simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚ̣ܫ ܘܩ̣ܡ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܘܒ̣ܘܟܝܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܕܟܠܒܐ ܐܟܙܢܐ
BarEbr:CandSanc ¹ܘܟܠ ܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̇ܘ XX ܕܡܬܚ̣̇ܕܬ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܘ ܚܘܒ̇ܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܬܚܬܦ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܢ ܠܦܪܕܝܣܐ .
BarEbr:CandSanc ܪܚܩ̣ܘ ܡܢܝ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ .
BarEbr:CandSanc ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢ ⁸⁰ܒܪܝܬܗ ܡܬܛ̇ܟ̣ܣ
BarEbr:CandSanc ܕܟܪܡܐ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܚܝܠܐ ܒܬܪ ܩܛܘܦܐ̈ ܐܬ̇ܝܬ ܒܛܝܒܘ