simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ . ܘܡܟܝܠ ܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܠܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ
Ath:Inc ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܐܡܪ
Cyr:Epist ܙܒܢܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܕܚ̇ܠ ܐܠܗܐ ܐܦܣܩܦܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܫܢܬܐ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܝܒܘܬܗ ܕܒܬܡܘܦܘܠܣ ܂