simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܚ ܂ ܂ ܐܫܬܥܒܕܘ ܝ ܓܝܪ ܒܫܢܬ ܂ ܩܡܓ ܂ ܘܐܬܚܪܪܘ ܒܬܪ ܂ ܘܐܬ[ܚ]ܪܪܘ 3ܝܗܘܕ̈ ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܥ[ܒXܕܐ ܕܥܡܡܐ̇̈ ܂ ܡ̣ܢ
Chron1234 ܝ- · ܕܐܚܪܒ ܘܐܘܒܕ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ ܘܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܂ ܘܠܗܦܟܗ̇ ܒܬܪ ܩܝܛܐ ܂ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ ܕܢܟܒܫܝܗ̇ ܠܟܠܛ ܂ ܘܫܒܩ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ . ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܚܡܫ ܡܐܐ ܒܬܪ : ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ : ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܝܠܕܬ ܆ ܐܢ ܕܡܘܬܐ ܒܛܢܬ ܘܛܠܢܝܬܐ ܝܠܕܬ . X ܐܢ ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܚܕܬܐ ܕܒܛܢܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܘܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܆ ܥ̣ܨܐ ܒܬܪ ܗܘ ܕܢ̣ܚܫ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܘܢܣܒܘܠ ܡܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܘܢܩܘܡ
P:ApocBar [AB] ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܢܬܬܙܝܥ ܒܢܝܢܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ ܕܢܬܒܢܐ ܬܘܒ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܚܝܠܬܢܐ . ܕܢܙܝܥ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܢ ܐܣܦܣܝܐܢܘܣ ܀ ܀ ܢܙ̇ܒܢ ܢܚܬܗ ܘܚܒܢ ܠܗ ܒܬܪ ܣܝܦܐ̈ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܩܛܠܐ ܘܩܪܒܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ
P:Jer [AB] ܕܐܩܝܡ ܡܠܟܐ ܨܕܩܝܐ ܩܝܡܐ ܥܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ : ܒܬܪ . ܨܚ ܟܒ ܦܬܓܡܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ : ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܐܝܣܚܩ . ܘܓܙܘܪܬܗ ܘܚܣܝܠܘܬܗ . ܘܥܠ ܒܬܪ ܐܒܝܡܠܟ ܕܕܒܪܗ̇ ܠܣܪܐ ܘܕܠܐ ܫܒܩܗ ܐܠܗܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܗ̇ ܀
LiberGrad ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܕܡ ܘܟܠܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܩܝܡܘ ܒܬܪ ܕܒܝܫ ܘܢܟܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܥܝܩ ܠܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܀ ( 4 ) ܡܢ
JnEph:EccHist ܝܩ̣ܕܢܗ ܒܢ̣ܝܗܝ ܗܘܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܂ ܘܝܘܩܢܘܗܝ̈ ܡܢܗ ܘܡ̇ܢ ܒܬܪ ܘܢ̇ܦܩܘܢ ܡܢ ܒܝܬ̇ ܐܦܝܣܩܦܝܘܢ ܇ ܗ̇ܘ Xܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܚܙܬܐ ܕܫܘܦܪܐ ܪܘܚܢܐ ܇ ܒܪܚܡܬܐ ܕܫܘܦܪܐ ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝܘ ܡܢܗܘܢ ܚܫܑܐ̈ ܇ ܦܢܝܢ ܘܠܗܘܢ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܆ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ XXX ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܡܪܝܐ ܒܬܪ · ܗ̣ܘ ܝ ܬܚܘܡܐ ܬܗ ܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܕܬܬ ܇ ܡ̇ܥܠ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܠܝܠ ܐܡܪ : Xܕܒܝܕ ܐܪܒܥܐ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܛܡܐ ܢܦܫܐ : ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܠܪܚܡܘܬܗܘܢ̣ ܠܝܬ ܒ̣ܟ ܐܒܝܠܘܬܐ . O⬩ܘܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ
SynWestSyr ܫܒܬܐ ܕܢܝܢܘܐ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܕܦܐܝܐ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܠܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܗܘܐ ܒܘܪܟ ܚܬܢܐ ܘܟܠܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ ܕܡܣܟܢܝܢ . ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܒܬܪ : ܡܛܠ ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕ ܠܗ̇ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܕܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܕܐܬܚܙܝܘ ܢܩ̣ܪܐ ܒܬܪ ܇ ܥܡ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܘܫܒܐ ܩܛܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܃ ܠܐ ܬܘܒ ܡܨ̇ܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܥܡ̣ܕ ܨܠܝ ܂ ܗܟܢܐ ܘܟܗܢܐ ܒܬܪ Xܕܥܡ̇ܕ ܂ ·X ܝܝܝ X ܡܫܬܘܫܛ ܒܬܪ ܠܘ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܥܡܕ ܂ ܘܠܐ ܒܗ ܒܥ̇ܡܕܗ ܐܘ̇ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܠܐ
JacSer:Epist ܪܥܝܢܗܘܢܝ ܙܐܦܢܐ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܫܝ̣ܢ̈ ܕܒܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܂ ܘܠܗ ܠܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܟܠܗ̣ ܂ · ܢܓܕܘܗܝ ܗܘܘ̣ ܘܕܒܪܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܩܝ̣ܡܬܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ . ܕܐܦܢ ܐܝܕܥܢ ܒܒܣܪ ܒܬܪ ܐܢܫܝܐ̈ ܒܝܕ ¹⁰ ܨܠܝܒܐ ܆ ܠܐ ܓܠ̣ܐ ܒܗ ܗ̇ܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܢ