simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܟܕ ܛܒ ܡܢ ܒܬܪ ܫܪܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܛܢܘ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
Chron1234 ܠܥܘܗܕܢܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܪܘ ܠܘܩܒܠ
Chron1234 ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆ ܒܬܪ ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܬܪܝܢ̈
Eph:ComGen&Exd ܟܠ ܕܥܡܗ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܘܝܕ ܒܬܪ ܕܐܬܡܫܚ ܐܩܦ ܒܕܪܐ
P:2Macc [AB] ܘܡܦܩܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ :
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ : ܝܬܝܪܐܝܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܥܝܕܐ ܡܚܕܐ ܥܐܠܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ X¹
Elia:epLeonḤar ܐܢܬܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ
ActsMari ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܒܢܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ
P:ApocBar [AB] ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ .
P:Gen [AB] ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ :
P:Gen [AB] ܝܘܡܝܢ̈ . ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ
JulRom ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ