simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܒܚܕܐ ܪܘܚ . ܘܒܚܕܐ ܢܦܫ . ܘܡܬܢܨܚܝܬܘܢ ܐܟܚܕ ܂ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܐܬܐ ܁ ܐܚܙܝܟܘܢ ܇ ܘܐܢ ܦܪܝܩ ܐܢܐ ܁ ܐܫܡܥ ܥܠܝܟܘܢ ܇ ܕܩܝܡܝܢ
- ܀ ܥܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܐܚܝܢ̈ ܆ ܕܠܐܝܢ ܗܘܝܢ ܘܥܡܠܝܢ ܒܥܒܕ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܣܒܪܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܢܦܫܢ ܇ ܡܛܠ ܕܚܒܝܒܝܢ̈
- ܆ ܕܠܗܕܐ ܗܘ ܣܝܡܝܢܢ . ܐܦ ܟܕ ܠܘܬܟܘܢ ܗܘܝܢ ܓܝܪ ܆ ܩܕܡܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܟܘܢ ܬܬܩܛܥ ܠܗ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ
- ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܬܚܒܘܢ ܚܕ ܠܚܕ . ܐܦ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܣܢܝܩܝܬܘܢ ܠܡܟܬܒ ܠܟܘܢ . ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܩܢܘܡܟܘܢ ܡܠܦܐ̈
- ܗܘܘ ܫܒܪܐ̈ ܒܕܡܘܬܗ . ܘܬܡܝܡܐ̈ ܘܦܫܝܛܐ̈ ܐܟܘܬܗ . ܐܢܬܘܢ ܣܝܒܪܬܗ ܘܠܒܘܫܗ ܕܥܠܝܗܝܢ ܣܢܝܩܐ ܫܒܪܘܬܗ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ
- ܠܐܠܗܐ ܠܡܦܠܚ ܘܠܡܡܘܢܐ . ‏ ‏ܗܐ ܡܕܝܢ ܗܘ ܕܥܒܕܗ ܡܪܗ ܐܢܬܘܢ ܚܘܝ ܒܡܠܬܗ . ܘܟܕ ܡܦܫܩ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܡܪ . ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
- ܠܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܬܫܕܪܘܢܗ̇ ܐܢܬܘܢ : ܚܘܐܘܢ ܒܡܢܐ ܢܫܕܪܝܗ̇ ܠܕܘܟܬܗ̇ . ܘܐܡܪܘ : ܐܢ ܡܫܕܪܝܢ
- ܕܝܢ ܐܘܕܘ ܩܕܡܘܗܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܀ ܨܚ ܐ ܘܟܕ ܐܢܬܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܠܐܠܗܝ ܡܪܡܪܡ ܐܢܐ . ܘܢܦܫܝ ܒܐܠܗܝ ܪܘܙܐ .
- ܘܫܬܝܢ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܢܬܘܢ : ܗܐ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܕܠܡܐ ܨܘܡܐ ܨܡܬܘܢ ܠܝ . ܘܐܢ ܐܟܠܝܢ
- ܠܡܐܫܕ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܒܥܘܠܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܝܫܬܟ ܒܪܝܫܟ ܣܠܩܐ . ܐܢܬܘܢ . ܒܫܪܪܐ ܥܘܠܐ ܡܠܠܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܗܕܐ ܚܠܫܬܐ . ܘܨܒܝܢ