simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܦܘܠܓ XXX ܘܢܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ
Eph:memHom ܡܚ̇ܕܐ ⁹ܠܐܚܘܕܘܗܝ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܣܥܪ ܡܠܟܐ ܘܙܝܢ
Eph:memHom ܫܒܩܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܘܢܦܩܘ ܒܬܪ ܡܡܘܢܐ --ܐܚܪܝܐ .
Eph:memHom ܗܕܡܝܟܝ̈ ܡܐ ܢܕܝܕܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ XX 5ܗܕܡܐ̈