simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܗ ܟܠܢ ܡܛܠ ܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܢܦܠܢܢ ܒܬܪ ܒܓܢܣܐ . ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܣܘܙܘܦܘܠܝܣ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܬܗ
JnTella:ProfessFaith ܩܒܘܪܬܗ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܕܕܡܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܝܬܐ̈ ܠܒܪܬܗ ܕܝܘܐܪܫ ܘܠܒܪܗ̇ ܕܐܪܡܠܬܐ ܘܠܠܥܙܪ ܡܢ
JacSer:memTransfig ܕܚܙܐ ܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܥܒܕ ܫܘܝܘܬܐ ܠܥܒܕܐ̈ ܘܡܪܐ ܒܛܘܪܐ ܒܬܪ ܒܗ̇ 500 ܘܚܕܐ ܢܥܒܕ ܐܦ ܠܐܠܝܐ ܘܗܪܟܐ ܢܦܘܫ ܘܠܡܢܐ ܟܝ
JacSer:memHolySunPente ܕܣܠܩ ܫܕܪ ܠܗܘܢ ܝܗܒ ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܢܚܘܐ ܗܘܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܢܬܠ ܒܬܪ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܥܕܠܐ ܢܣܩ ܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܘܟܠܗ ܙܝܢܐ
JacSer:memProphElij ܒܥܠܐ ܘܪܚܡܬ݁ܘܢܝܗܝ ܘܗܫܐ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܟܢܫ ܥܡܐ ܟܠܗ ܠܛܘܪܐ ܒܬܪ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟ ܕܠܚܬ݁ ܠܝܣܪܐܠ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ 290 ܥܠ ܕܐܙܠܬܘܢ
JacSer:memElijFledJez ܥܩܒܗ ܘܐܢ ܡܕܪܟ ܠܗ ܢܡܠܠ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܐܪܥܐ ܙܥܘܪ ܗܘ ܕܢܣܬܝܟ ܒܗ ܠܚܘܪܒܐ ܫܢܝ ܢܪܕܐ ܡܐܡܪܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܕܐܡܪ ܘܟܕ ܡܬܡܠܠ ܒܝܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܥܠ ܡܦܘܠܬܟ ܒܬܪ ܡܛܠܬܟ ܚܕ ܗܟܢܐ ܘܚܕ ܗܟܢܐ ܡܠܟ ܢܗܘܐ ܠܟ ܘܫܡܠܝܘ ܟܠܗܘܢ
JacSer:memElijFireDown ܐܒܘܗܝ ܘܒܥܩܒܬܗ̈ ܪܕܐ ܟܕ ܪܚܝܩ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܘܪܚܬܗ̇̈ ܒܬܪ ܕܐܚܒ ܘܥܘܠܘܬܗ ܕܐܝܙܒܠ ܐܡܗ 85 ܐܝܟ ܕܐܬܪܒܝ ܗܟܢ ܐܡܠܟ
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܦܠܚ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܫܕܐ ܥܠܡܐ ܠܒܣܬܪܗ ܡܛܠ ܒܬܪ ܥܒܕܐ ܪܒܐ ܕܐܫܬܡܫ ܒܗ ܟܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܙܘܚܐ ܢܣܩ ܐܬܡܛܝ ܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪܢܝܬܐ . ܘܠܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ
JacSer:memJudgSolom ܗܠܝܢ ܗܝ ܗܝ ܕܪܘܬ ܗܝ ܕܛܥܝܢܐ ܥܘܠܐ ܚܢܝܩܐ 255 ܒܪܘܝܘܬܗ̇ ܒܬܪ ܐܢܐ ܥܘܠܐ ܚܝܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܢܦܝ̈ ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܕܠܘ ܒܪܝ ܐܝܬܘܗܝ
LiberGrad ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܘܠܝܬ ܒܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܗܪܛ . ܘܐܠܐ ܣܝܡ ܠܒܠܟ ܕܐܢܗܘ ܕܣܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܘܚܠܒܐ ܘܠܘ ܠܚܕ ܐܢܫ ܐܡܝܪܝܢ ܀ ( 2 ) ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܓܡܪ :
LiberGrad ܕܐܬܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܕܬܪܥ ܣܝܓܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܒܬܪ : ܕܗܢܘܢ ܐܬܘ ܘܚܘܝܘ ܠܒܢܝ̈ ܐܕܡ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܕܩܒܠܢ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܨܦܢܢ ܥܠ ܡܐܬܝܬܢ ܕܠܘܬܗ . ܟܕ ܒܬܪ ܘܢܦܫܢܐ̈ ܘܪܘܚܢܐ̈ . 1 ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܘܛܪܘܦ ܘܐܘܣܒܝܣ ܡܢ
JacSer:memPartakHolyMyst ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܐ 55 ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܕܛܥܐ ܒܥܘܬܪܗ ܩܢܝ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܕܥܐܠ ܠܗ ܦܥܠܐ ܠܐܝܐ ܕܒܥܐ ܢܥܬܪ ܡܢ ܛܘܪܦܐ̈ ܠܡܢ ܪܗܛ ܐܢܬ
JacSer:memNativ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܐܢ ܡܢ ܝܘܡܢ ܗܟܢ ܚܣܢܗ̇ ܠܛܪܘܢܘܬܟ ܐܢ ܒܬܪ 215 ܐܢ ܠܟ ܪܒܐ ܚܣܢܟ ܥܘܠܐ ܘܠܐ ܝܕܥܬܝܗܝ ܠܢ ܡܘܢ ܥܒܕ
JacSer:memAscenLord ܕܐܬܐ ܡܢ ܢܘܚܡܐ ܩܘܝ ܒܥܠܡܐ ܘܟܢ ܐܬܥܠܝ ܨܝܕ ܝܠܘܕܗ ܠܐ ܨܒܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܘܐܘܪܚܐ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܥܠ ܗܘܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈
JacSer:memSimPetGetBehMe ܩܠܝܠ ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܚܘܒܐ ܗܘ ܟܠܐ ܕܢܨܠܐ ܐܕܢܗ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܒܬܪ 487 95 ܫܠܝܚܐ ܓܒܝܐ ܕܐܦ ܫܬܐܣܬܐ ܠܥܕܬܐ ܣܡܗ ܠܡܘܢ ܤܛܢܐ
JacSer:memElishRevDeadMan ܡܘܬܗ ܕܢܢܚܡ ܗܘܐ 175 ܕܢܗܘܐ ܝܕܝܥ ܘܓܠܐ ܢܒܝܐ ܠܟܠ ܒܬܪ ܕܫܐܠ ܗܘܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܪܝܐ ܕܠܚܕ ܢܚܐ ܟܕ ܥܡܢ ܗܘܐ ܘܢܛܪ ܠܗ ܚܕ