simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܆ ܐܦ ܠܐܢܫܐ ܕܡܢܣܝܢ ܒܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܇ ܘܠܡܟܣܐ̈ . ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܪܘܚܢܐ̈ . ܘܢܗܘܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܒܟܠ ܡܕܡ . ܘܡܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܚܕܐ . ܕܒܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܣܒܪܬ ܆ XXXX 8 ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܡܦܫܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܡܢ
Ath:Inc ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܐܡܪ ܫܘ̇ܝܐ ܕܬܐܠܦ . ܘܐܝܟ ܫܘܪܝܐ ܒܬܪ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܚ̇ܙܐ ܛܒ ܬܗܪ ܀ XXX X XX ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ
Cyr:Epist ܕܕܚ̇ܠ ܐܠܗܐ ܐܦܣܩܦܐ ܦܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܕܠܝܠ̣ܐܝܬ ܡ̇ܚܪܡ ܒܬܪ ܠܘܬܟܘܢ ܪܚܡܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ¹ܕܠܒܝܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܟܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܘܙ ܗܘܐ ܂ ܟܣܝܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܚܝܒܘܬܗ ܕܒܬܡܘܦܘܠܣ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ·ܬܬܟܘ· ܃ ܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܥܡܗܘܢ ܩܝܡܐ ܃ ܕܗܘܐ ܡܣܩ ܠܗܘܢ ܐܠܦ ܟܟܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ̇ ܂ ܡܢ