simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܠܢ ܬܘܠܬܐ ܕܒܙܬ̣ܐ ܕܡܕܝܢܬ ܐ̣ ܂ ܡܥܠܝܢܢ ܠܟܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ ܠܘܬ ܛܝܝܐ̣ ܘ̣ܐܡ̣ܪܘ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܢ ܝܗܒܝܢ
Chronica Minora II ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܫܕܝܘ ܗܢܘܢ̈ ܒܡܢܓܢܝܩܐ ܡܢ ܠܥܠ ܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܂ ܐܢܬܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ ܟܠ ܂ ܝܕ ܂ ܒܝܫܐ ܬ ܓܝܪ ܡܬܬܠܝܢ
Chronica Minora III ܠܡ̇ܠܟܟܘܢ ܒܫܠܡܐ̣ ܂ ܡܚܕܐ ܫ̇ܠܐ ܗܢܐ ܙܘܥܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܝܠܝܢ X ܂ X ܂ XܝX ܥܡܗܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܢ ܡܩ̇ܒܠܝܢ
Chronica Minora III ܠܗ̣ ܂ ܟܠܗ̇ 1ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܐܒ̇ܕܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܬܟܢ̇ܫܘ ܒܢܝ̈ ܐܢܬܘܢ ܙܘܥܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܂ ܘܬܘܒ̣ ܠܐ ܪܥ̇ܠܐ ܂ ܘܐ ܢ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ
Chronica Minora III ܠܗ ܂ ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܐܬܓܚܟܘ ܡܢܗܘܢ ܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗ ܂ ܐܬܢܣܝܣ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܂ ܐ̣ܡܪܘ ܠ ܣܓܝ ܪܚܝX ܡܢܟܘܢ ܂ ܐܠܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܕܪܟܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܢܗܘܐ ܦܫܝܩ ܠܟܘܢ ܠܡܐܡܪ ܂ ܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܐ ܒ̇ܥ̣ܐ ܠܝ̣ ܘܠܐ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܡܬܝ ܒ̇ܥܝܬ ܕܐ̇ܥܘܠ 2ܠܘܬܟ ܂ ܠܐ ܙ · ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚ̇ܫܒܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܘܠܐ ܬ̇ܣܓܘܢܓܙܡܐ̈ ܐܝܟ ܚܒܪܝܟܘܢ̈ ܂ ܡܘܢ 5ܕܣܦܩܐ ܐܢܬܘܢ ܟܠܗܘܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܥܒ̣ܕܘ ܡܕܡ ܕܦܩ̣ܝܕܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܥܠܡܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܘܢܕܪ ܛܝܝܐ ܬܘܒ ܠܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܐܢܬܘܢ ܂ 11ܠܐ ܫܦܝܪ ܗܬܘܣ 12ܕܚܟܡܬܟ ܂ ܗܟܢܐ ܡܬܠܡܕܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܪܫܢܘܬܐ̣̈ - 1ܘܡܫܬܘܕܝܢX· ܂ ܂ 1 ܐܢܬܘܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܢܬܘܢ ܦܐܪܣܝܐ ܂ 11ܕ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ̣ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܂ ܘܝ̇ܗܒܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܫܘܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܗܟܢ ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܥ̇ܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܪܥܐ ܂ ܘܝ̇ܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܫܢܘܬܐ̣̈ - 1ܘܡܫܬܘܕܝܢX· ܂ ܂ 1
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܒܗܝ̇ 17ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܆ ܡ̇ܛܥܝܘ 1 ܡ̇ܛܥܐ ܐܢܐ ܂ ܘܒܬܪ ܐܢܬܘܢ 1 ܐܬ̇ܐ ܐܢܫ ܠܘܬܝ ܘܡܫܐ̇ܠ ܠܝ ܡܛܠ ܫܪܪܐ ܃ ܐ̇ܕܓܠ · ܒ̇ܥܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܆ ܂ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܬܒܐ̣̈ ܘܠܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪX ܐܢܬܘܢ ܂ X ܝ ܂ ܝ X ܙܕܩ̇ ܠܡܐܡܪ ܘܠܘܬܟܘܢ ܆ 15ܕܡܛܠܗܕܐ ܛ̇ ܂ ܥܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܟܬܒܐ̣̈ ܘܠܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪX 1ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܦܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܘܬܟܘܢ ܆ 15ܕܡܛܠܗܕܐ ܛ̇ ܂ ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܂ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܘܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܬܠܦܘܢ ܆ ܐܝ̇ܕܐ ܐܩܪܝܒܝܐ ܢܛ̣ܪ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬܘܢ X ܆ ܠܐ ܢܛܪܐ ܥܕܬܐ ܐܩܪܝܒܝܐ ܂ ܂ 5 ܕܩܢܘܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܬܫ̣ܦܪܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܠܐܦܪܝܡ̣ ܘܠܐ ܠܫܪܪܐ ܐܢܬܘܢ 13ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܫܪܝܪ ܆ ܕܢܫܒܘܩ ܠܟܘܢ ܐܠܗܐ ܇ ܕܒ̇ܥܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܝ ܂ ܝܘܡܢܐ 7ܕܐ ܬ ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬ ܬܪܬ̈ ܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ X ܘܗܝܕܝܢ ܥ ܂ ܒܪ ܗ̇ܘܝܬ ܂ ܡܣܟܢܐ 5ܓܝܪX ܐܝܬܝ̣ ܐܝܟ ܕܚ̇ܙ ܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܘܠܡܐ ܒܡܕܡ ܬܬܠܘܢ ܠܐܢܫ ܥܠ̣ܬܐ ܕܬܘܩܠܬܐ ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܠܐ ܬ ܐܨܦܘܢ ܕܒܣܪܟܘܢ ܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܂ ܥܡ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܦܠܚܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܡܫܝܚܐ ܘܟܗܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܃ ܘܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܡܨܪ ܨܝܪ ܩܕܡ ܐܢܬܘܢ ܂ X X ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܂ 5ܒܗܠܝܢ ܚܘܘ ܢܦܫܟܘ̣ܢ ܕܡܫܡܫܢܐ̈
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܟܠܟܘ ܢ ܂ ܂ ܕܘܢܘ̣ ܕܠܐ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܂ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܟܪܙܘܢ ܥܠ · ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܗܟܢܐ ܂ ܒ̇ܥܬ ܕܢܥܝܩ ܠܐܠܗܐ ܘܢܫܬ̣ܦܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܆
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܝ̇ 1ܕܒܗ̇ ܡܬܪ̣ܕܐ ܟܠܢܫ ܆ ܗܘ̣ܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܝX ܂ X X ܐܢܬܘܢ ܂ ܙ ܝܝ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܨ̇ܒܐ ܒܗܘܢ ܂ ܘܐܢ ܕܠܐ ܡܪܕܘܬܐ