simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܬܚܙܝ . ܘܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܗܦܟ . ܘܕܥ̇ܡܕ ܒܬܪ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܝ̇ܗܒܗ̇ ܠܝܢܩܘܒ ܥ̣ܒܕܗ ܆ ܘܠܐܝܣܪܝܠ ܚܒܝܒܗ