simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܫܪܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ ܝܘܒܠܗ ܐܬܝܠܕ ܂ ܐܠܐ ܐ ܬ ܗܘܐ ܥܝܕܐ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡ ܡܪ ܐ ܐܠܗܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ · Xܝ ܝ ܐܒܘܗܝ ܂ ܟܕ ܛܒ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܐܩܦ ܘܢܗܪ ܥܠ ܒܬܪ ܕܠܐ ܩܢܘܡ ܂ 0ܝ ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܡܢܐ ܂ ܐܬ̣ܐ ܕܢܫܠܡ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܝ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܩܪܝܢܗ ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ
SevAnt:Epist ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܢܚܘܬ . ܘܥ̣ܢܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܐ ܢ ܗ̣ܘX ܒܬܪ : ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܢܐܙܠ ܆ ܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘ̇ܠܐ ܂ ܝܢ ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܘ ܡܒܠܒܠ ܠܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܒܝܕ ܒܬܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗ̣ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܨܚܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܝܬܘܗ ܂ ܝ ܂ X XX ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝܕܥܢܢ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
ChronMin ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܂ ܘܐܫܬܠܡ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܂ ܝX ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܂ ܒܬܪ ܥܒܪܘܢ ܕܗܘ ܠܒܪܘܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ ܬܪܓܫ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܪܬܚ ܒܛܢ̣ܢܐ ܇ ܒܬܪ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܕܐܝܢܐ ܦܘ̇ܪܣܐ ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܂ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
P:Num [AB] ܦܨܚܐ : ܘܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܝܕܐ ܪܡܬܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܘܫܩܠܘ ܡܢ ܪܥܡܣܝܣ : ܒܚܡܫܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ
P:Judg [AB] ܣܝܣܪܐ : ܘܢܦܩܬ ܥܢܐܝܠ ܠܐܘܪܥܗ : ܘܐܡܪܐ ܠܗ : ܬܐ ܐܚܘܝܟ ܒܬܪ : ܘܛܒܥܬ ܒܐܪܥܐ ܟܕ ܗܘ ܕܡܝܟ : ܘܐܬܛܪܦ ܘܡܝܬ . ܘܗܐ ܒܪܩ ܪܕܦ
LiberGrad ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܝܠܕܝܟ̈ ܠܒܪܝܬܟ ܒܬܪ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܀ ( 7 ) ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܠܒܪ ܒܬܪ ܘܡܬܓܡܪܝܢ . ܘܐܢ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ :
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܙܕܟܝܘ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܘܥܒܪܘ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܘܡܢ ܚܘܒܐ : ܘܫܪܟܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܟܕ ܐܣܛܐܦܐܢܐ ܡܠܦܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܝܩܪ . ܠܓܒܖܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ .
JulRom ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ ܓܒܪܐܼ̈ . ܡܢܘ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡܢ . ܒܬܪ ܡܬܐܫܕ ܒܡܫܪܝܬܢܿ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܦܝܛܠܝܣ . ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ ܦܪܥܘܢ ܪܝܫܟ ܡܢܟ : ܘܢܙܩܦܟ ܥܠ ܩܝܣܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬܐ ܣܠܝܢ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ