simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܥܡܡܐ̇̈ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܚ
Chron1234 ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂ ܒܬܪ ܝ- · ܕܐܚܪܒ
P:Gen [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ .
PhiloxMab:ComMattLuke ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܠܕܬ ܆ ܐܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܘܢܩܘܡ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܢܬܬܙܝܥ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܬܪ ܂ ܡ ܂
P:Jer [AB] ܠܡܐܡܪ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܩܝܡ ܡܠܟܐ ܨܕܩܝܐ
Eph:ComGen&Exd ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܗ̇ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܥܠ
LiberGrad 4 ) ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ
JnEph:EccHist ܗ̇ܘ Xܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܝܩ̣ܕܢܗ ܒܢ̣ܝܗܝ ܗܘܐ
PhiloxMab:Disc ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܚܙܬܐ ܕܫܘܦܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܡ̇ܥܠ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs O⬩ܘܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡܪ :
BarEbr:CandSanc ܦܘܫܩܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܨܛܠܝܘ ܠܪܓܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ ܒܬܪ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܡܨ̇ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕ ܠܗ̇
BarṢal:ComGosp ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕ ܨܠܝ ܂
JacSer:Epist ܢܓܕܘܗܝ ܗܘܘ̣ ܘܕܒܪܘܗܝ ܒܬܪ ܪܥܝܢܗܘܢܝ ܙܐܦܢܐ ܂
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝ̣ܡܬܐ . ܐܝܟ