simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܬܥܒܪ . . ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܐܢܬܬܟ X ܐܢܬ ⁵⁹ ܗܢܐ . ܕܡܕܡ ⁶⁰ܕܐܢܬ ܣ̇ܢܐܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܢ ܐܚܪܢܐ . ⁸¹
DidascApost ܕܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܐܢܬܬܟ X ⁶ܒܝܫܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܚܒܠܘܬܗ̇ . ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܢ ܐܚܪܢܐ . ⁸¹ ܐܢܬ ܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܬܥܒܪ . . ܠܐ ܨ̇ܒܐ
DidascApost ܬܚܘܪ ܒܐܢܬܬ ܚܒܪܟ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ . ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ 0 ܕܐܢܫ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܐܢܬܬܟ X ⁶ܒܝܫܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܚܒܠܘܬܗ̇ . ܐܦܠܐ
DidascApost 0 ܕܐܢܫ ܢܣ̣ܒ ܝ ⁶ܠܒܘܫܟ ܆ ܐܦܠܐܐܢܬ ܬܐܣܒ ⁶X ⁶⁴ܕܐܚܪܢܐ . ܐܢܬ . ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܬܚܘܪ ܒܐܢܬܬ ܚܒܪܟ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ . ܠܐ ܨ̇ܒܐ
DidascApost ܠܐܚܪܢܐ ⁷⁰ܬܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܗ̣ܘ ⁷¹ܕܐܢܫ X ܐܢܬ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ⁶⁸⁶⁷ܐܢܬ ܕܬܨܛܚܐ ܘܬܨܛܥܪ ⁶⁹ܐܘ̇ ܕܬܒܠܥ ܆ ܐܦܠܐ
DidascApost ܡܒܪܟܘ XXܩX ܒܪܟܝܗܝ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܒܣܦܪܐ ܕܡܢܝܢܐ̈ X . ܐܢܬ ⁷⁰ܬܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܗ̣ܘ ⁷¹ܕܐܢܫ X ⁷ܡܨ̇ܚܐ ܠܟ ܆
DidascApost ܩܫܝܐܝܬ . ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܛܡܘܬܐ ܝ ¹ܗܕܐ . ܐܠܐ ܬܪܚܩܝܗ̇ ܐܢܬ ܒܢܘ̣ܪܐ ܩܫܝܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐ ܘܬܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܘܡܣܬܟܠ ܟܕ ܡܫܬܢܩ
DidascApost ܕܝܢ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܚ̇ܠܐ ܕܐܠܗܐ ܟܦܪܬ X ܒܗ̇ . ܘܐܬܪܚܩܬ ܡܢܗ̇ ܐܢܬ ܡܢ ܫܠܝܐ ܦܓܥܬ ܒܟ . ܘܐܬܛܪܝܬ̇ ܒܪܥܝܢܗ̇ ܘܫܕܪܬ ܠܘܬܟ .
DidascApost ܘܫܦܝܪ ܐܢܬ ܘܦܐܐܐܢܬ ¹ܝ . ܘܐܨܛܒܬܬ ܘܥܒܕܬܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܢܬ X⁰ܘܠܐ ܚ̣ܛܝܬ ܒܗ̇ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܬܛܪܝܬ ܒܠܒܗ̇ . ܡܛܠ ܕܛ̇ܠܐ
DidascApost ܘܦܐܐܐܢܬ ¹ܝ . ܘܐܨܛܒܬܬ ܘܥܒܕܬܗ̇ ܠܗܕܐ Xܝܕܬܪܓܟ XX . ܐܢܬ ܒܗ̇ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܬܛܪܝܬ ܒܠܒܗ̇ . ܡܛܠ ܕܛ̇ܠܐ ܐܢܬ ܘܫܦܝܪ
DidascApost ܚܝܒܐ ܕܚܛܝܬܗ̇ Xܝ ܕܗ̇ܝ . X⁶ܕܡܛܠ ܬܨܒܝܬܟ ܓܕܫܗ̇ ܐܢܬ ¹ܝ . ܘܐܨܛܒܬܬ ܘܥܒܕܬܗ̇ ܠܗܕܐ Xܝܕܬܪܓܟ XX . ܘܐܢܬ ܡܫܟܚ ܝ
DidascApost ܕܬܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐ ܠܒܢ̣ܝܢܫܐ̈ ⁹ܝ . ܘܡܣܟܐ ܐܢܬ X⁰ܘܡܣܒܪ ܐܢܬ ܐܠܗܐ . ܕܠܐ ܬܬܟܬܒ ⁸ܝ ܠܟ ܚܛܝܬܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ . ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ
DidascApost X⁰ܘܡܣܒܪ ܐܢܬ ܠܚܝܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ ܕܠܥܠܡ . ܫܘܦܪܐ ܕܟܝܢܟ ܐܢܬ ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐ ܠܒܢ̣ܝܢܫܐ̈ ⁹ܝ . ܘܡܣܟܐ
DidascApost ܠܚܝܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ ܕܠܥܠܡ . ܫܘܦܪܐ ܕܟܝܢܟ X¹ܕܐܬܝܗܒ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܕܬܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐ ܠܒܢ̣ܝܢܫܐ̈ ⁹ܝ . ܘܡܣܟܐ ܐܢܬ X⁰ܘܡܣܒܪ
DidascApost ܠܗ Xܝ . ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܣ̇ܪܩ ܐܢܬ ⁴ܝ ܘܡܨ̇ܒܬ ܐܢܬ Xܝ ܠܗ Xܝ . ܐܘ̇ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܦ ܣܥܪܐ ܕܪܝܫܟ ܠܐ ܬܪܒܐ . ܐܠܐ ܗܘܝܬ X ܡܣܦܪ
DidascApost ⁴ܝ ܘܡܨ̇ܒܬ ܐܢܬ Xܝ ܠܗ Xܝ . ܐܘ̇ X⁷ܡܒܣܡ ܐܢܬ ܠܗ . ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܪܒܐ . ܐܠܐ ܗܘܝܬ X ܡܣܦܪ ܐܢܬ ܠܗ Xܝ . ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܣ̇ܪܩ
DidascApost Xܝ ܠܗ Xܝ . ܐܘ̇ X⁷ܡܒܣܡ ܐܢܬ ܠܗ . ܕܠܐ ܬܝ̇ܬܐ XXX ܥܠܝܟ ܐܢܬ ܗܘܝܬ X ܡܣܦܪ ܐܢܬ ܠܗ Xܝ . ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܣ̇ܪܩ ܐܢܬ ⁴ܝ ܘܡܨ̇ܒܬ
DidascApost ܠܗ . ܕܠܐ ܬܝ̇ܬܐ XXX ܥܠܝܟ ܠܢܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܣ̇ܪܩ ܐܢܬ ⁴ܝ ܘܡܨ̇ܒܬ ܐܢܬ Xܝ ܠܗ Xܝ . ܐܘ̇ X⁷ܡܒܣܡ
DidascApost X . ܡܛܠ ܕܠܟ ܓܒܪܐ ⁷ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ⁸ ܕܬܪܒܐ ܐܢܬ ܨܢܥܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ X ܕܙܢܝܘܬܐ . ܘܟܠܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܥ̇ܒܕ
DidascApost ܕܬܫܦܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܗܠܝܢ 20ܬܥܒܕ ܢܦܫܟ ܬܚܣܪ ܡܢ XX ܐܢܬ ܘܬܫܚܠܦܝܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܝܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ X²ܕܨ̇ܒܐ