simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܟܪܘܙܘܬܗ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܕܟܕ ܫ̇ܡܥܝܢ ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ ܒܬܪ ܗܘ̣ܬ̇ ܝ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܢܬܢܓܕܘܢ ܫܡܘܥܐ̈
BarṢal:ComGosp ܡܦܩܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܂ ܒܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܀ ܕܝܐܬ ܒܬܪ ܪ ܘܢܘܪܐ ܡܛܠ ܩܫܝܘܬ ܥܡܐ ܀ ܚܪ ܂ ܬܐ ܕܝܢ ܐܬܝܗܒܬ̇ ܒܥܠܝܬܐ ܂
JacSer:Epist ܕܝܘܐ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܐܠܗܐ ܐܟܬܒܘܗܝ ܂ ܗܕܝܢ ܟܕ ܚܐܪ ܡܪܢ ܒܬܪ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܐܣܬܥܕ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܓܡܝܪܝ̈ ܒܟܠ ܓܘܕܦܝ̣ܢ̈ ܂
P:1Macc [AB] ܡܘܬܗ : ܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܬܪ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܪܗ . ܘܩܛܪܘ ܟܠܗܘܢ ܬܓܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqJul XX XXX X 1 ܫܘܠܡܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܕܥܠ ܡܘܬܐ . ܘܟܠ ܡܐ ܒܬܪ ⁴ܘܠܐ X ܡܝܘܬܐ . ܘܡܗܕܪ ܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܢ
Basil:SyrHex ܗܠܝܢ ܝܢ ܠܢܝܚܢ Xܘܠܚܘܫܚܢ ܡܬܓܕܕ³⁸ܕܢܗܘܐ . ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܒܬܪ . ܐXܟ ܗ̇ܘ ܕܒܫܠܐ ܝܬܝܪܐ ܡܩܒܠ ܕܢܫܦܪ ܘܢܥܒܐ . ܘܗܝܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܢܣܝܒܘܬܗܝܢ ܘܠܙܬܗ ܕܡܢܗܝܢ ܇ ܡܦܫܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ⁴ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܇ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܓܠܝܢܐ³ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܥܡܐ . ܕܡܝܐ ܕܐܘ ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ]ܠܬܪܝܢܘܬ ⁴ [ܟܝܢܐ̈ ܘܠܡܥܒܕ]ܢܘܬܗܘܢ[ X X ܒܬܪ ܕܐܬܚܝܕ ܠܗ ܘܡܚܪܪ ܡܢ ܟܠܗ ܒܘܠܒܠܐ . ܘܠܐ ܡܬ]ܦܣܩ[ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ . ܡ . ܬܡܠܠܢܝܬܐ ܇ ܘܡܦ̇ܠܓܝܢ ܘܝ̇ܗܒܝܢ ܇ ܒܢܬ̈ ܒܬܪ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦ̇ܠܓܝܢ ܠܗ ܒܥܩܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
ChronMin ܡ̣ܘܡܬܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ̣ܘ ܘܐܙܠ̣ܘ ܠܐܬܪܗܘܢ ܒܫܝܢܐ ܂ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܢܐܙ̣ܠܘܢ ܟܠܚܕ ܠܐܬܪܗ ܂ ܘܦܬ̣ܚܘܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂
EliaNis:Chron ܗܢܐ ܣܝܩܘܡܐ ܆ ܗܘܐ ܪܫܗ̇ ܘܐܢ ܦܝܫܢ̈ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܂ ܘܐܢ ܗ̇ܘܐ ܡܘܠܕܗ ܕܬܫܪܝ
HistChurchEast ܕܐܫܬܠܡܘ ܠܛܥܝܘܬܐ ܓܘܕܦܘܘܝ̈ : ܘܒܟܘܠܗ ܫܝܢܐ ܘܢܝܚܘܬܐ ܒܬܪ ܀ X ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܪܫܝܥܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܫܠܝ ܗܠܝܢ ܕܚܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܩܕ ܡܛܠ ܕܩܡ ܠܠܐ ܒܬܪ ܘܚܘܝ ܀ ܬܘܒ ܠܡܬܒܝܢܘ ܙܕܩ . ܐܝܟܢܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐ ܡܠܦܢܐ ܕܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܢܚܐ ܕܦܪܘܩܐ . | X8ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܠܘ ܡܢ ܗܝܟܠܐ· ܪܕܐ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܆ ܠܟܐ ܡܢܗ ܐܝܟ X ܠܐ ܡܣܝܟܐ X ܀ ³ ܝܗ ܀ ܐܬ̣ܐ ܪܘܚܐ ܡܢ ܪܘܡܐ ܆
Ath:Treatises ܛܒܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ XX ܘܡܦܘܠܬܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ . ܐܛܥܢܘܗܝ ܒܬܪ ܕܢܦ̣ܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܒܪܩܐ . ³ XX X0 X1ܘܡܢ X ܫܠ ܒܬܪ ܗܕܐ .
PhiloxMab:Disc ܚܕܐ ܒܬܪܗ̇ ܪܕܝܢ̈ . ‏ ‏ܩܕܡܐܝܬ ܓܝܪ ܡܚܫܟܐ ܠܗܘܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܝܕܥܬܐ . ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ . ܚܙܐ ܐܢܬ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܨܘܡܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܘܡܘܬ ܐ ܂ ܨܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܝX ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥܬ̤ ܕܢܦܝܩ ܨܘܡܐ ܒܪܡܫܐ ܗܢܐ ܂ ܒܪܡ ܥ̣ܠܘ
GanBus ܕܓܙ̣ܪܐܒܪܗܡ ܫܘ̣ܐ² ܠܗܢܐ ܛܘܒܐܐܘ ܕܠܡܐ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥܪܘܠ ܒܬܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܦܣܩ ܒܣܪܐ ܘܠܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܟܝ
P:Acts [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܫܕܪ ܦܘܠܘܣ ܩܪܐ ܠܪܝܫܢܝܗܘܢ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܫܪܐ ܐܝܟܐ ܕܨܒܐ ܇ ܥܡ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܗܘ ܕܢܛܪ ܗܘܐ ܠܗ ܀ ܘܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܫܟ ܡܣܬܥܪܐ · ·X0ܠܘܬܗܘܢ ܂ ܐܡ̇ܪ ܃ ܐܢ ܐܢܐ ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܇ ܒܬܪ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܠܡܗܘܐ ܂ ܘܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ