simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ : ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܝܠܗ ܚܘܝ ܘܐܡ̣ܪ : ܒܬܪ ܘܚܘܕܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܣܥܪ ܇ ܘܠܗܢܐ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܝܕܝܢ ܘܟܕ ܤܛܢܐ ܗܘܐ ܦܩܘܕܐ ܠܐ ܫܡܥ ܡܪܢ ܕܐܦ ܗܘ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܫܚܠܦܘ ܟܐܦܐ̈ ܠܠܚܡܐ ܐܟܡܐ ܕܗܦܟ ܡܝܐ̈ ܠܚܡܪܐ
LiberGrad ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܐܣܝܦ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܡܕܒܪܐ : ܥܠ ܕܙܢܝܘ ܘܙܡܪܘ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܘܫܐ : ܘܠܐ ܫܒܚܘ ܠܡܢ ܕܣܒܥ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܒܬܗ̈
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ XXX ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܡܪܝܐ ܒܬܪ · ܗ̣ܘ ܝ ܬܚܘܡܐ ܬܗ ܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܕܬܬ ܇ ܡ̇ܥܠ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܗ ܠܒ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܪܥܝܢܗܘܢ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܕܩ̣ܡ ܃ ܒܬܪ ܝ ܚܬܝܬܐܝܬ ܩܕܡ ܩܝܡܬܗ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܇ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ
SynWestSyr ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܐܘ̇ ܕܪܘܟܬܐ ܩܢ̣ܐ : ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܬܐ . X ¹ܝܘ . ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܙܘܘܓܝܢ̈ ܐܬܥܪܙܠ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟܐ ܗܟܝܠ ܬܛܡܘܪ ܢܦܫܟ ܇ ܕܠܘܩܒܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܒܬܪ Xܝܢܐ XܝܬܝXܘ ܢ ܝXܘܘ ܇ Xܝܕ Xܝܢ ܝ ܝXܢXܘܢ XܬܬܪܝܝX ܝXܢ
BarṢal:ComGosp ܙܒܢܐ ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܗܓܓܘܬܐ ܚܘܝ ܣܛܢܐ ܠܢܣܝܢܐ ܃ ܒܬܪ ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܗܟܘܬ
Chron1234 ܐܬܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܘܬܚܘܝܬܐ̈ ܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܀ ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܒܓܠ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܂ Xܝܢ ܂ ܝ ܙܒܢܐ ܃ ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ⁷⁷ܕܩ̣ܡ ܡܢ ²⁵ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܘܬ̣̇ ܠܗ ܗ̣ܝ ܗܕܐ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܗܘ ܡܢ ܐܪܟܐܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܟܠ ܡܫܥܒܕ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܢ
Ath:Treatises ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܬܗܦܟܐ ܢܝܢܘܐ . ܐܠܐ ܕܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܛ̇ܥܢ ܒܬܪ . ²ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܩܡ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ : ܒܗܘܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܩܪܒ ܠܢ ܒܬܪ ܐ ܠܥܠܡܐ ܒܬܪܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܝܠܩܢܢ ܥܠ ܪܒܘܬܗ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ̇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܟܪܝܟܬܐ̈ ܘܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ̈ ܆ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܗܘ : ܘܕܡܠܐ̈ X X XX ܕܡܛܠܬܗ̇ : ܡܩܘܝܢ̈ ܐܦ ܡܢ
SynOr ܡܬܬܘܝܢܘܬܗ : ܘܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܥܒܕܘ ܆ ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܒܬܪ ܘܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܩܩ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܩܒܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܆ ܟܬ̣ܒ ܡܚܕܐ ܐܦ ܒܬܪ ܕܣ̇ܒܪ ܥܠ ܒܛܢܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢܗ ܕܟܬܒܗ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܓܫܡ ܇ ܐܫܠܡ ܠܢ ܒܬܪ ܇ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܕܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܬܘܒ ܆ ܗܘ̣ܐ ܟ-ܬܪܗ ܦܘܠܘܣ ܕܢܐ̣ܙܠ ܗܘܐ ܠܪܗܘܡܐ ܒܬܪ ܫܢܝ̇ܢ̈ ܆ ܡܝ̣ܬ̣ ܒܡܕܝܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬ ܐ̣ ܐ̇ܝܟܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܀
BarBahl:SyrLex ܟܠ ܡܪܐ . ركوب الأمر بغير تمييز . كلب يتبع كلّ صاحب . ܒܬܪ ܀ ܫܛܪܐ ܕܠܐ ܦܪܘܫܘ ܘܐܝܬܘ . ܘܡܬܐܡܪ ܗܟܢ ܠܟܠܒܐ ܕܐܙܠ
SevAnt:LuqGramm ܦ̇ܘܪܫܐ ܕܡܢ ܦܓ̣ܪܐ ܆ ܕܡܩܝܡܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܡܣܗܕ ܟܬܒXܙ X ܒܬܪ ܦܓܪ-ܐ ܃ ܘܢܬܚܙܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ
CaveTreas ܕܩ̣ܡ . ( 7 ) ܐܬܚܙܝ ¹ܠܟܠܗܘ̇ܢ ܢܛܘܪܐ̈ X . ܩܚܕܝ ܒܬܪ X ܕܒܫܪ̇X ⁴ܩܡ ܠܗ . ( 6 ) ܘܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܩ̣ܪܒ ܠܩܒܪܗ ܡ̣ܢ