simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܪܥܝܢܐܐܫܬܡܗ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܡܐܡܪ ܪܝܢ̈ . . ܠܡܫܝܚܐ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ
GanBus ܡܘܬܗ ܇ ܐܠܐ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܝܩܪܐ ܗܘ ܘܫܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܟܬܒܐ ܕܚܝ ܗܘ . ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܐܫܠܡ ܐܝܩܪܗ ܠܐܚܪܝܢ
SynWestSyr ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈ ܝXX XXXܩܕܝܫܐ̈ . ܢܐܙܠ ܠܒܠܐܢܝ ܒܬܪ ܠܗ ܐܘ̇ ܢܒܥܐ ܡܢܗ ܗ̣ܘ ܩܫܝܫܐ . XX X1ܝܘܚܢܢ . ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ
SynWestSyr ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܣܚܐ ܐܢܫ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܨܥܪܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܬܟܠܝܢ̈ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܬܪܥܝܬܐ ܬܬܦܠܚ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬ̇ܐ ܟܝܡܘܢܐ ܒܬܪ ܥܓܠ ܡܒܣܪܐ . ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
SynOr ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܫܘܪܝ ܒܬܪ ܘܡܫܠܛܐ ܦܩܘܕܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ ܕܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܇ ܡܠܬܐ ܕܪܡܙܐ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܕܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܣܠܩ . ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܒܕ ܒܡܫܬܘܬܐ ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܒܬܪ ܒܡܬܩܠܐ ܘܒܟܝܠܐ ܕܬܫܬܦܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆
IšoAdiab:Epist ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܡܟܣܢܐ ܕܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܂ X ܂ X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ
BarKoni:Schol ܕܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܛܝܬܗܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܃ ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕ ܣܐ̣ ܂ ܕܗܐ X ܡܢ
HistChurchEast ܚܕܝܘܬܐ ܒܕܝܢ ܡܚܪܡܐ . ܝܫܪܝܐ ܕ ܬܝܫܫܐ . ܘܠܐ ܐܫ ܡܢ ܒܬܪ X ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ X X ܝ X ܕܡܪܢ ܡܡܬܠܝܢ . ܚܕ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܚܟ̣ܡ ܒܬܪ ܓܝܪ̣ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܕܒܝ̇ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܡ . ܢܐ ܇ ܐܩ̇ܕܘܡܟܘܢ ܝܓܠܝܠܐ· . ܟܕ ܕܝܢ ܢܘܩܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܙܝܬܐ̈ ܠܘܝܫܒܝܘ ܇ ܝXܢ ܘܪܘܝܢ ܐܬܐܡ̣ܪ̇ܬ ܗܟܢܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܟܠܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܒܬܪ ܇ ܕܡ̇ܦܠܓ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ X
SevAnt:LuqGramm ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܆ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢẌ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܬܪ ܘܐܡ̇ܪܬ ܆ ܢܬܠ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ ܒܥܕܪܗ̇ ܗ̣ܘ . ܒܫܢܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܐ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܟܠ ܕܥܡܗ ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܟܣܬܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܥܡܗ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܡܫܚ ܐܩܦ ܒܕܪܐ ܘܩ̣ܛܠ ܠܦܠܫܬܝܐ ܇ ܘܠܫܐܘܠ ܡܪܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܨܠܡܐ ܘܝܘܩܢܐ ܛܥܝܢܢ̈ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܘܝܕ
P:2Macc [AB] ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ : ܢܒܝܐ ܕܝܗܒ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ : ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܘܡܦܩܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܣܪܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ ܕܩܡ ܗ̣ܘܐ⁸ ܠܗ ܠܠܐ ܒܬܪ ܒܝܕ ܦܪܙܠܐ ܀ X ]ܘܬܘܒ ܀ ⁷[ܟܕ ܚܒܠܐ ܡܟܝܠ . ܣܟ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ