simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Matt [AB] . ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ
SynOr ܙܟܝܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ
P:Num [AB] ܘܚܡܫܝܢ ܠܚܝܠܗܘܢ . ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ̈ ܗܘܘ ܫܩܠܝܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܐܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܗܪ݇ܛܘ ܒܬܪ ܛܒܬܐ̈ ܁ ܠܘܬ
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܡܐ . ܘܕܪܗܛ ܒܬܪ ܣܪܝܩܘܬܐ : ܚܣܝܪ
P:PsSol [AB] . ܢܪܕܦܘܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܥܘܠܐ̈ ܘܢܕܪܟܘܢ ܐܢܘܢ
P:Ps [AB] ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܬܢܛܖܢ̈ ܘܡܬܓܡܖܢ̈
P:Rev [AB] ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ .
P:Rom [AB] ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܟܐܢܘܬܐ ܆ ܐܕܪܟܘ
P:Sam [AB] ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ :
P:Tob [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ
P:TweProph [AB] : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ : ܝܗܒܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܦܘܟܝ ܐܦ ܐܢܬܝ ܒܬܪ ܝܒܡܬܟܝ .