simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܠܐ ܝܕܥܬܟ ܡܠܬܐ ܐܢܬܘܢ ܇ ܟܕ ܟܝܢܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ : ܐܝܟ ܕܐܦ
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܇ ܒܨܕܘܐ ܘܐܝܟ ܕܠܡܛܥܝܘ ܠܦܫܝܛܐ̈ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܕܠܐ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܣܠܝܢ . ܘܘܕܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܣܥܪܝܢ
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܠܦܢܟܘܢ ܆ ܕܐܠܗܐ ܐܡܬܝ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܐܘܣܝܐ ܐܢܬܘܢ ܘ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܢܐ̈ ܡܟܢܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ̈ ܠܐ
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܆ ܟܒܪ ܐܝܬ ܫܡܥܐ ܠܘܦܟܬܟ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ ܒܗܕܐ ܥܕܠܢܟܘܢ ܆ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܝ ܕ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܡܘܕܝܢ
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܕܬܚܘܘܢ ܬܐܕܘܣܝܣ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܝܬܘܘܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬܘܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܆ ܦܘܫ ܡܢ ܕܬܫܐ̇ܠ ܇ ܕܡܢܐ ܡܬܟܬܫܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܬܐܠܦܘܢ̇ ܚܝܠܗ̇ ܂ ܟܕ ܪܓܝܓܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܠܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܡܝܢ ܣܝ̣ܡܝܢ ܠܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ̣ ܒ̇ܥܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܗ ܂ ܡܕܝܢ ܠܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܝܗܝܒܐ ܠܡܕܥ ܪܐܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܕܦܐܪܐ ܥܒܘܛܐ ܥܬܝܪܐܝܬ ܂ ܘܫ̇ܢܝ̇ ܂ ܠܡܢܐ ܫܡܥܝܢ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܘܫܪܟܐ ܀ ܘܩܘܝܡܗܘܢ ܕܡܢ ܡܘܬܒܐ ܥܠ ܫܘܪܪܐ ܝ ܕܬܪܥܝܬܐ ܐܢܬܘܢ ܡܪܢ ܂ ܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܫܘܒܚܗ ܘܫܪܟܐ ܬܬܒܘܢ ܐܦ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. : ܘܢܘ ܕܝܢ ܗܘ ܐܟܘܬܟܘܢ ܀ ܦܝ̈ ܨܘ ܕ ܢ . ܐܡܪܢܢ ܠܘܩܒܠ ܚܕ ܝܘ ܐܢܬܘܢ XX X X X X ܗ ܪܝܢ̈ ܝܘ̈ ܕ ܪܝܣ ܩܪ ܕ ܚܙ ܕܒܚܕ ܕ ܪܝܣ X X ܟܦܪܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܝܢ ܚ̣̇ܝܝܢ ܀ ܀ ܐܦܠܐ ܫܠܝܡܘܢ ܒܟܠܗ ܫܘܒܚܗ ܃ ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܟܚ ܐܢܬܘܢ ܟܡܐ ܠܟܘܢ ܕܡܝܬܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܝܢ ܂ ܘܗܠܝܢ ܝ ܠܐ ܚ̣̇ܝܝܢ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܕܠܒܝܫ ܐܢܐ ܦܓܪܐ ܃ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܠܐ ܚܙ̣ܝܬܘܢ ܕܠܒܝܫ ܦܓܪܐ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܃ ܕܢܗܘܐ ܕܒܝ ܡܬܬܩܠܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܡܫܬܐ ܟܣܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܩܛܠܐ ܂ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܘܬܐ ܂ ܩܪܝܗܝ ܐܢܬܘܢ ܕܫܡܝܐ ܂ ܘܛܒ ܡܥܠܝܐ ܘܥܒ̇ܪܐ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܀ ܀ ܡܫܟܚܝܢ
Liber de Unione ܃ ܂ ܝ ܗ̣ܘ ܐܫܪ ܘܐܣܝ ܇ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܝܗܒܬ ܠܗ ܗܕܐ ܐܢܬܘܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܡܗ ܠܗܢܐ ܕܚ̣ܙܝܬܘܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢ
Liber de Unione ܂ ܕܐܠܗܐ · XX ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܥܡ ܒܣܪܗ ܕܐܬܒܣܪ ܃ ܟܕ ܐܢܬܘܢ ܘܦܓܪܐ ܕܡܐ̇ܬ ܃ ܘܐܡ̣ܪ · · 0 ܠܝ ܃ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܝܟ ܕܡܪܫܥܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. ܠܗܘܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ . ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܕ ܡܠܦܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܒ ܝܘܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܟܕ ܡܥܡܕܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. ܪܝX ܬXܡܕܘܢ X ܒܪܘܝ . ܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܛܒ ܕܝX ܫܦܝܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܢܬܘܢ ܕܐܒܐ Xܘ̇ ܕܫܡܥܬܘܢ ܡܢܝ ܕܝܘܚܢܝܢ › ܟܝܢ Xܘܝܕ ܒXܝܐ̈ :
- ܕܐܠܘ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܦ̣ܠܛ ܡܢ ܗܪܟܐ : ܐܝܟ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܫܠܬܐ ܕܠܐ ܢܦܠ̣ܝܛ ܘܢܣܪܘܚ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ
- ܘܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡ̣ܩܛܠܢܝ ܐܘ ܠܡ̣ܕܒܪܢܝ ܘܠܡܦܩܘܬܢܝ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡ : ܩܛܠ ܆ ܠܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܡܝܢ ܡܘܬܐ . ܘܐܢ ܫܐܕܐ̈
- ܆ ܚܢܢ ܠܡܪܙܒܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܕܐܝܬ ܘܪܟܐ ܫ̇ . ܐܠܝܢܢ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܬܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܬܪܝܨ̈ ܐ ܢܡܠܠ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܐܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܒ̇ܥܝܝܢ
- ܕܫܡܝܥܢ̈ ܠܘܛܬܟܘܢ̈ ܆ ܙܠܘ ܠܘܛܘܢ ܠܗܠܝܢ ܘܘܢܝܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܆ Xܗ̣ܠܘ ܒܗ ܒܛܘܒܢܐ . ܟܕ X XX X ܐܡ̇ܪܝ̈ ܕܐܢ ܘܟܢܐ ܣ̇ܒܪܝܢ