simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܂ ܕܐܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܬܘܠܬܐ ܕܒܙܬ̣ܐ
Chronica Minora II ܬ ܓܝܪ ܡܬܬܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܫܕܝܘ
Chronica Minora III ܂ ܕܐܢ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡ̇ܠܟܟܘܢ ܒܫܠܡܐ̣ ܂
Chronica Minora III ܢ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ̣ ܂ ܟܠܗ̇
Chronica Minora III ܐܠܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܕܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܂ ܘܟܕ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum · ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚ̇ܫܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܗܘܐ ܦܫܝܩ ܠܟܘܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܥܒ̣ܕܘ ܡܕܡ ܕܦܩ̣ܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܠܐ ܬ̇ܣܓܘܢܓܙܡܐ̈
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܗܟܢܐ ܡܬܠܡܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܥܠܡܐ ܂ ܗܟܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܪܥܐ ܂ ܘܝ̇ܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܫܢܘܬܐ̣̈ - 1ܘܡܫܬܘܕܝܢX·
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܂ 1 ܐܢܬܘܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐ̇ܕܓܠ · ܒ̇ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܒܗܝ̇ 17ܕܐܡ̇ܪ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܛ̇ ܂ ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܂ ܕܠܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܬܒܐ̣̈ ܘܠܐ ܚܝܠܗ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܬܠܦܘܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܠܗܐ ܇ ܕܒ̇ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܫ̣ܦܪܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܝܟ ܕܚ̇ܙ ܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܂ ܝܘܡܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܦܠܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܠܡܐ ܒܡܕܡ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܚܘܘ ܢܦܫܟܘ̣ܢ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܡܫܝܚܐ ܘܟܗܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܘܢܫܬ̣ܦܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܢܬܘܢ ܟܠܟܘ ܢ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܘܐܢ ܕܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܗܝ̇ 1ܕܒܗ̇ ܡܬܪ̣ܕܐ