simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishNaamGehaz ܢܥܡܢ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ 245 ܐܢܫܐ ܣܢܝܩܐ̈ ܐܬܘ ܨܝܕ ܪܒܢ ܢܣܡܘܟ ܒܬܪ ܕܪܒܐ ܙܗܝܐ ܘܟܕ ܣܒܪ ܠܗ ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܕܪܒܗ ܡܠܝ ܪܗܛ ܓܢܒܐ
JacSer:memElish ܕܐܣܝ ܠܟܪܝܗܝܗܘܢ̈ ܠܡܢ ܕܡܝܢ ܗܘܘ ܗܢܘܢ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܚܙܘ ܒܬܪ ܕܣܥܪ ܐܢܘܢ ܠܡܢ ܕܡܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܡܪܢ ܟܕ ܡܨܛܥܪ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈
JacSer:memEstabCreat ܚܕ ܟܠ ܥܕܢܝܢ̈ 22 410 ܒܪܗܛܐ ܡܛܟܣܐ ܕܣܕܝܪ ܘܐܬܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܛܠ ܪܗܛܗ̇ ܕܗܕܐ ܓܝܓܠܐ ܕܡܠܝܐ ܙܒܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܐܬܝܢ ܚܕ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܚܡܫܬܥܣܪ̈ ܘܚܙܗ̇ ‏ ܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ . ‏ ‏ܘܡܢ
JacSer:memZacchTaxColl ܗܢܐ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܨܐܕ ܕܐܒܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܐܡܪܐ̈ ܒܓܘ ܡܪܥܝܬܗ ܒܬܪ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܢܨܐ̈ ܝܘܢܐ̈ ܬܥܒܕ ܡܢ ܠܐ ܢܐܬܐ
JacSer:memSinWomLordForgav ܥܘܠܐ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܐ ܠܐ ܐܫܬܡܫ ܕܡܨܠܠܬܐ ܗܝ ܣܢܝܐ ܕܬܚܛܐ ܒܬܪ ܕܡܘܡܐ ܗܘ ܣܢܝܐ ܕܡܫܬܡܫ ܒܗ̇ 215 ܐܠܘ ܡܛܥܐ ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬ
P:Heb&CathEpist [AB] ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ . ܕܝܘܡܢܐ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܥܠܘ ܒܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܆ ܬܘܒ ܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܣܐܡ ܡܢ
P:Isa [AB] ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܢܙܡܪܘܢ ܠܨܘܪ ܙܡܝܪܬܐ ܕܙܢܝܬܐ . ܣܒܝ ܒܬܪ ܗܘ : ܬܬܛܥܐ ܨܘܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܚܕ . ܘܡܢ
P:Jer [AB] ܠܐ ܡܕܡ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܘ . ܘܠܐ ܐܡܪܘ ܐܝܟܘ ܡܪܝܐ ܕܐܣܩܢ ܡܢ ܒܬܪ : ܡܢܘ ܥܘܠܐ ܕܐܫܟܚܘ ܒܝ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܕܐܪܚܩܘ ܡܢܝ : ܘܐܙܠܘ
P:Job [AB] ܥܝܢܝ̈ . ܘܐܢ ܕܒܩ ܒܝ ܡܕܡ . ܐܠܐ ܐܢ ܙܪܥܬ : ܗܝܕܝܢ ܐܟܠܬ . ܒܬܪ ܫܠܡܘܬܝ . ܐܢ ܐܤܛܝܬ ܗܠܟܬܝ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܐ . ܘܐܢ ܐܙܠ ܠܒܝ
P:John [AB] ܗܕܐ ܢܚܬ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܇ ܗܘ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܒܬܪ ܕܓܠܝܠܐ ܇ ܘܐܘܕܥ ܫܘܒܚܗ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀
P:Josh [AB] ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܕܡܪܝܐ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܒܬܪ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܕܡܠܠ ܝܘܢܐܝܬ ܒܐܦܣܘܣ ܀ ܨܚ ܐ ܘܡܢ
P:Judg [AB] ܕܡܝܬ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܥܒܕܗ ܕܡܪܝܐ : ܫܐܠܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܒܓܒܥܬܐ ܕܦܝܢܚܣ ܒܪܗ : ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܒܛܘܪܐ ܕܐܦܪܝܡ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܗܘܘ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܝܠܕܬ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܩܟܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܒܫܠܡܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܐ ܚܙܝܢ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܡܢ
P:Lev [AB] ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ : ܐܢ ܕܥܟܬ ܡܚܘܬܐ ܘܠܐ ܗܠܟܬ : ܒܬܪ ܢܣܓܪܝܗ̇ ܟܗܢܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ . ܘܢܚܙܝܗ̇ ܟܗܢܐ
P:Luke [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܆ ܒܛܢܬ ܐܠܝܫܒܥ ܐܢܬܬܗ . ܘܡܛܫܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪ . ܘܟܕ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܗ ܂ ܐܙܠ ܠܒܝܬܗ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Mark [AB] ܕܐܫܬܠܡ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܆ ܐܬܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܓܠܝܠܐ . ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܬܪ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ . ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ̈ ܀
P:Matt [AB] ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ ܆ ܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ . ܫܠܬܐܝܠ ܒܬܪ . ܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗܝ̈ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ . ܡܢ
SynOr ܕܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܥܒܕ ܦܘܪܩܢܐ ܘܢܝܚܐ ܒܬܪ ܀ ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ ܕܪܫܢܘܬܗ ܕܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܐ . ܡܢ