simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܢܡ̣ܘܬ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܪ . ܐܠܐ
JacSer:Epist ܕܕܡ̇ܐ ܠܕܝܠܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܂ ܘܕܨܘܡܐ
BarḤadbš:FoundSch ܐܬܬܘܣܦܬ ܠܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܝ
SevAnt:CathHom ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܐܦ ܐܝܡܡܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܕܢܥܒܕ ܓܝܓܠܐ
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܪܕܦ ܒܬܪ ܥܡܟ ܒܪܟܫܐ̈ ܘܒܡܪܟܒܬܐ̈
BarḤadbš:Acts ܥܕܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܚܪܡܗ ܩܕܡܝܐ .
Sahd:memSolitar ܇ ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܓܝ ܒܬܪ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܫܘܪܐ ܆
Basil:SyrHex . ܗܝܕܝܢ ܐܬܬ ܒܬܪ ܗܕܐ . ܗ̇ܝ
Eph:madVirg ܡܠܘܐܗ ܕܟܣܦܟ ܕܢ̇ܦܩ ܒܬܪ ܝܘܬܪܢܐ ܘܐ̇ܬܐ ܒܗ
SevAnt:LuqJul : ܘܡܢ : ܒܬܪ : ܡܥܗܕܢܘܬܗ :
Ps-Zach:EccHist ܗܘܝܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝ ܗܦܟܝܢܢ
Sahd:BookPerf ܕܠܠܝܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚ̣ܝ ܠܐܘܛܘܟܣ ܕܢܦ̣ܠ
ChronMin ܘܥܠ ܗܕܐ ܝ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܝܘܢܝܣ ܟܢ̇ܫ
JacSer:memLuqJews ⁴ X 1ܝ ܒܬܪ X ---- ³ܠܝXܙ̈
BarEbr:CandSanc ܘܒ̣ܘܟܝܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܕܟܠܒܐ ܐܟܙܢܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ : ܡܢ ܒܬܪ ܬܓܪܘܬܐ ܢܓܝܪܬܐ :
EliaAnb:BookExer&Cent ܪܚܡܝ̈ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝ ܐ̇ܬܝܢ ܐܩܢܝܬ
SilwQard:ScholUrmApp . ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪ ܝܕܝܥܐ :
P:2Chr [AB] ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܬܪ ܡܢܝܢܐ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ