simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܠܗܐ : ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܝܬ ܐܢܬܘܢ : ܐܢ ܠܐ ܡܬܦܢܐ ܒܗܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܥܕܪܢ . ܘܗܫܐ
- ܕܡܢܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܠܗܐ : ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܢܬܘܢ : ܐܢ ܠܐ ܡܬܦܢܐ ܒܗܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܥܕܪܢ . ܘܗܫܐ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
- ܠܐܠܗܐ : ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܡܢܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܥܕܪܢ . ܘܗܫܐ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢܣܝܢ
- ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ . ܘܐܢܫ ܢܕܥ ܠܥܠܡ . ܥܘܡܩܐ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܠܗܐ : ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܡܢܣܝܢ
- . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܘ ܐܢܬܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܐ ܡܫܟܚ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܡܕܪܟܝܢ
- . ܐܘ ܬܪܥܝܬܗ ܬܕܥܘܢ : ܘܡܚܫܒܬܗ̈ ܬܣܬܟܠܘܢ . ܠܐ ܐܚܝ̈ . ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕܪܟܝܢ
- ܕܝܢ ܠܐ ܬܡܣܟܢܘܢ ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܢܬܘܢ ܕܐܡܬܝ ܕܨܒܐ : ܢܓܢ ܥܠܝܢ . ܘܢܬܒܪ ܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ ܩܕܡܝܢ .
- ܒܬܪܥܐ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ . ܘܐܢܐ ܘܛܠܝܬܝ . ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܕܚܟܡܬܐ . ܕܬܫܬܒܩ ܠܩܪܒܢ ܘܠܫܪܒܢ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܢ . ܩܘܡܘ
- ܟܠ ܕܥܡܪܝܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܬܫܛܚܘܢ ܬܪܡܘܢ ܐܢܘܢ ܐܢܬܘܢ ܘܬܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ . ܘܢܥܪܩܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܬܐܙܠܘܢ