܗܐ . ܘܒܝܘܡܝ̈ ܡܘܫܐ ܥܒܕ ܛܝܒܘܬܐ . ܗܘ ܘܟܠܒ ܒܪ ܝܘܦܢܐ . ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ ܚܪܡܐ̈ : ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܐܩܪܒ ܥܡܗܘܢ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܠܡ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܕܗܐ ܦܓܪܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐܝܬ ܩܡ̣ ܃ ܟܕ ܠܝܬ ܫܘܡܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܡܟܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܙܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܬܬܐܒܠܝܢ . ܘܗ̇ܝ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܠܐ ܒܬܪ ܕܗܘܢܐ ܚܟܝܡܐ . ܐܝ̇ܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܝܗ̇ ܐܬܪܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܡܢ
Sahd:BookPerf ܢܝܚܐ ܕܣܒܥܘܬܗ ܇ ܠܡ̇ܫܬܪܓܠܘ ܠܦܘܪܓܝܐ ܘܠܫܥܝܐ ܒܛ̣ܝܠܐ ܒܬܪ . ܘܣܒܥܐ ܕܢ̇ܝܚܐ ܠܐ ܢܫܟܚ ܠܦܘܪܓܝܗ . ܡܥܕ ܗܘ ܓܝܪ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
Chron1234 ܝܘܢܢ ܝܗ̇ܒ ܗ̣ܘܐ ܐܬ̇ܐ ܠܢܝܢܘܐ ܂ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܚܠܝܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܬܢܒܝܘ ܗܘܫܥ ܘܥܡܘܣ ܘܝܘܢܢ ܝ ܘܢܚܘܡ ܂ ܗܢܐ ܢܚܘܡ ܢܒܝܐ ܡܢ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܒܝ̇ܕ ܪܡܙܐ ܕܒܪܘܝܐ· ܐܢ ܡܢ ܫܘܚܠܦ ܒܬܪ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ XX ܗܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܆ ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܡܠܠ ܥܡܗ . ܘܐܟܘܬܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܫܠܝܐ ܇ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܘܟܝܗ̇ ܕܨܠܘܬܐ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܢܣܝܒܘܬܐ . ܬܗܘܐ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ . ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܒܪܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .