simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܢܐܙܠܘܢ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܡܝܟܐ
Chron1234 ܒܠܥ ܠܟܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܃ ܘܒܚܪܬܐ
MiaphysiteDocs ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܣܠܝܢܘܬܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܬܩ̇ܝܡܘ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܐܬ ܕܓܠܬ ܫܡܐ
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ :
Ath:Inc ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ .
JnRufus:Pleroph ܡܢܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܕܒܫܪܪܐ XXXXXX ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܐܬܝܠܕ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܐܡܠܟ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܢ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܪܝܐ
Eph:ComGen&Exd ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܦ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܃
SevAnt:CathHom ܗܢܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܩܪܒܐ̈ ܟܝܬ ܘܫ̣ܒܝܐ̈
ChronMin ܀ ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܕܟ̇ܦܪ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡ̣ܥܝܗ̇
Chron1234 ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX
Ps-Zach:EccHist ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪ·ܐ ܒܬܪ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܕܝܣܩܘܪܣ
SynWestSyr ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܠ ⁶ܢܫܡܠܐ .
Eph:ComGen&Exd ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ