simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܠܣܘܠܩܗ 30ܕܝܫܘܥ ܕܠܫܡܝܐ ܐܬܓܠܝ ܥܠ ܒܬܪ | 330|ܦܪܩܠܝܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܡܕ . 7 , 37 29ܘܦܪܩܠܛܐ ܡ̇ܢ