simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܒܚܝܝ [ . . . . . ] ܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܟܪܝܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܝ . ܕܥܡ ܥܘܢܕܢܐ ܐܢܬ ܘܒܗܠܝܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܠܡܢܐ ܟܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܟ ܘܚܫܝܫ
JulRom [ܠܗ̇] . ܠܥܕܬܐ ܐܡܟ [ܒܫ]ܪܪܐ ܕܗܐ ܝܠܕܘܗܝ̈ [ܕ]ܡܪܘܕܐ ܐܢܬ [ܕܗܝ]ܡܢܘܬܐ . ܫܘܒܗܪܗ [ . . . . . ] [ܒ]ܐܝܕܝ̈ ܡܢܘ ܡܓܥܠ
JulRom ܐܦ ܫܠܡܐ ܦܘܡܟ ܘܗܒ ܠܗ ܠܥܕܬܟ ܒܥܕܢ ܡܦܩܢܟ ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ ܐܢܬ . ܘܫܠܡܐ ܕܝܗܒ ܡܪܢ ܠܥܕܬܗ ܢܐܙܠ ܥܡܟ ܘܢܬܠܘܐ ܠܟ ܡܠܝ
JulRom ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܐܢܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ
JulRom ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܐܢܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܬ
JulRom ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܣܝܐ ܐܢܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ
JulRom ܒܥܓܠ ܬܕܪܟ ܢܦܫܟ ܘܬܥܕܪ ܩܢܘܡܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠܢ . ܐܢܬ . ܕܠܐ ܢܒܨܪܟ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܐܦܠܐ ܢܬܚܬܝܟ ܡܢ ܪܒܘܬܟܼ . ܐܢ
JulRom ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܣܡܘܟ ܙܒܢܐ̈ ܬܚܝܬ ܩܘܢܕܘܢܘܣ ܐܢܬ ܗܘܼܐ ܒܓܒܐ ܕܡܣܟܠܢܐ̈ {ܣܡܝܟ} <ܣܝܡܟ> ܒܗܠܝܢ. ܓܒܪܐ
JulRom ܕܣܢܝܩ ܥܠ ܫܘܓܫܐ . ܘܥܠ ܦܘܬ > ܝ <ܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܝܕܥܬܟ. ܐܢܬ ܠܟ ܡܢ ܠܥܠ . ܠܡܐ ܗܟܝܠ ܬܥܡܠܝܢܝ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ . ܕܠܘ ܫܒܪܐ
JulRom ܪܝܫܐ ܘܦܩܘܕܐ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܕܟܪܣܛܝܢܐܼ̈ . ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܐܢܬ ܘܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܠܓܒܪܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܥܒܝܕ
JulRom ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܬܫܬܡܥ ܠܦܘܩܕܢܢ ܘܬܬܦܢܐ ܥܠ ܣܓܕܬܐ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ ܕܢܨܪܝܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܐ ܠܐܝܕܥܬܢ ܗܕܐ . ܕܐܢ
JulRom ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܟ ܚܝܐ̈ ܕܢܦܫܿܬܟܘܢܿ ܘܡܬܚܣܟܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܢ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐܼ̈ . ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܘܡܬܬܓܪ
JulRom ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬܢ ܟܕ ܗܕܐ ܬܥܒܕ . ܐܦ ܚܢܢ ܒܚܠܦܝܗܿ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܕܢܚܣܪ ܘܢܬܒܨܪ ܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܘܬܢ̈ܿ ܘܛܒ ܡܫܟܢ
JulRom ܬܕܥ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕ ܠܝܼ ܐܢܬ ܒܡܠܐ̈ ܕܨܥܪܐ ܘܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܪܓܡܬܝܗܝܼ .
JulRom ܠܡܿܠܟܐ ܕܫܠܚܢܝ ܠܘܬܟ . ܩܕܝܫܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܚܫ ܒܢܦܫܗ ܐܢܬ ܠܛܝܫܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܚܐܪܘܬܟ . ܐܦ ܗܫܐܼ ܚܙܝ ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܦܢܐ
JulRom ܠܗ ܠܫܢܝܐ ܘܠܐ ܝܬܝܪ ܛܪܘܢܐܼ . ܕܫܒܩ ܠܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܘܙܕܩܿ ܐܢܬ . ܕܒܫܪܪܐ ܠܡ ܕܐܢܐ ܢܟܦ ܐܢܐ ܚܠܦܝܟ ܕܡܿܠܟܐ ܩܿܪܐ
JulRom . ܥܡܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܕܐܝܬ ܥܡܝܼ . ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܘܡܛܝܒܝܼܢ . ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܥܠܕܒܒܝܢ ܡܓܪܝܢ ܠܟ ܒܼܢ . ܕܥ ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܥܒܿܕ
JulRom ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ . ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ . ܘܐܪܝܡ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ
JulRom ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ . ܕܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܒܥܝܬ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ .
JulRom ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ . ܒܕܠܐ ܐܝܬ ܕܠܥܠ ܡܢܟ ܕܢ{ܪܫ} ܐܢܬ ܠܡ ܕܡܠܟܘܬܟ ܗܿܘ ܕܐܒܕܢܐܼ ܘܕܪܚܡܐ̈ . ܒܟܠ ܕܨܒܿܝܬ ܫܠܝܛ