simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] ܛܒܬܐ̈ ܁ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ . ܗܘܘ ܚܕܝܢ ܒܟܠܙܒܢ . ܒܬܪ ܡܢܟܘܢ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ ܢܦܪܘܥ ܆ ܐܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܗܪ݇ܛܘ
P:ProvQohSong [AB] ܣܪܝܩܘܬܐ : ܚܣܝܪ ܪܥܝܢܐ ܗܘ . ܪܐܓ ܥܘܠܐ ܠܡܥܒܕ ܒܝܫܬܐ . ܒܬܪ ܐܚܝܕܝܢ ܪܚܡܝܗܘܢ̈ . ܕܦܠܚ ܒܐܪܥܐ : ܢܣܒܥ ܠܚܡܐ . ܘܕܪܗܛ
P:PsSol [AB] ܥܘܠܐ̈ ܘܢܕܪܟܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܥܘܠܐ ܠܐ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܥܪܩ ܡܘܬܐ ܡܢ ܚܝܐ̈ . ܢܪܕܦܘܢ ܕܝܢ
P:Ps [AB] ܕܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ ܡܠܟܐ : ܒܬܪ ܘܡܠܟܢ : ܢܥܢܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܢܩܪܝܘܗܝ . ܡܒܕܩ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܚܕܐ ܡܬܢܛܖܢ̈ ܘܡܬܓܡܖܢ̈ ܗܢܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܣܡܢܢ ܗܢܐ ܫܘܪܝܐ ܒܬܪ ܒܡܠܬܢ ܕܐܝܢܐ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܕܒܬܪܗ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܚܕܐ
P:Rev [AB] ܗܠܝܢ . ܐܪܙܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܝ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܐ ܕܚܙܝܬ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ
P:Sam [AB] ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܬ . ܘܥܠܝ ܟܗܢܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܒܬܪ ܠܒܟܝ : ܗܐ ܐܢܐ ܛܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܢܝܢ̈ . ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ
P:Tob [AB] ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ : ܘܢܗܦܟ ܫܪܒܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܢܘܢ ܒܬܪ ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ . ܚܪܒܬܐ ܘܐܦ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܐܦ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܡܢ
P:TweProph [AB] ܪܚܡܝ̈ : ܝܗܒܝ̈ ܠܚܡܝ ܘܡܝ̈ ܘܢܚܬܝ̈ ܘܟܬܢܝ̈ : ܘܡܫܚܝ ܘܟܠ ܒܬܪ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܙܢܝܬ ܐܡܗܘܢ : ܘܒܗܬܬ ܝܠܕܬܗܘܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܒܡܬܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܪܥܘܬ : ܚܣ ܠܝ ܕܐܗܦܘܟ ܡܢ ܠܘܬܟܝ ܒܬܪ ܝܒܡܬܟܝ ܗܦܟܬ ܠܥܡܗ̇ ܘܠܒܝܬ ܐܢܫܝܗ̇̈ : ܗܦܘܟܝ ܐܦ ܐܢܬܝ