simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܓܝܪ ܕܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܐܡ̇ܪܬ ܆ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܗ ܒܓܒܪܐ ܂ ܥܗܕܝܢ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܕܡܥܒܕܢܬܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܒܪܟ ܘܠܘܬ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܘܠܐ ܐܬܡ̣ܨܝܘ . ܠܨܠܘܬܗ̈ ܕܝܢ ܒܥܝܢܝܢ̈ ܚ̣ܙܝܢ ܐܦ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܕܝܢ ܫܬ̣ܩܬܘ̣ܢ ܂ ܨܐܕܝ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒ̣ܪܐ ܃ ܡܟܬܪ ܐܢܬܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܪܢ̈ ܘܠܟܐ ܃ ܡ̣ܢ ܐܡܬܝ ܕܐܢܐ ܡ̇ܢ ܟܬܒ̇ܬ ܃ ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܒܟܬܒܟܘܢ ܡܛܠܡܢܐ ܒܨܠܝܒܐ ܡܝ̣ܬ ܡܫܝܚܐ ܘܠܘ ܒܡܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܂ ܘܣܗܕܘܬܟܘܢ ܕܥܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܒܠܐ ܂ ܘܐܢ ܐܡ̇ܪܝܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܘܝܨܝܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦܢ ܗܟܢܐ ܠܐ ܢܐܒܕ ܓܙܪܐ ܙܥܘܪܐ ܐܢܬܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܬܒ̇ܬ ܂ ܕܠܐ ܬܫܠܘܢ ܡܢ ܕܡܨܠܝܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܓܚܟܢܐܝܬ ܥܠܝ ܡܢܗܘܢ ܐܬܠܬܟܝ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܢܡܘܣܐܬ ܡܬܚܝܠܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܩ̇ܒܠܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܨܕ - ܓ - ܕ - ܝX ܝ . ܝX X ܝ . . ܐܢܬܘܢ . ܒܗ̇ ܗܟܝܝ ܟܬܪܘ ܘܪܕܘX X ܥܕ ܡܐ ܠܚܪܬܐ . . ܟܕ ܡ̇ܣܩܝܝܢX
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX : ܠܐ ܬܚܘܘܢ ܐܣܟܡܐ ܕܚܕ ܐܡ̇ܝ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܒܠܫܢܐ : ܠܗ̇ܘ ܐܢܬܘܢ ܕܡܠܬܐ : ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܟܪܙܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܇ ܐܦ ܥܒܘܕܐ ܐܚܪܢܐ ܬܩ̣ܝܡܘ ܝܗ . ܐܦ ܓܝܪ ܐܢܬܘܢ ܘܟܕ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܢ ܐܝܟ ܡܨܐܐ ܘܛܡ̣ܐܐ ܠܒܪ ܡܢ ܪܐܙܐ ܣ̇ܝܡܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܕܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܦܕܥܐ̈ ܗ̣ܘܬ ܠܢ ܐܡܐ̇ ܡܥܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܚܝܐ̈ : ܐܢܬܘܢ ܒܙܡ̇ܪܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܥܪܝܪܝܢ ܒܙܢ̣ܝܗܘܢ̈ ܀ ܚ̇ܙܝܢ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens . ܬܐܕܘܪܘܣ ܓܝܪ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܦܫܩ . ܘܢܣܛܘܪܝܣ ܒܪ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܟܠ : ܐܢ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܆ ܡ̣ܝܢ ܡܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܪܚܝܩܝܢ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܇ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܝܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܕܥܠ ܐܢܬܘܢ ܗܘܘ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܕܥܕܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܠܡ ܕܐܡ̇ܪܝܢ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܒܢ ܇ ܐܢܗܘ ܕܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܢܐܡܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܥܠ ܪܘܚܐ ܝ ܐܢܬܘܢ ܕܩܘܕܫܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܕܥܠ ܐܝܢܐ . ܪܘܚܐ ܡܬܥܕܠܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܠܩܒܪܐ̈ ܡܟܠ̇ܫܐ ܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܢܡܚܝܟ ܂ ܚܠܦ ܐܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܠܒܪ ܘܡܚܘܪܐ ܘܡ̣ܢ ܠܓܘ ܡܪܥܪܥܐ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܕܡ̇ܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܠܡܥܠܝܘ ܡ̣ܢ ܠܒܘܬܟܘܢ̈ ܘܡܫܡܥܬܟܘܢ̈ ܐܘܟܝܬ ܐܕܢܝܟܘܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܒܦܫܝܛܐ ܃ ܩܫܝܝ̈ ܩܕܠܐ ܘܕܠܐ ܓܙܝܪܝܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܡܬܘܡ ܨ̇ܒܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܡܢ ܢܦܫܟܘܢ ܠܘܬ ܗܢܝܐܘܬܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : XX Xܘܟܕ ܐܢܬܘܢ ܘܡܫܚܢ̈ ܠܟܘܢ ܐ̇ܡܪ ܠܘܬܟܘܢ . ܐܠܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕܟܕ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܐ̇ ܡܫܘܚ ܐܘ ܟܝܬ ܐܛܪܐX ܆ ܪ̣ܚܠ X ܐܢܐ ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܐܢܬܘܢ ܗܢܝܐܘܬܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : XX Xܘܟܕ ܝܒ̣ܝܫܘܬܐ ܒ̇ܥܝܢ
Documents pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne ܡܝܬܝܢ ¹ܐܢܬܘܢ . ܘܐ ܢ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘX ²ܝܗܒ ܡXܘܬܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܢܬܘܢ ܒܟܘܢ ܕܠܐ ܬܘܘܘܢ ܐܟܘܬܗ : ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܪ ܆ ܕܐܢ ܐܟ̇ܠܝܝܢ
Documents pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne ܇ ܠܗ̇ܝ² ܡܝܢܐܝܪ ܗ̣ܘ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܛܠܢܝܬܐ ܐܢܬܘܢ ܡܫܝܚܐ : ܘܬܪܥܐ̈ ܕܫܝܘܠ ܠܐ ܚܣܢܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܚܕܬܝܢ
Documents pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne . ܘܗܝܕܝܢ ܐܦܩܘܗ̇ ܠܫܠܕܐ ܡ̣ܝܢ ܬܚܝܬ ܩܢܝܐ̈ ܕܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܐܢܬܘܢ ܗܢܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܝܡ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܝ̇ܢ