simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ ܕܡܣܟܢܝܢ . ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܒܬܪ : ܡܛܠ ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܘܫܢ ܒܪܬܗ ܕܚܠܩܝܐ : ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ . ܘܫܕܪܘ ܒܬܪܗ̇ . ܒܬܪ : ܕܢܥܫܩܘܢܗ̇ ܥܘܠܐܝܬ . ܘܐܡܪܘ ܩܕܡ ܥܡܐ ܟܠܗ . ܫܕܪܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܬܪ ܚܝܠܗ : ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . </chapter><chapter> ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܕܗܘܘ ܡܝܩܪܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܝܬܒ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܙܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗܦܟܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܒܬܪ ܝܪܚ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܩܘܝܬ ܥܡܗܘܢ ܬܡܢ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܘܬܗ̇ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . </chapter> ܒܬܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܬ . ܘܐܦ ܡܢ