simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ ܒܬܪ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܫܕܪܘ ܒܬܪ ܫܘܫܢ ܒܪܬܗ ܕܚܠܩܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ : ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈