simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epPatricius ⁵⁷ܕܟܝܘܬܐ ܘܠܘ ܒܫܓܡܐ ܟܕ ܠܐ ܚ̇ܐܪ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ⁵⁸ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܢ̇ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ⁵⁷ܘܒܚܝܠܐ ܢܦܝܩ
BarEbr:CandSanc ⁶³ܕܐܫܬܟܚܬ ܡ̇ܨܝܐ ܕܬܒܛܠܝܗ̇ X . ⁶ܫܪܝܟܐ . ܝܢ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ . ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܚܝܠܐ Xܕܬܟܠܝܗ̇ . ܡܢ ܝ ܕܬܫܬܟܚܝ . ܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqJul ⁶ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܢ ܡܠܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܘܐܬܘܬܐ̈ . ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܛܠܢܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . - . ܘܬܘ
DadQaṭ:ComAscet ⁷ܒܘܣܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܛܥܝܢ ܣܪܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ̣ ܕܐܬܚܠܝ ܒܬܪ ܘܠܛܘܪܐ̈ ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܢܩܢܬ̈ ܒܦܠܓܐ̈ ⁵ܫܦܝܪܐ̈ ⁶ܕܐܙܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ⁷⁷ܕܩ̣ܡ ܡܢ ²⁵ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܘܬ̣̇ ܠܗ ܗ̣ܝ ܗܕܐ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܗܘ ܡܢ ܐܪܟܐܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܟܠ ܡܫܥܒܕ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ⁷⁸ܗܕܐ ⁷⁹ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܥܐ̈ ܆ ܗ̇ܘܝܐ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗ̣ܢܝܢ ܡܥܠܢ̈ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܠܐܬܪܐ ⁷⁷ܕܫ̇ܦܝܘܬܐ ܀ 9ܡܢ