simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܛܢܘ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
SynWestSyr ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈
SynWestSyr ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܣܚܐ
Pall:LausHist ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈
Elia:epLeonḤar ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ
Elia:epLeonḤar ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇
GanBus ܐܫܠܡ ܐܝܩܪܗ ܠܐܚܪܝܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܇ ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܬܪܥܝܬܐ
LiberGrad ܡܕܡ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ
P:Num [AB] ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܨܚܐ : ܘܢܦܩܘ
P:Sam [AB] ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
P:Judg [AB] ܘܗܐ ܒܪܩ ܪܕܦ ܒܬܪ ܣܝܣܪܐ : ܘܢܦܩܬ
IšoAdiab:Epist X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ
BarKoni:Schol ܕܗܐ X ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ
HistChurchEast . ܚܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܕܝܢ ܡܚܪܡܐ
SevAnt:Epist ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܟܢܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܡ .
SevAnt:LuqGramm ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ X ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ