simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩ
ChronMin ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣
ChronMin ܘܥܠ ܗܕܐ ܝ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܝܘܢܝܣ ܟܢ̇ܫ
ActsMiaphysites ܒܗܠܝܢ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܘ
BarAphton:ActsSev ܐܬܬܚܕ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܒܘܫܐ X ܐܠܗܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc X0ܒܬܪܬܝܢ ܕܡܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܕ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܝܢ̈ ܡܝܢ ܒܬܪ ܝܕܝܘܬܐ . ܠܗܕܐ
IšoAdiab:Epist X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ
BarṢal:ComLiturg ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ ܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2
BarṢal:ComGosp ܕܚ̇ܐ ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܠܐ ܠܚܡܐ
MiaphysiteDocs ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ
BarḤadbš:FoundSch ܐܬܬܘܣܦܬ ܠܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܝ
SevAnt:madHym ܝܓ ܓ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܠܡܐܬܝܬܗ . ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܫܠܡ ܡܪ ܢ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܠܫܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦ̣ܣܩX . ܠܡܫܝܚܐ
JnRufus:Pleroph ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐX
SevAnt:CathHom ܆ ܘܢܩܦܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ
BarḤadbš:Acts ܥܕܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܚܪܡܗ ܩܕܡܝܐ .
MartOrient ܡ ܝܘܡܬܐ̈ X ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ . -
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ
Ammonas:Epist ܠܗXܘ ܕ ܠܐ ܒܬܪ ܥXܒX ܕ ܬܢܝXܐ
BarKoni:Schol ܕܢܒܘ ܂ ܡܢܝ ܒܬܪ ܕܪܐ ܕܝܢ ܛܥܘ
SevAnt:CathHom ܡܫܦܥܝܢ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܆ ܘܠܘ
SevAnt:Epist ܕܐXܪܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܙܠܢ̈
EliaNis:Chron ܂ ܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ ܕܚ̇ܠܨ ܡܐܢܐ̈ ܘܢܢܫܠܬܐ̈
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ-
HistChurchEast ܐܕܡ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠ ܡܝܬ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܥܕܢܐ̈ ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
SevAnt:Epist ܐܬܚ̇ܝܒ ܒܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒ̣ܪ ܦܘ-ܩܕܢܐ :
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܝܢܢ .
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܝX ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܣ̣ܠܩ ܡܪܢ ܠܫܡܝܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܢ̣ܥܡܕ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܢܐܠܦ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟ̇ܝܢܢ ܂ ܡܠܐܟܐ̈
Babai:BookUnion ܂ ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܃ ܗ̣ܝ
SevAnt:CathHom ܪܡܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܡܘܕܥ
Chron1234 ܗܘܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ ܒܬܪ ܐܣܛܪܘܢܡܝܐ ܘܚܪܫܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܢ̇ܬ
Chron1234 ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘẌ ܒܥܘܡܪܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ·ܝX ܕܦܐܛܪܝܪܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܗܘܝܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝ ܗܦܟܝܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܐܬܢܣܝܣ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܠܕ
JnEph:ActsEastSaints ܫܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܦܪܙܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܢܬܠ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܀ ܡ̇ܟܣ
BarṢal:ComGosp ܕܬܠܝܬܝܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܡܥܘܢ ܘܝܥܩܘܒ
SevAnt:CathHom ܡ̣ܠܟܟ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܥܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܥܡ̣ܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ X0 ܚܕܝܘܬ ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܗܟܢܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ
JnEph:EccHist ܕܓ̣ܕܫ ܒܩܪܒܐ̈ ܝܢܕܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܒܬܪ ܃ ܐ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܇ ܒܬܪ ܫܝܐ ܪܗ̣ܛܘ ܥܡ
BarEbr:CandSanc ܕܟܪܡܐ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܚܝܠܐ ܒܬܪ ܩܛܘܦܐ̈ ܐܬ̇ܝܬ ܒܛܝܒܘ </page>
JacSer:Epist ܕܕܡ̇ܐ ܠܕܝܠܗ ܕܡܢ ܒܬܪ </page><page> ܪܓܝܓܬܐ̈ ܂ ܘܕܨܘܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܬܝܕܥ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܂
SevAnt:CathHom ܕܡܫXܚܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܗܝܢ ܝ̣ܕܥܢܢ .
BarṢal:ComGosp ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ ܆
BarEbr:CandSanc ܘܒ̣ܘܟܝܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܕܟܠܒܐ ܐܟܙܢܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ Xܘ̇ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ : ܡܢ ܒܬܪ ܬܓܪܘܬܐ ܢܓܝܪܬܐ :
BarEbr:CandSanc ¹ܘܟܠ ܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܇ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܢ ܦܓܪܐ
SevAnt:CathHom ܐܬܦ̇ܫܪ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܩ ܥܡܐ
BarEbr:CandSanc ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢ ⁸⁰ܒܪܝܬܗ ܡܬܛ̇ܟ̣ܣ
PhiloxMab:epPatricius ܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪ . dd </page><page> .
BarEbr:CandSanc ܕܗ̇ܘ XX ܕܡܬܚ̣̇ܕܬ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܘ ܚܘܒ̇ܠܐ
Eph:ComGen&Exd . ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܙܒܢ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ
Eph:madFaith ܓܝܪ ܠܐ ܛܦܬ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܐܝܟ
Nars:memCreat ܚܝܘܗܝ̈ ܬܫܥܡܐܐ ܘܝܬܝܪ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܘܪܕܝ ⁵
SevAnt:CathHom ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܦܠ̣ܚܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܦ̣ܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ :
SevAnt:CathHom ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܐܠܘ
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܗ̣ܘܬ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܕܠܐ ܆ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܢܫܡܬܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ̈
JacSer:memLuqJews ⁴ X 1ܝ ܒܬܪ X ---- ³ܠܝXܙ̈
Eph:madParad&LuqJul ܗܘܐ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܦܩܝܪܝܢ ܒܬܪ ܦܬܟܪܬܐ̈ ܬܝܫܐ ܘܐܦ
SevAnt:CathHom ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ¹
PhiloxMab:TenMem ܆ ܘܐܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܇ ܟܕ
IšoMerv:ComOT ܒܗܕܐ ܟܢ ܫܕܪܬ ܒܬܪ ܥܒܪܝܬܐ . [10]ܩܪܬܗ
HomEpiph X0ܡܪܐ ܕܟܠ ܡܪܡ ܒܬܪ ܥܒܘܕܐ ܗܘܐ ܠܗ
SophrJer:epArcadCyp ܕܟܝܢܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܕ ܠܐ
JnDalya:Epist . ¹ 1ܡܢ ܒܬܪ X ܡܐܬܝܬܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܥܡܠܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܫܕܪ ܐܝܟ ܐܝܙܓܕܐ ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ : ܕܢܐܬܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܒܛܟܣܐ ܒܪܢܘܬܐ : ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܕܝܢ .
BarEbr:CandSanc <page> . ܐܬܚܬܦ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܢ ܠܦܪܕܝܣܐ .
PhiloxMab:TenMem ܗܘ̣ܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܙܩܪܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇
Eph:madNativ <page> 115ܐܬ̣ܐ ܠܗ ܫܘܡܠܝܐ ܒܬܪ ܐܪܙܐ ܕܐܫܬ̇ܦܠ ܒܝ̣ܫܐ
BarEbr:CandSanc . . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚ̣ܫ ܘܩ̣ܡ ܡܢ
Hom6thCent ܡܬܒܪܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܐܠ ܠܥܠܡܐ ܒܡܘܠܕܐ
BarEbr:CandSanc ܪܚܩ̣ܘ ܡܢܝ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ .
JacSer:turgFestHom ܡܢ ܡܪܢ ܝXXX31 ܒܬܪ ܕܫ̇ܡܠܝ ܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ
Eph:madChurch ܠܗ̇ ܓܝܪ ܫܒܪܘܬܐ ܒܬܪ ܗܕܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܗܘ
P:1Chr [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܡܝܬ
P:1Macc [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ
Sahd:BookPerf ܒܗ̇ : ܠܡ̇ܣܛܐ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܗܢܘ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܣ̇ܕܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗ
Eph:madFaith ܐܝܬܘܗܝ 81ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܓܠܐ ܠܗ ܠܐ
Sahd:BookPerf Xܢ X18]ܐܘܕܥܢܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ