simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܢ̣ܥܡܕ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܂
Tim1:Epist | 663|ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ . ܒܬܪ ܐܡ̇ܙ ܐܢܐ .
Tim1:Epist ܕܠܚܡܐ ܕܡ̣ܢ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܩܘܕܫܐ : ܦܓܪܐ