simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܓܝܪ ܕܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܐܡ̇ܪܬ ܆ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܗ ܒܓܒܪܐ ܂ ܥܗܕܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܓܝܪ ܐܘ ܐܚܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܡܠܟ̣ܬܘܢܢܝ ܐܢܬܘܢ ܆ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܐܢܐ ܐܝܟ ܂ ܡܐ 11ܕܘ̇ܠܐ ܂ ܥܗܕܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܝ ܕܐܡ̇ܪܬ ܠܚܘܒܟܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܗܕܐ ܆ ܕܡܢ̣ܘ ܨ̇ܒܐ ܕܢܒ̣ܢܐ ܐܢܬܘܢ ܡܠܟ̣ܬܘܢܢܝ ܘܚܦܛܬܘܢܢܝ ܕܗܝ̣ܝ̇ 1ܗܕܐ ܐ̇ܣܥܘܪ ܂ ܘܣܗܕ ܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܘܕܐܟܘܬܟܘܢܝ ܃ ܕܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܟܬܒܐ ܩܕܫܐ ܐ̇ܡܪ ܥܗܢܐܝܬ ܐܢܬܘܢ ܗܪܟܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ X ܝX ܥ̇ܒܘܪܐ ܂ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܘܘܕܐ̈ ܆
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܝ ܫܦ̣ܪܬܘܢ ܃ ܟܕ ܡܕܝܪܝܢ ܝ ܐܢܬܘܢ ܒܕܪܐ ܗܢܐ ܐܢܬܘܢ ܘܠܚܕܘܬܢ ܘܠܟܠܝܠܢ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܠܢ ܝ ܒܕܘܟܬ ܂ ܇ ܂ X ܚܝܐ̣̈
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܕܪܐ ܗܢܐ ܥܣܩܐ ܘܡܥܩܡܐ ܃ ܒܕܡ̣ܘܬ ܠܘܛ ܗܝܕܝܢ ܒܝܢܬ̈ ܐܢܬܘܢ ܂ ܇ ܂ X ܚܝܐ̣̈ ܐܢܬܘܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܝ ܫܦ̣ܪܬܘܢ ܃ ܟܕ ܡܕܝܪܝܢ ܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܘܡܬܬ̣ܚܝܒ ܠܟܘܢ ܐܓܕܘܠ ܠܟܘܢ ܟܠܝܠ ܩܘܠܣܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܝ ܘܒܥܩܬܐ ܇ ܒܕܠܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ ܘܐܦ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܇ 3ܕܐܝܟ ܕܫ̇ܘ ܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܘܒܗܠܝܢX ܠܐܠܗܐ ܡܢܝܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܥܠ̣ܬ ܟܠ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܟܠܝܠ ܩܘܠܣܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܨܒܬܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܇ ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܥܠ̣ܬ ܟܠ ܝܘܬܪܢܝܢ̈ ܠܚܙܝܝܟܘܢ̈ ܂ ܐܢܬܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܨܒܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܒܗܠܝܢX ܠܐܠܗܐ ܡܢܝܚܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܕܠܝ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܝ ܫܡܫܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܕܝ̈ ܆ ܐܢܬܘܢ ܆ ܟܕ ܠܦܘܠܘܣ ܡܬܕܡܐ ܕܐܡܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ¹ܡܢ ܬܠܝܡܝܕܐ̈ : ›
Vie de Sévère par Jean ܇ ܕܠܝ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܝ ܫܡܫܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܕܝ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܢܬܘܢ ܕܐܡܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ¹ܡܢ ܬܠܝܡܝܕܐ̈ : › ܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ
Vie de Sévère par Jean : ܠܗܕܐ ܟܕ ܠܛܟܣܐ X ܕܩܪܒܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܠܘܩܒܠ ܐܢܬܘܢ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܟܕ ܩܢܝܘܬܐ ܦܠܚܬܐ ܘ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܠܢܦܫܟܘܢ ܡܐܟܪܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܆ ܘܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܘܘܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܡܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ̇ ܆ ܣܠܩ ܐܢܬܘܢ ܡܐܟܪܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܠܗܕܐ ܟܕ ܠܛܟܣܐ X ܕܩܪܒܐ ܡܫܚܠܦܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܠܗ̇ ܆ ܣܠܩ ܥܡ ܕܝܪܝܐ̈ ܟܕ ܣܒ ܥܡܗ ܘܠܐܒܘܘܝ ܪܘܚܢܝܐ ܐܢܬܘܢ ܡܫܚܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܘܘܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܡܥܠܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܥܡܘܕܐ̈ ܘܣܡܟܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܐܢ ܗܘ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܝܠܦ ܕܟܠܗܘܢ ܐܬܪܕܦܘ ܟܬܒ ܬܘܒ ܆ X
Vie de Sévère par Jean ܕܒܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܚܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܠܒܝ ܝ . ܛܒ ܠܝX ܕܐܫܬܪܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܒܕܡܘܬ ܪܒܐ ܦܘܠܘܣ ܆ » ܐܢܫܐ̈ ܡܢܐ ܥܒܕܝܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܘܫܚܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܠܒܝ ܝ . ܛܒ ܠܝX ܕܐܫܬܪܐ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬܘܢ ܒܕܡܘܬ ܪܒܐ ܦܘܠܘܣ ܆ » ܐܢܫܐ̈ ܡܢܐ ܥܒܕܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܟܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܠܗ ܠܠܒܝ ܝ . ܛܒ ܠܝX ܕܐܫܬܪܐ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܗܘܐ . ܐܫܬܡܠܝܬ ܐܢܬܘܢ ܆ » ܐܢܫܐ̈ ܡܢܐ ܥܒܕܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܚܩܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܢܩܦܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܒܥܓܠ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܠܡܫܝܚܐ ܢܣܒܝܢ ܚܢܢ . ܐܢܬܘܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܟܕ ܟܠܫܥ ܠܗܢܐ ܗܘܓܝܐ ܥܒܕܬ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܦX
Vie de Sévère par Jean . ܘܒܥܓܠ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܠܡܫܝܚܐ ܢܣܒܝܢ ܚܢܢ . ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܥܡ ܐܢܬܘܢ ܟܕ ܟܠܫܥ ܠܗܢܐ ܗܘܓܝܐ ܥܒܕܬ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܦX ܐܢܬܘܢ ܢܩܦܝܢ