simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani : ܟܣܐ : ܗܢܐ : ܡܘܬܗ : ܕܡܪܢ : ܡܫܘܕܥܝܢ : ³ Xܢܐܢܬܘܢ : ܥܕܡܐ ܐܢܬܘܢ ܀ ܟܠ : ܐܡܬܝ : ܓܝܪ : ܕܐܟܠܝܢ : ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ : ܗܢܐ : ܘܫܬܝܢ :
- ܩXܝܫܢܐ̈ ܆ ܫܡܫܘܢ ܟܗܢܘܬܟܘܢ . ܘܟܕ ܘܕܐ ܥܒ̣ܕܘܢX ܫܐܕܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܘܐ ܩܒ̇ . ܠܬܘܢ ܡܢܝ ܩܫܝܫܢܘܬܐ . ³ܬܪܝܟܘܢ̈ . ܘܐ ܥܒܝܕܝܢ
- ܕܝܢ . ܗܐ ܫܩܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܡܝܬܐ̈ ܒܥܘܒܝܟܘܢ̈ . ܐܢܬܘܢ ܕܡܝܬܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢܐ̈ .
Jean Maron. Exposé de la foi et autres opuscules. ܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܥ̇ܕܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܡܢ ܒܠܥܝ̣ܒܒܝ̈ ܐܢܬܘܢ ܒܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܣܩܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܩܠܝܠ ܡ̇ܬܥܝܩܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XL à XLV ܥܠܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܠܗ ܒܛܝ̣ܠ ܥܠܝܟܘܢ ܆ ܝܘܡܢܐ ܐ̇ܬܦܪܘܥ ܐܢܬܘܢ ܕܐ̇ܡܪ : ܟܕ ܟܠܗ̇ ܡܪܢܝܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܝ ܝXXXXX X ܫ̇ܕܝܢ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܨܒ̇ܝܢ ܐܢܬܘ . ܠܡܐܙܠ . ܡܐܬܝܬܗ ܕܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܐܢܬܘܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ· ܕܕܠܡܐ ܐܦ
- ܆ X X ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܪܥܝܢܐ ܐܘ ܚܐܦܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ . ܣܡܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܦܫܩܘ . ܟܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܕܪܟܢܢ ܇ ܘܡܛܠ X ܕܟܕ ܫܦܝܪ . ܥܒܕܢ
- ܥܠܬܐ ܕܫܓܘܫܝܐ ܘܕܕ̇ܠܘܚܝܐX0 ܠܒܝܫܐ̈ ܬܗܘܘܢ . ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܗܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܬܬܕܝܢܘܢ ܆ ܐܦܠܐ ܟܕ ܡܥܩܒܝܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܝܠܝܢ ܕܒܪܘܚ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܬܩܢܘܗܝ ܒܪܘܚܐ ܡܟܝܟܬܐ ܂ ܥܕܡܐ ܐܢܬܘܢ ܫܠܡܘܬܐ ܕܠܪܫܐ ܪܚܡ ܐܠܗܐ ܃ ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܡܪܢ ܐܬܦܪܫ ܠܟܘܢ ܃
- . ܘܥܢܐ ܠܐ ܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܠܐܝܕܐ ⁶⁰ܕܟܪܝܗܐ ܠܐ ܐܚܠܡܬܘܢ ܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܥܡܪܐ ܠܒܫܝܢ ܐܢܬܘܢ . X ܘܠܐܝܕܐ ܕܫܡܝܢܐ ܩܛܠܝܢ
- . ܕܗ̇ܘ ܐܡ̣ܪ ܕܠܘ ܐܠܗܐ ܐܬܓܫܡ ܘܐܬܝܠܕ ܐܠܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܐܢܬܘܢ ܡܢ XX6 Xܢܦܚܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܢܦܠܝܢ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem Xܠ . ܗܘܬܐ ܘܕܐܢܫܘܬܐ : ܐܠܗܘܬܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܪܘܟܒܐ ܟܝܢܝܐ ܕܐܡܪܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܆ ܠܐ̇ ܬܬ̇ܦܠܓܘܢ ܒܝܒܟXܘ . ܪܕܝܐ ²ܟܝ ܕܚܛܗܐ̈ ܐܝܝܝܢ ܕ ܐܢܬܘܢ ܕܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬ ܠܘ ܠܡܫܝܚܐ ܕܬܠ̣ܒܫܘܢ ܗܫܐ ܥܝ̣ܬܝܕܝܝܢ
Κατὰ Λουκᾶν ܘܫܬܝܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ . ܫܘܐ ܗܘ ܓܝܪ ܦܥܠܐ ܐܓܪܗ . ܘܠܐ ܬܫܢܘܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܆ ܥܠܝܟܘܢ ܢܗܦܘܟ . ܒܗ ܕܝܢ ܒܒܝܬܐ ܗܘܘ ܆ ܟܕ ܠܥܣܝܢ
Κατὰ Ἰωάννην ܠܡܐܬܐ . ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܠܡܐ ܟܝ ܢܦܫܗ ܩܛܠ : ܕܐܡܪ ܐܢܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܆ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܬܩܘܘܢ ܒܡܠܬܐ ܕܝܠܝ . ܒܫܪܪܐ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܐܢܬܘܢ . ⁷ X ܐܢܬܘܢ ܡܢ Xܝ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܬܛܦܝܣܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܡܪܢ . ܕܐܢ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܇ ܘܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܠܦܪܨܘܦܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܦܪܫܝܢ ܡܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠܗܝܢ ܝܗ̇ܒܝܢܢ ܐܬܪܐ ܠܦܘܚܡܐ ܕܣܟܘܠܬܢܘܬܟܘܢ ܐܘ
- ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܬܦܝܪܘܢ ܒܡܠܬܐ X ܘܕܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܡܥܘܘܝ̈ ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܐܡ̣ܪܘ ܠܝ ܒܢܝ̈ ܆ ܟܪܣܛܝܢܐ̈
Πρὸς Κορινθίους ܥܠܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܁ ܘܓܠܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܦ ܠܐܚܝܟܘܢ̈ . ܐܘ ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܬܥܠܒܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܓܠܙܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܠܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, III. Livre de la perfection, 2me partie (ch. 8-14) X ܟܬܒܐ̣̈ ܘܠܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܡܫܕܪ ܝX XX ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ