simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܥܡܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗܕܐ
PersMartKgYaz1 ܕܣܝܦܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܡܚܝܗܝ ܬܡܢܬܥܣܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܬܘܒ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܐ̇ܬܢܦܫ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܫܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܆
PhiloxMab:ComMattLuke XX X38ܠܡܟ ܕܡܢ ܒܬܪ XX . X
JnEph:ActsEastSaints ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ ܕܡܘܠܕܘܘܢ
JnEph:EccHist ܀ ܝX ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐ̇ܩ̣ܝܡ ܡ̇ܠܟܐ
BarṢal:ComGosp ܫܒܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܦܘܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ
JacSer:turgFestHom ܐܝܕܐ ܕܝ̇ܠܕܐ ܢܩܒܬܐ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ X
Eph:madCarNis [40] 4ܓܪܓܬܗ ܗܘܝܬ ܒܬܪ ܨܘܡܗ ܒܠܚܡܐ ܦܐܝܐ
P:Acts [AB] ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܟܠ
Eph:memHom ¹⁸ܗܘܐ ܒܥܠܡܢ ܘܐܚܪܢܐ ܒܬܪ ܕܐܙܠ X 41ܚܝܬ
ChalcedWrit ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ :
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܢ ܟܡܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܕܚܝ ܗܘܐ
JnEph:EccHist ܕܒܐܢܛܝܟܝܐ ܪܒܬܐ ܐܣܬܥ̣ܪܝ̈ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܀ ܟܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܢܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܐܗܘܐ ܒܫܒܚܝܬܐ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܢܣܘܒܘܗܝ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝ ܟܠܡܕܡ
PhiloxMab:Disc ܗܪܓܝܢ ܙܘܥܘܗܝ̈ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܢܬܐ
JnEph:EccHist ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ ܀ X ܒܬܪ 1ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ
ActsGregPirang ܓܘܕܝܢ̈ ܘܣܝܥܢ̈ ¹⁸⁶ܘXܗܠܟܝܢ ܒܬܪ ܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܠܙܝܙܝܢ