simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܗܠܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܣܪܓܝܣ ܕܐܢ ܒܩܫ ܡܕܒܪܢܐ ܒܬܪ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܥܒܕ ܆ ܘܣܡ ܛܒܥܗ ܥܠܝܗ̇ ܘܚܬܡ ܥܡܢ . ܘܡܢ
PersMartKgYaz1 ܗܟܢܐ ܡܚܝܗܝ ܬܡܢܬܥܣܪ ܣܝܦܐ̈ ܘܠܐ ܐܬܦܣܩ . ܥܕܡܐ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܐܦܘܗܝ̈ ܟܕ ܚܐܪ ܠܡܕܢܚܐ . ܘܐܬܬܒܪ ܠܗ ܡܠܒܟܗ ܕܣܝܦܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܐ̇ܬܢܦܫ ܂ ܘXܐ Xܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܒܕܡܘܬ ܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐܬܒܣܪ ܂ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܢܣ̣ܒ ܒܗ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܂ ܘܬܘܒ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܆ ܢܦ̣ܠ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܒܬܪ ܩܪܒܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ ܡܬܕܟܪ ܗ̇ܘܝܬ ܠܢܒܝܘܬܗ ܕܩܕ . ܫܐ . ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke XX . X |ܫܒܥ]ܝܢ̈ ܘܫ[ܒܥܐ̈ ܕܪܝܢ̈ . . . ܘܥܛܐ Xܝ . . . XX . X ܒܬܪ ܘܟܝܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ̣ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܢܒܝ XX X38ܠܡܟ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ ܕܡܘܠܕܘܘܢ ܪܘܚܢܝܐ ܆ ܠܝܘܬ ܐܠܗܐ ܒܣܗܕܘܬܐ ܒܬܪ ܒܗ ܬܘܒ ܘܢܣܓܘܕ ܠܒܪܝܬܘ̈ ܚܠܦܘܗܝ̈ ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܕܐ̇ܩ̣ܝܡ ܡ̇ܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܐ ܠܛܝܒ̣ܪܝܘܣ ܩ̣ܣܪ ܆ ܒܬܪ ܝܘܣܛܝܢܐ ܆ ܘܡ̇ܠܟܘܬܗ ܕܡ̇ܪܚܡܢܐ ܛܝܒ̣ܪܝܘܣ ܀ ܝX ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܦܘܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܂ ܒܥܝܕܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܐ ܥܠ ܥܝܕܐ̈ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܣܪܐ̈ ܫܒܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂
JacSer:turgFestHom ܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ X ܬܗܘܐ ܕܟܝܐ ²ܘܡ̇ܝܬܝܐ ³ܩܘܪܒܢܐ ܒܬܪ XܝXXXX⁰ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ X . ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܝܕܐ ܕܝ̇ܠܕܐ ܢܩܒܬܐ
Eph:madCarNis ܨܘܡܗ ܒܠܚܡܐ ܦܐܝܐ ܘܠܐ ܐܬܪܓܪܓ XX ܠܥܩܬܝ ܡܙܡܘܪܐ ܥܡܠܬ ܒܬܪ ܕܟܡ ܥܠܘܗܝ ܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܒܦܘܩܕܢܐ [40] 4ܓܪܓܬܗ ܗܘܝܬ
P:Acts [AB] ܒܬܪ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕ ܐܠܗܐ ܒܥܡܡܐ̈ ܒܬܫܡܫܬܗ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܆ ܒܬܪ ܩܫܝܫܐ̈ . ܘܝܗܒܢ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ . ܘܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܠܘܣ
Eph:memHom ܕܐܙܠ X 41ܚܝܬ ܗܘܬ ܢܦܫܗ ܒܐܠܗܐ ¹⁸ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܠܦܓܪܐ ܒܬܪ ܡܝܬܐ̈ ܐܚܝ ܗܘܐ ܚܕ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ¹⁸ܗܘܐ ܒܥܠܡܢ ܘܐܚܪܢܐ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܐܘ ܕܠܐ ܟܝܢܐ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܢܛܪܝܢ ܒܬܪ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . . X ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܩܠܝܠ ܐܬܕܚܝ ܗܘܐ ܘܗܘܐ ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܘܬ 5ܣܛܪ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܬܘܒ ܐܠܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܫܠܡ ܠܗܝܢ ܂ ܘܐܢ ܟܡܐ
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܀ ܟܕ ܗܟܝܠ ܡ̣̇ܢ̣ܥܘܢ ܠܐܢܛܝܘܟ ܘܦܦܪܓܡܢܐ ܒܬܪ ܆ ܕܥܠ ܣ̣ܛܣܝܣ ܘܐ ܠܝܢ ܕܒܐܢܛܝܟܝܐ ܪܒܬܐ ܐܣܬܥ̣ܪܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܬܝ ܐܗܘܐ ܒܫܒܚܝܬܐ̈ ܕܛܒ ܝ ܡܥܠ̣ܝܢ̈ ܇ ܡܐ Xܡܣܬܠܩ ܐܢܐ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܠܫܪܟܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܡ̇ܐ ܃ ܐܠܐ ܥܬܝܕ ܆ X X ܂ ܐܢܐ ܕܡ̣ܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝ ܟܠܡܕܡ ܘܟܠܢܫ ܡܣܘܚ ܗܘܐ ܕܒܝܕ ܫܠܡܐ ܢܬܒܪܟ ܒܬܪ ܪܘܚܢܐ ܕܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܐܚܝܢܐ ܕܢܣܘܒܘܗܝ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܢܬܐ ܘܠܐ ܕܢܪܗܛ ܇ ܟܘܠ ܬܠܡܝܕܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܒܬܪ ܠܗ ܚܘܫܒܐ . ܐܝܟ ܛܟܣܗ ܕܗܘ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܗܪܓܝܢ ܙܘܥܘܗܝ̈ .
JnEph:EccHist 1ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̣ܪܬ̇ ܕܢܗܘܐ ܫܝ̣ܢܐ ܒܐ̇ܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܕܠܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܇ ܠܐ̇ܪܡܢܝܐ ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ ܀ X
ActsGregPirang ܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܠܙܝܙܝܢ ܟܕ ܟܬܝܫܝܢ ܒܒܕܝܐ ܕܛܥܝܘܬܗܘܢ ܆ ܒܬܪ ܟܕ ܡܬܟܪܟܝܢ ܓܝܪ ܓܘܕܝܢ̈ ܓܘܕܝܢ̈ ܘܣܝܥܢ̈ ¹⁸⁶ܘXܗܠܟܝܢ