simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗ̇ܒܐ ܦܐܪܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܇ ܝܕ̇ܥ ܕܗܠܝܢ ܕܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܂ ܠܗܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢܝ ܂ ܡܢ ܩܛܝܪ ܡܣܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܐܒܝܬܘܢ ܂ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܫܐ ܂ ܡܕܝܢ ܟܕ ܠܬܠܝXܝܘܬܐ ܣܓܕܝܢ
- . ܣܓܝ ܦܩܚܐ ܐܠܘ ܠܐ ܥܐܠܝܢ ܗܘܝܬܘܢ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܒܓܘ ܐܢܬܘܢ ܙܥܘܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܬܡܠܠܢ̈ . ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܡܬܢܟܝܢ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܒܘܢ ܇ ܘܥܠ ܐܚܘܢ ܝܘܣܦ ܂ ܕܗܐ ܡܪܝܐ ܐܢܬܘܢ ܘܐܫܝܪ ܐܚܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܕܢ ܘܠܓܕ ܂ ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܡܬܪܥܝܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a . ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܐܦܢܝ ܠܟܘܠ ܐܢܫ ܝܡܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܐܢܬܘܢ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܢܬܘܢ ܒܗ̇ ܢܦܠܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܨܕ - ܓ - ܕ - ܝX ܝ . ܝX X ܝ . . ܐܢܬܘܢ . ܒܗ̇ ܗܟܝܝ ܟܬܪܘ ܘܪܕܘX X ܥܕ ܡܐ ܠܚܪܬܐ . . ܟܕ ܡ̇ܣܩܝܝܢX
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia ܠܐ ܡܣܬܝܟ ܘܪܢܝܢ ܚܢܢ ܠܢ ܒܟܪܝܗܘܬܢ ܕܐܝܟ ܒܪܝܬܐ̈ ܗܘ ܐܢܬܘܢ ܫܘܦܪܗ ܕܝܠܗ ܡܐܬ ܬܐ X X -- . ܐܚܙܢܐ̈ XX --⁴ܪܫܡܝܐ ܝܕܥܝܢ
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani : ܕܡܢ ܒܣܪܗ̇ ܘܡܢ Xܪܡܝܗ̇̈ ܘܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܕܡܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܡܛܠܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܐܣܟܡܐ ܐܡܪܝܢ̈
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. : ܘܢܘ ܕܝܢ ܗܘ ܐܟܘܬܟܘܢ ܀ ܦܝ̈ ܨܘ ܕ ܢ . ܐܡܪܢܢ ܠܘܩܒܠ ܚܕ ܝܘ ܐܢܬܘܢ XX X X X X ܗ ܪܝܢ̈ ܝܘ̈ ܕ ܪܝܣ ܩܪ ܕ ܚܙ ܕܒܚܕ ܕ ܪܝܣ X X ܟܦܪܝܢ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܒܢ ܇ ܐܢܗܘ ܕܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܢܐܡܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܥܠ ܪܘܚܐ ܝ ܐܢܬܘܢ ܕܩܘܕܫܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܕܥܠ ܐܝܢܐ . ܪܘܚܐ ܡܬܥܕܠܝܢ
Liber de Unione ܂ ܕܐܠܗܐ · XX ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܥܡ ܒܣܪܗ ܕܐܬܒܣܪ ܃ ܟܕ ܐܢܬܘܢ ܘܦܓܪܐ ܕܡܐ̇ܬ ܃ ܘܐܡ̣ܪ · · 0 ܠܝ ܃ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܝܟ ܕܡܪܫܥܝܢ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate (Epiphania) ܦܓܪܝܟܘܢ̈ ³⁷ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܥܡ ³⁸ ]ܦܘܡܝܟܘܢ̈ ܥܘܠܘ ܘܗܘܘ ܐܢܬܘܢ XX ܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܫܝܓ ܦܝܠܛܘܣ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܩܛܘܠܐ̈ ܐܥ̇ܡܕܘ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܓܚܟܢܐܝܬ ܥܠܝ ܡܢܗܘܢ ܐܬܠܬܟܝ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܢܡܘܣܐܬ ܡܬܚܝܠܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܩ̇ܒܠܝܢ
- . ⁷⁴ ܐ̇ܡܪܝܢX ⁷ܠܗ . ⁷⁰ܐܦܝܢ̈ ܚ̇ܙܝܢܢ ܟܕ ܕܟܝܢ̈ . ܗ̣ܘ ܐܢܬܘܢ . ܘܟܕ ܢ̇ܚܘ ܡܢ ܕܠܝܚܘܬܗܘܢ . Xܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܡܢܐ X ܚ̇ܙܝܢ
Πρὸς Κορινθίους ܠܝ . ܘܟܒܪ ܐܢܐ ܠܐ ܝܩܪܬ ܥܠܝܟܘܢ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܚܪܥܐ ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܦܢ ܟܕ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܚܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܐܢܬܘܢ ܒܨܝܪܐܝܬ ܡܚܒܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܕܠܪܘܓܙܐ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܪܝ ܗܘܐ : ܟܠܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܥ̣ܠ ܩ̣ܡ ܒܡܨܥܬܐ ܐܢܬܘܢ ܗܘܘ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܚܝܝܢ ܗܘܘ : ܘܐܬܟܠܝ ܡܘܬܢܐ ܀ ܚ̇ܙܝܢ
Πρὸς Κορινθίους ܆ ܕܥܡܠܟܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝܩ ܒܡܪܝܐ ܀ ܥܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܡܬܟܢܫ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܠܐ ܗܘܘ ܡܬܝܬܪܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܒܥܒܕܗ ܕܡܪܝܐ . ܟܕ ܝܕܥܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX : ܠܐ ܬܚܘܘܢ ܐܣܟܡܐ ܕܚܕ ܐܡ̇ܝ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܒܠܫܢܐ : ܠܗ̇ܘ ܐܢܬܘܢ ܕܡܠܬܐ : ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܟܪܙܝܢ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܀ ܀ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܐܡܢܢܐ ܠܪܥܝܐ ܃ ܪܥ̇ܝܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܪܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܥ̇ܪܩܝܢ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܘܡܬܟܫ̇ܠܝܢ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܐܝܟ ܐܢܫܐ : ܠܐ ܬܥܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܪܥܬܐ̈ ܀ ܠܐ ܝܨܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܦܐܝܐ ܕܬܒܥܘܢ : ܚܠܦ ܚܛܝܐ̈ ܕܢܬܚܢܢܘܢ . ‏ ‏ܠܐ ܥܡܠܝܢ