simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ
Elia:epLeonḤar ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇
GanBus ܐܫܠܡ ܐܝܩܪܗ ܠܐܚܪܝܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܇ ܐܠܐ
SynWestSyr ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈
SynWestSyr ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܣܚܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܬܪܥܝܬܐ
SynOr ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪ
PhiloxMab:Disc ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ
PhiloxMab:Disc ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆ ܒܬܪ ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ
IšoAdiab:Epist X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ
BarKoni:Schol ܕܗܐ X ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ
HistChurchEast . ܚܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܕܝܢ ܡܚܪܡܐ
SevAnt:Epist ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܟܢܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܡ .
SevAnt:LuqGramm ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ X ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܟܠ ܕܥܡܗ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܘܝܕ ܒܬܪ ܕܐܬܡܫܚ ܐܩܦ ܒܕܪܐ
P:2Macc [AB] ܘܡܦܩܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ :
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ : ܝܬܝܪܐܝܬ