simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܚܣܝܪ ܡܢ ܙܕܩܐ ܫܡܥ ܬܘܒ ܡܠܬܐ ܕܡܙܗܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ܚܢܢ ܕܝܢ ܢܥܬܕ ܨܒܝܢܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓ XXX ܘܢܐܙܠ
Eph:memHom ܕܣܥܪ ܡܠܟܐ ܘܙܝܢ ܣܕܪܘܗܝ̈ ܙܗܝܐܝܬ 873ܦ̣ܢܐ ܠܗ ܕܢܙܝܢ ܒܬܪ 869ܨܝܕ ܚܘܒܐ ܚܝܐ ܢܓܕܗ̇ ܣܝܦܐ ܡܚ̇ܕܐ ⁹ܠܐܚܘܕܘܗܝ̈ ܡ̣ܢ
Eph:memHom ܡܡܘܢܐ --ܐܚܪܝܐ . XXܝX X--⁴ X¹ܚܪܬܗܕܢܒܢܐ ܡܛܝܬ X ܒܬܪ ܩܝܣܐ̈ ܠܢܘܪܐ ܕܒܗ̇ ܢܐܩܕ 7ܟܗܢܐ̈ ܫܒܩܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܘܢܦܩܘ
Eph:memHom ܩܠܝܠ XX 5ܗܕܡܐ̈ ܕܠܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܢܕܝܕܝܢ ܒܣܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܐܬܕܟܪܝܘܗܝ ܬܘܒ ܠܡܘܬܐ ܫܪܘܝܐ ܕܟܠ ܗܕܡܝܟܝ̈ ܡܐ ܢܕܝܕܝܢ