simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܪܒܗ ܙܗܝܐ ܒܬܪ ܢܨܝܚܐ ܢܟܦܐ ܒܬܪ ܝܩܝܪܐ ܫܗܪܐ ܒܬܪ ܨܝܡܐ ܝ X ܒܬܪ ܠܟ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܥܒܕܢܝ ܟܢܪܗ [119] X1II ܒܪ ܩܠܗ 1ܐܘ ܕܟܗܢ
Eph:madCarNis ܨܘܡܗ ܒܠܚܡܐ ܦܐܝܐ ܘܠܐ ܐܬܪܓܪܓ XX ܠܥܩܬܝ ܡܙܡܘܪܐ ܥܡܠܬ ܒܬܪ ܕܟܡ ܥܠܘܗܝ ܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܒܦܘܩܕܢܐ [40] 4ܓܪܓܬܗ ܗܘܝܬ