simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈ ܝXX XXXܩܕܝܫܐ̈ . ܢܐܙܠ ܠܒܠܐܢܝ ܒܬܪ ܠܗ ܐܘ̇ ܢܒܥܐ ܡܢܗ ܗ̣ܘ ܩܫܝܫܐ . XX X1ܝܘܚܢܢ . ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ
SynWestSyr ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܣܚܐ ܐܢܫ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܨܥܪܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܬܟܠܝܢ̈ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܘܫܟ̣ܒ ܒܫܠܡܐ . 2 4ܣX ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܢܛܝܪܐ ܇ ܐܕܪܟܬܗ ܕܝܢ ܣܒܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܪܥܝܢܐܐܫܬܡܗ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܡܐܡܪ ܪܝܢ̈ . . ܠܡܫܝܚܐ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ
GanBus ܡܘܬܗ ܇ ܐܠܐ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܝܩܪܐ ܗܘ ܘܫܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܟܬܒܐ ܕܚܝ ܗܘ . ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܐܫܠܡ ܐܝܩܪܗ ܠܐܚܪܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܬܪܥܝܬܐ ܬܬܦܠܚ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬ̇ܐ ܟܝܡܘܢܐ ܒܬܪ ܥܓܠ ܡܒܣܪܐ . ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
SynOr ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܫܘܪܝ ܒܬܪ ܘܡܫܠܛܐ ܦܩܘܕܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ ܕܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܇ ܡܠܬܐ ܕܪܡܙܐ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܕܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܣܠܩ . ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܒܕ ܒܡܫܬܘܬܐ ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܒܬܪ ܒܡܬܩܠܐ ܘܒܟܝܠܐ ܕܬܫܬܦܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ · ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܕܪ ܘܗܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܘ̇ܝܐ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܒܠܚܘܕ ܡܩܦ ܠܗܘܢ ܒܢܩܝܢXܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܘܣ ܂ ܐܝܢܐ ܪ ܂ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܂ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ ܬܪܓܫ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܪܬܚ ܒܛܢ̣ܢܐ ܇ ܒܬܪ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܕܐܝܢܐ ܦܘ̇ܪܣܐ ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ
ChronMin ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܂ ܘܐܫܬܠܡ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܂ ܝX ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܂ ܒܬܪ ܥܒܪܘܢ ܕܗܘ ܠܒܪܘܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܝܬܘܗ ܂ ܝ ܂ X XX ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝܕܥܢܢ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘ̇ܠܐ ܂ ܝܢ ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܘ ܡܒܠܒܠ ܠܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܒܝܕ ܒܬܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗ̣ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܨܚܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܢܚܘܬ . ܘܥ̣ܢܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܐ ܢ ܗ̣ܘX ܒܬܪ : ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܢܐܙܠ ܆ ܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܡܢܐ ܂ ܐܬ̣ܐ ܕܢܫܠܡ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܝ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܩܪܝܢܗ ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܐܩܦ ܘܢܗܪ ܥܠ ܒܬܪ ܕܠܐ ܩܢܘܡ ܂ 0ܝ ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ