simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܐ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܐܫܬ̇ܘܬܦܘ
SevAnt:Epist ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚ̣ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܗܘ̇ܝܬ
JacSer:memProphElij 290 ܥܠ ܕܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܒܥܠܐ ܘܪܚܡܬ݁ܘܢܝܗܝ ܘܗܫܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̣ܘ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ·X XX
MiaphysiteDocs ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܘܒ ܦܘܩܩܐ ܕܛܡܐܘܬ
ThdrMops:ComGospJohn Xܠܡܝܐ̈ ܗܢ̇ܘܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܚܠܦܘ ܠܚܡܪܐ ܂
ChronMin ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] . ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ
SevAnt:CathHom ܘܢ̇ܕܥ ܇ ܢ̇ܪܪ̣ܘܦ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܠܡܪܝܐ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܘܦܘܠܚܢ ܫܐܕܐ̈
BarAphton:ActsSev ܪ-X X ܕܬܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܆ ܘܝܗܒ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܒܥܐ ܢܗܘܐ ܝܬܒ ܒܬܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܆ ܕܐܘܪܫܠܡ
Pall:LausHist ܒܐܣܦܪܝܕܗ̇ X ²³ܘܢܦܩܬ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܡ̇ܦܠܓܙ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܝ̇ܝܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂
SevAnt:Epist ܐܬܚ̇ܝܒ ܒܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒ̣ܪ ܦܘ-ܩܕܢܐ :
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ :
P:2Chr [AB] . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܫܕܪ
P:Jer [AB] ܕܠܒܗܘܢ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ :