simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ ܒܬܪ ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ
Babai:BookUnion ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ
Babai:BookUnion ܟܕ ܛܒ ܡܢ ܒܬܪ ܫܪܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ
Chron1234 ܠܥܘܗܕܢܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܪܘ ܠܘܩܒܠ
Chron1234 ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆ ܒܬܪ ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܒܠܚܘܕ
SevAnt:LuqGramm ܛܢܘ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
SynWestSyr ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈
SynWestSyr ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܣܚܐ
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆
ActsMiaphysites ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ
ChronMin ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ