simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet |ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܘܪܗ̇ܛ ܒܬܪ ܪܫܢܘܬܐ̣ X .
AbbaIs:Ascet ¹²ܢܦܫܗܘܢ X ܕܢܐܙܠܘܢ ܒܬܪ ܦܪܘܩܗܘܢ . ¹³
ActsGregPirang XX X ⁸ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܆
ActsMarBenh&Sar ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ̈ ܪܕܦ ܒܬܪ ܨܝܕܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ .
ActsMarMaʿIn . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܟܢ ܓܒܐ ܠܗ
ActsMari ܝܝ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈
ActsMiaphysites ܒܗܠܝܢ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܘ
ActsPaulQenṭ&JnEdes . ‏ ‏ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ
ActsSlaveChrist ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ ܒܬܪ ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ
ActsStAnth ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܒܬܪ ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈
Ammonas:Epist ܠܗXܘ ܕ ܠܐ ܒܬܪ ܥXܒX ܕ ܬܢܝXܐ
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܝܢܢ .
ApocPs-Meth ܬܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ 10 ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈
Ath:ExposPs ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟ̣ܐ ܠܩܪܒܐ .
Ath:HomEpist ܚ̇ܛܝܢ ܡܛܘܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܘ ܒܗ ܚܛ̣ܘ
Ath:Inc ܢܡ̣ܘܬ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܪ . ܐܠܐ
Ath:Treatises ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܘ ܒܬܪ ܛ̇ܒܐ ܐ̇ܙܠ .
Babai:BookUnion ܂ ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܃ ܗ̣ܝ
BarAphton:ActsSev ܐܬܬܚܕ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܒܘܫܐ X ܐܠܗܝܐ
BarBahl:SyrLex ܘܐ̇ܡܪ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ