simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܙܒܢܐ ܐܝܟܐ ܕܨܒܐ ܘܣܒܥ ܐܠܦܐ̈ ܕܝܬܝܪ ܢܒܗܬ ܐܟܠܩܪܨܐ 230 ܒܬܪ ܗܘܐ ܘܕܠܐ ܣܥܪܗ̇ ܕܠܐ ܢܫܡܥ ܗܘܐ ܠܒܥܠܕܪܐ ܣܥܪܗ̇ ܗܘܐ ܓܝܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܪܘܗܝ̈ ܕܝܚܝܕܝܐ ܗܘܬ݀ ܬܫܡܫܬܗ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܝ ܒܬܪ ܩܪܒܘ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܗ ܠܒܪ ܐܠܗܐ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ