simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܚܠܦ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܐ ܪܕܝܦ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܕܠܐ ܐܢܬ ܠܢܨܝܒܝܢ ܂ ܝܝ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܘܕܠܚܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢܬ ܡܬܟܬܫ
ChronEdes ܠܝ̣ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ̣ ܂ ܝ ܓ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܟ̣ ܥܠ ܣܝܡܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܂ ܐܢܬ ܕܒܝܬܐ̣ ܂ ܘܓܠ̣ܐ ܠܗ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܫܒ̇ܩ
ChronEdes ܠܝ ܐܬܐX ܐܝܟ ܕܡܚܘܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܐܠܗܝ̣̈ ܂ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܐܢܬ ܬܒܥܗ ܐܠܝܐ ܕܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܡܚܘܐ
ChronMin ܠܗܝܢ ܠܫܢܝܐ̈ 1ܕܡܢ ܐܕܡ ܂ ܟܚ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ 1ܩܦܗ ܂ ܂ ܐܢܬ ܘܕܚܡܫܬܥܣܪ ܘܕܐܪܒܥ ܃ ܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܐܘ ܒܘܨܪܐ ܆ ܢ̇ܦܩ
ChronMin ܠܗܝܢ̈ ܂ ܛ ܂ ܘܗܘܝܢ̈ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܂ ܪܥܓ ܂ ܘܦܝܫܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ 1ܩܦܗ ܂ ܂ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܃ ܘܦܫܝܢ ܂ ܙ ܂ ܘܬܘܒ ܢܦܩ
ChronMin ܠܗܝܢ ܂ ܝܗ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܂ ܫܡܘ ܂ ܘܦܝܫ[ܝܢ ܂ ܙ ܂ ܐܢܬ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܂ ܪܥܓ ܂ ܘܦܝܫܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܢܦܩ
ChronMin ܠܗܝܢ ܂ ܕ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐ[ܢܕܩ]ܛܝܘܢܐ̈ ܐܘ XX X ܟܝܬ ܐܢܬ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܂ ܫܡܘ ܂ ܘܦܝܫ[ܝܢ ܂ ܙ ܂ ܘܬܘܒ ܢ̇ܦܩ
ChronMin ܥܠ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܇ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܪܝܫ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗܠܝܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܦܝܫܢ̣̈ ܂ ܗܢܝܢ̈ ܪܡ̇ܐ
ChronMin ܕܬܕܥ ܪܝܫ ܫܢܬܐ ܂ ܘܣܗܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܝ ܂ ܐܢܬ ܪܡ̇ܐ ܐܢܬ ܥܠ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܇ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܥܐ
ChronMin ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܗ̇ ܫܢܬܐ ܕܡܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܝ ܂ ܘܟܒܝܫܬܐ ܂ ܐܢ ܕ ܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܡܚ̇ܫܒ
ChronMin ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܗ̇ ܫܢܬܐ ܕܡܫ̇ܪܐ ܒܗ̇ ܡܢܝܢܐ ܐܢܬ ܝ ܂ ܘܟܒܝܫܬܐ ܂ ܐܢ ܕ ܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܡܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ
ChronMin ܂ ܦܛܪܘܣ ܆ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܢܬܝܦܛܪܘܣ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܪܗ ܐܢܬ ܐ ܂ ܘܐܩ ܂ ܝ̣ܡܘ̈ ܡܦܪܢܣܢܐ ܥܠ ܝܗܘܕ ܠܐܢܫ ·X ·X0 ܝ ܕܫܡܗ̣
ChronMin ܠܝ ܡܠܬܐ ܘܠܒܝܬܝ̣ ܂ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢܓܢܝܩܐ ܕܟܒ̇ܫ̣ܐ ܐܢܬ ܪܒܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܦܦܠܘܓܘܢܝܐ ܝܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܢ ܝ̇ܗܒ
ChronMin ܕܬ̇ܕܥ ܂ </page><page> ܟܡܐ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܐܬܘ ܥܠ ܥܡܐ ܕ·ܗܘܕܝܐ̈ ܐܢܬ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܀ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܀ 5ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܫܟܚ
ChronMin ܗܘ1 ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ ܘܐܦ̣ܩܬ ܐܢܬ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܝ ܐܝܟܐ ܕܐܬ ܐ̣ܡܪ ܡܢ ܟܠܝܪܟܐ ܂ ܕܐܪܐ ܠܘ
ChronMin ܢܚܠܘܛ ܐܝܢ ܠܡܪܥܝܬܐ̈ ܂ ܘܡܫܘܬܦܐܝܬ ܢܪ̣ܥܘܢ̣ ܓܙܪܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܀ ܡܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܦܘܠܝܢܘܣ ܂ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
ChronMin ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܂ ܦܘܠܝܢܘܣ ܪܢ̈ ܠܐ ܩܒܠ ܀ ܐܣܛܪܛܠܝܛܝܣ ܝܝ ܕܝܢ ܐܢܬ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝܐ̣̈ ܂ ܩ̣ܢܝܗ̇ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܢܐ ܂ ܐܢܕܝܢ
ChronMin ܡܘܣ̣ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܣܪܓܝܣ ܕܝܢ ܐܪܟܝܓܛܪܘܣ ܐܢܬ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܫܝܐܝܬ ܐܬܪ ܕܦܩ̣ܚ ܠܗ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕܘܟܬ
ChronMin ܥܡܟ ܣܝܓܠܝܢ ܕܡܠܟܐܝ [ܐ]ܡ̇ܪ 10ܠܢ ܕܠܐ ܡܙܕܩ ܐܢܐ ܝܝ ܐܢܬ [ܦܛܪܝܪ ]ܩܛܝܪܐܝܬ ܂ ܘܟܕ ܐܡܪܢܢ ܠܗ ܕܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܫܩܝܠ
ChronMin ܥܠ ܡܢܟ ܂ ܘܐܢ ܐܬܪܥܝ̣ܬ ܠܗ ܫܡܝܐ ܂ ܢܬܠ̣ ܠܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܚܕ ܡܢ ܡܐܡܪܘܗܝ̈ ܂ ܟܡܐ ܕܪܓܝܙ
ChronMin ܕܒܡܥܠܟ ܕܠܡܕܝܢܬܢ ܫ̇ܠܐ ܪܥ̣ܠܐ ܡܢܗ̣̇ ܂ ܬ ܐ ܥܘܠ ܒܙܘܚܐ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬܐ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܘܥܢ̣ܘ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܂ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܝ̇ܕܥ
ChronMin ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܫ̣̇ܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܕܐܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܕܒܗܢܐ ܢܝܫܐ ܙܟ̇ܐ
ChronMin ܂ ܘܟܕ ܥܒ̣ܕ ܘܙܟ̣ܐ ܥܡ̣̇ܕ ܘܗܝܡܢ ܀ ܘܟܕ ܐܬܬܚܪܡ ܐܪܝܘܣ ܡܢ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܕܥܒܕ ܠܟ ܢܝܫܐ ܒܕܡܘܬ ܗܢܐ ܆ ܘܒܗ ܙ̇ܟܐ
ActsMiaphysites ܂ ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̇ܐܬ ܐܢܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܬܥ̣ܝܩ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܢܣܝܡ ܒܣܡܐ̈ ܥܠ ܫܠܕܝ ܡܐ ܕܡ̇ܝܬܬ ܐܠܐ ܐܢ
ActsMiaphysites ܒܬܪܝ ܂ ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܐܬܬܢ̣ܚ ܣܒܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܂ ܘܐܝܟ ܐܢܬ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܬܥ̣ܝܩ ܂ ܐܠܐ ܐܬܠܒܒ ܂ ܩܠܝܠܐܝܬ ܓܝܪ ܐܦ 3ܐܬ̇ܐ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX </page><page> ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
ActsMiaphysites ܠܥܕܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܕܬܟܬܪ ܒܨܒܝܢܟ ܂ ܥ̣ܢܐ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܐ ܠܘܬܗ ܡܢܐ ܥܒ̣ܕܬ ܂ ܡܢܐ ܐܬܚ̇ܫܒܬ ܂ ܫ̇ܠܡ
ActsMiaphysites ܂ 1ܕܓܠܐ ܐܢܬ̣ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܪ ܠܟ ܀ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܚܟܝܡ ܐܢܬ ܕܠܘܛܬܐ̈ ܐܫ̇ܕ ܗܘܐ </page><page> ܕܢܥܒ̣ܕ ܦܪܟܣܝܣ ܂ ܝܡܐ ܠܝ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܠܡܘܡܬܐ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܦܪܟܣܝܣ ܂ ܡܫܬ̇ܘܕܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܂ ܚܟܝܡ ܕܝ̇ܢܐ ܡܘܡܬܐ̈ ܘܦܪܟܣܝܣ 2ܐܟܚܕܐ ܆ ܐܢ ܡܫܪ
ActsMiaphysites ܦܪܟܣܝܣ ܂ ܡܫܬ̇ܘܕܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܐ ܂ ܐܦܠܐ 3ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܘܦܪܟܣܝܣ 2ܐܟܚܕܐ ܆ ܐܢ ܡܫܪ ܐܢܬ ܠܡܘܡܬܐ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥ̇ܒܕ
ActsMiaphysites ܀ ܝܘܚܢܢ Xܡ̣ܪ X X ܪܝܫܢ ܕܝܠܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܂ ܘܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܆ ܐܢܬ ܀ ܘܪܘܦܝܢܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܐ ܪܝܫܐ ܡܢ̣ܘ ܪܝܫܟ ܂ ܒܬܪ ܡܢ̣ܘ ܐ̇ܙܠ
ActsMiaphysites ܇ </page><page> ܚ̣ܙܘ ܕܝܢ̣ܐ ܕܥܘ̣̇ܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܃ ܕܢܦ̣ܩ ܕܝܢ̣ܐ ܟܕ ܐܢܬ ܆ ܩ̇ܥܐ ܂ ܝ ܗ ܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܂ ܗܒ ܦܘܢܐ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܐܦ ܐܢܬ ܗܘܐ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ ܟܠ
ActsMiaphysites ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܐܦ ܐܬܡܠܝ ܩܕܡ ܐܢܬ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܡܡܠܠ
ActsMiaphysites ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܐܦ ܐܬܡܠܝ ܩܕܡ ܦܛܪܝܪܟܟ ܆ ܐܢܬ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ
ActsMiaphysites ܠܥܕܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܀ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪܝ ܂ ܠܐ ܬܪܗܒܢܝ ܒܩܥܬܟ ܇ Xܐܘ ܐܢܬ ܘܚܫܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܪ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܇ ܒܐ̇ ܕܐ ܥ̇ܕܠ
ActsMiaphysites ܠܝ ܂ ܢܥܒ̣ܕ ܥܕܢܐ ܂ X ܝ̇ -· X ܡܠܠܐ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܘܗܫܐ ܐܢܬ ܀ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪܝ ܂ ܠܐ ܬܪܗܒܢܝ ܒܩܥܬܟ ܇ Xܐܘ ܬܣ̣ܒܪ ܕܡ̇ܕܚܠ
ActsMiaphysites ܀ ܘܚܢܢ̣ ܐ̇ܡ̇ܪ ܀ 11ܠܐ ܗܟܢܐ ܀ ܪܘܦܝܢܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܀ 11ܡܕ ܢ ܐܢܬ ܐ ܂ ܬܓ̇ܫܡ ܆ ܠܡܐ 10ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܡ̇ܪ
ActsMiaphysites ܕܐܡ̇ܪܝܢܢ ܡܕܡ ܕܢܘܟܪܝ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܐ ܢ ܐܢܬ ܘܨ ܂ ̈ ܕܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܓܒܪܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕ ܢ ܒܐܝ̇ܕܐ ܣ̇ܒܪ
ActsMiaphysites ܀ ܘܩ̣ܪܒ ܡܚܕܐ ܪܘܦܝܢܐ ܣܟܘܠܣܛܝܩܐ · ܘܚܡ̣ܠ ܢܦܫܗ ܬܚ̣ܝܬ ܐܢܬ ܫ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܥܠܡܝܐ̈ ܆ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܘܢ ܕܒ̇ܥܐ
ActsMiaphysites ܂ ܐܠܐ ܢ̇ܣܬܘܕ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܚܘܒܐ ܘܒܫܝܢܐ ܂ ܘܩܕܡܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܆ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܠܠ ܥܡܟ ܟܕ ܝܬܝܒ ܐܢܐ̣ ܘܐܢܬ ܩܐ̇ܡ
ActsMiaphysites ܆ ܘܠܐ ܐܢ ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܬܛܦܝܣ 7ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܢܦܬܚ ܠܒܟ ܕܬܫ̣ܡܥ ܡܠܝ̈ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܡܣܒܪ
ActsMiaphysites ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܂ ܐܡ̇ܪ 1ܠܗ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܐܢܬ ܚܢܢ ܠܟ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܘܨܝܕ ܗܕܐ ܂ ·Xܬܦܝܣ ܂ ܝXܠܝܢ </page><page> ܡܛܥܐ
ActsMiaphysites 1ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܝ ܃ ܢܒܪܝܟ̈ ܂ ܐܝܢܐ ܩܢܘܢܐ ܡ̇ܦܣ ܕܬܥ̣ܒܕ- ܐܢܬ ܟܠܗܝܢ ܂ ܠܡܢܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܠܚ̣̇ܬܗ̇ ܠܥܕܬ ܐ ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܝܬܝܒ
ActsMiaphysites ܒܐܝܩܪܐ̣ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܟܘܪܣܝܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܬܛܦܝܣ ܠܡܪܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܘܫ̇ܪܐ ܝ ܘܫ̇ܒܩ ܟܠܗܝܢ ܂ ܘܐܙ̇ܠ
ActsMiaphysites ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ 2ܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ 3ܐܠܘ ܐܬ̣ܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܐܢܬ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܥܘ̇ܠܐܝܬ ܐܬܠܒ̣ܟܬ ܆ ܡܪܦܝܢܢ ܠܟ ܘܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܕܒܝܫ̣ܐܝܬ ܥ̇ܒܕ ܐܝܢܐ ܕܡ̇ܪܪ ܂ X ܙ ܝܝ ܥܠ ܡܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܐܢ ܐܢܬ ܒܪܘܡܝܐ̈ Xܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܟܕ̣ ܥ̣ܠ ܆ ܂ ܫܕܪܘ </page><page> ܒܐܪܥܗ ܂ ܠܐ ܕܥ
ActsMiaphysites ܡܪܥܐ ܐܢܐ ܠܟ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܗܘܢ 1ܝܒܝܢܐ ܆ ܘܚ̇ܝܐ ܐܢܬ ܥ̇ܒܕ ܐܝܢܐ ܕܡ̇ܪܪ ܂ X ܙ ܝܝ ܥܠ ܡܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܐܢ ܒܥ̇ܐ
ActsMiaphysites ܠܗܘܢ 1ܝܒܝܢܐ ܆ ܘܚ̇ܝܐ 2ܐܢܬ ܒܢܝܚܐ̣ ܘܒܫܝܢܐ ܀ ܛܘܒܢܐ ܐܢܬ ܥܠ ܡܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܐܢ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܡܪܥܐ ܐܢܐ ܠܟ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܘܥ̇ܒܕ
ActsMiaphysites ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܡ̇ܩܒܠ ܐܢܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܃ ܬܪܝܗܘܢ̈ · XX ܐܢܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܘ ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܠܝ ܡܪܢ ܡ̣ܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܃ ܕܐܠܐ ܡܫ̇ܚܠܦ
ActsMiaphysites ܘܡ̇ܩܒܠ ܐܢܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܃ ܬܪܝܗܘܢ̈ · XX ܒܢܝ̈ ܢ̇ܟܣ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝܝ ܠܝ ܡܪܢ ܡ̣ܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܃ ܕܐܠܐ ܡܫ̇ܚܠܦ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ
ActsMiaphysites ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܃ ܬܪܝܗܘܢ̈ · XX ܒܢܝ̈ ܢ̇ܟܣ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܆ ܐܢܬ ܡ̣ܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܃ ܕܐܠܐ ܡܫ̇ܚܠܦ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܡ̇ܩܒܠ
ActsMiaphysites ܕܡܣܟܢܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟ̇ܢܫ ܠܟ 13 ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܡܛܠܬܗ 11ܕܫܝܢܐ ܀ ܡܪܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ 12ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܙ ܝ
ActsMiaphysites ܇ ܟܕ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟ̇ܢܫ ܠܟ 13 ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐ̇ܬܝܢ ܗܘܘ ܐܢܬ ܀ ܡܪܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ 12ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܙ ܝ ܐܢܬ ܕܡܣܟܢܐ
ActsMiaphysites ܥܠ ܩܣܪ 23ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܝܛܝܢ </page><page> ܒܒܛܝܠܘܬ ܐ̣ ܕܡܢܐ ܣܪܚ ܐܢܬ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܢ̇ܣܒ ܗ̇ܘܝܬ ܀ ܡܪܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ 22 ܡܢܐ ܡܪܝܕ
ActsMiaphysites ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܚܪܬܐ X ܆ 1ܛܘܒܢܐ ܡܠܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܒܝܕ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܕܐܟܘܬܟ ܇ XX ܕܬܥܒܪ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܒܠܥܕܝܢ ܂ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
ActsMiaphysites ܗܪܟܐ ܂ ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܒܛܘܪܐ̈ ܚܪܒܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܟܕX 1ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܂ ܐܘ ܫ̇ܘܐ ܠܡܘܬܐ ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܡܘܢ 13ܥ̇ܒܕ
ActsMiaphysites ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܒܛܘܪܐ̈ ܚܪܒܐ̈ ܘܕܚܝ̣ܠܐ̈ ܘܒܝܢܬ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܡܘܢ 13ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܂ ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܓܒܪܐ
ActsMiaphysites ܥܠ ܡܪܝܟ̈ ܂ ܠܟܠܗ ܗܢܐ ܛܘ̣ܪܐ ܡ̇ܘܩܕ ܐܢܐ ܇ ܘܡ̇ܩܛܠ 15ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܘܚܙܝܪܝ̈ ܒܪܐ̣ X 1ܠܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܂ ܠܡܢܐ ܡܪܝܕ
ActsMiaphysites ܠܝ ܐܡ̇ܠܠ ܆ ܐܘ ܐܫ̇ܠܐ ܘܬܥ̣ܒܕ ܡܘܢ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܢܬ ܢܡܠܠ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܩܕܡܘܗܝ ܒܟܠܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܂ ܡ̇ܦܣ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܡܠܠ ܚܝܨܐܝܬ ܡܘܢ ܕܐܝܬ ܠܟ ܂ 17ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܐܢܬ ܂ ܡ̇ܦܣ ܐܢܬ ܠܝ ܐܡ̇ܠܠ ܆ ܐܘ ܐܫ̇ܠܐ ܘܬܥ̣ܒܕ ܡܘܢ ܕܨ̇ܒܐ
ActsMiaphysites ܡܢܗ̇ ܂ ܘܐܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܝ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܥܪܘܩ ܐܟܘܬܟ ܂ ܐܢܬ 3ܗܦܟ̣ܬܐ ܘܢܥ̣ܪܩܘܢ ܆ ܐܢ ܛܒܬܐ ܗܝ̣ ܠܡܢܐ ܥ̇ܪܩ
ActsMiaphysites ܂ ܠܐ ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕXܠܠܝܐ̈ ܡܦܢܩܐ̈ ܐܢܬ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂ ܝ̇ܘܚܢܢ ܆ ܐܬܕܟܪ ܕܡ̇ܝܘܬܐ
ActsMiaphysites ܗܘ ܕܬܫ̣ܦܪ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܟܕ X ܐܝܬܝܟ ܒܥܠܡܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܦܠܢ ܐܢܬ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܫܢܝܐ̣̈ ܚܡܫ ܂ ܘܟܕ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ ܠܗ ܐܡܗ 3ܕܡܫܟܚ
ActsMiaphysites ܂ ܡܬܐܠܨܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܘܐܦ ܙܕܝܩܐ̣̈ - ܡܐ ܕܒ̇ܠܥܝܢ ܚܛܝܐ̈ ܐܢܬ <page> Xܗܘܡܐ ܪܒܐ ܂ ܘܡ̇ܢܘ ܕܢ̣ܪܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥ ܂ ܒܕ
ActsMiaphysites ܡܪܝܐ ܂ ܕܝܢ̣ܘܗܝ̈ ܓܝܪ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟ </page><page> ܛ ܂ ܒܐ ܗܘ̣ܐ ܠܚܝܘܗܝ̈ ܐܢܬ 17ܒܝܐܘܢܝ ܝ ܂ 1ܘܬܘܒ ܂ ܛ ܂ ܘܒܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܬܪܕܝܘܗܝ
ActsMiaphysites ܕܬܣܥܘܪ ܆ ܐܘ ܠܐ ܬܣܥܘܪ ܂ ܘܟܕ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܬܚ̇ܫܒ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܫܓܝܫ ܪܥܝܢܟ ܐܝܟ ܝܡܐ ܂ ܝX ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ̇ ܕܨ̇ܒܐ
ActsMiaphysites ܠܗܠܝܢ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ X ܥ̇ܒ̇ܝܕܝܢX ܂ 1ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢ ܟܕ ܐܢܬ ܂ ܠܝܐܝܬ ܂ 12ܠܐ ܬܗܘܐ ܢܨܝܐ 13ܘܚܡ̣ܬܢܐ ܂ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܡ̇ܚܐ
ActsMiaphysites ܗܟܝܠX ܕܗܘ̇ ܟܣܦܐ ܬܫܟܚ ܆ ܛܪ ܗܘ̇ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܗ̣ܘܝ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܝ· ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
BarAphton:ActsSev ܆ ܕܩܘܡܐ ܕܡܢ ܛܒܬܐ XX ܝX XX ܗܦܘܟܝܐ ܕܠܘܬ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܗܝ ܕܢܣܒܬ ܪܓܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܟ : ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܝܕܥ
BarAphton:ActsSev ܠܢ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ ܐܡܪ ܐܢܬ ܫܚܝܡܬܐ ܘܩܫܝܛܬܐ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܬܕܡܪܬܘ̈ ܕܗ̇ܘ ܬܒܥ
BarAphton:ActsSev ܘܡܗܡܐ ܐܢܬ ܘܡܬܬܗܐ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܒܪܘܬܟ ܡܬܬܪܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܝXܘܒ ܘܝܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܥܡܝܕܝܢ ܘܐܡܪ : » ܡܡܐܢ
BarAphton:ActsSev ܘܡܬܬܗܐ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܒܪܘܬܟ ܡܬܬܪܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܘܝܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܥܡܝܕܝܢ ܘܐܡܪ : » ܡܡܐܢ ܐܢܬ ܘܡܗܡܐ
BarAphton:ActsSev ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܒܪܘܬܟ ܡܬܬܪܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܥܡܝܕܝܢ ܘܐܡܪ : » ܡܡܐܢ ܐܢܬ ܘܡܗܡܐ ܐܢܬ ܘܡܬܬܗܐ
BarAphton:ActsSev ܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡܬ ܠܫܪܪܐ ܆ ܒܟܠܙܒܢ ܝܠܦ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܡܗܡܐ ܐܢܬ ܘܡܬܬܗܐ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܒܪܘܬܟ ܡܬܬܪܬܐ
BarAphton:ActsSev ܆ ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ : ܐܝܟ X ‹ ܡܢܣܝܢܐ ܝܝܐ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܡܬܬܪܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡܬ ܠܫܪܪܐ ܆ ܒܟܠܙܒܢ ܝܠܦ
BarAphton:ActsSev : ܓܫܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ : ܠܐܡܬܝ ܡܬܝܠܕ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐX : ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ : ܐܝܟ X ‹ ܡܢܣܝܢܐ ܝܝܐ
BarAphton:ActsSev ܟܪܣܛܝܢܐX : ܠܐܡܬܝ ܡܫܬܘܕܥܝܢܢ ܠܝܟ ܐܝܟ ܕܝܠܢ : ܐܫܬܩܕ ܐܢܬ ܡܢܣܝܢܐ ܝܝܐ ܐܢܬ : ܓܫܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ : ܠܐܡܬܝ ܡܬܝܠܕ
BarAphton:ActsSev ܠܘ̇ܘ ܕܥܬܝܕ . ܚܙܝ ܕܠܡܐ ܬܫܬܟܚ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܪܝܟܢ̈ ܐܢܬ ܕܝܠܢ : ܐܫܬܩܕ ܠܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܣܟܐ ܗܘܝܬ : ܗܫܐ ܬܘܒ ܗܐ ܡܩܘܐ
BarAphton:ActsSev ܆ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐܝܠܕ ܡܚܪ : ܠܐ ܬܫܬܘܕܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܆ ܐܢܬ ܚܙܝ ܕܠܡܐ ܬܫܬܟܚ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܪܝܟܢ̈ ܡܢܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܒܕ
BarAphton:ActsSev ܡܢܐܝܠܕ ܡܚܪ : ܠܐ ܬܫܬܘܕܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܆ ܠܘܬ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܪܝܟܢ̈ ܡܢܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܝܕܥ
BarAphton:ActsSev ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܆ ܠܘܬ </page><page> ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥܒܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܆ ܠܘܬ ܚܝܐ̈ ܩܪܝܢܢ ܠܟ ܐܘX ܒܪܢܫܐ ܆ ܠܡܢܐ ܥܪܩ
BarAphton:ActsSev ܠܫܘܘܟܢܐ ܆ ܠܓܪܝܓܪܝܘܣ Xܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܡܪ : X X X ܒܡܨܥܬܐ ܐܢܬ ܥܪܩ ܐܢܬ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܆ ܠܘܬ </page><page> ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥܒܪ
BarAphton:ActsSev ܘܡܬܛܘܫ ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ ܕܕܡܘܣܝܐ ܆ ܘܩܫܝܐ ܐܢ ܗܘ ܕܬܬܛܠܩ ܠܟ ܐܢܬ ܆ ܠܓܪܝܓܪܝܘܣ Xܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܡܪ : X X X ܒܡܨܥܬܐ ܕܝܢ ܡܬܗܦܟ
BarAphton:ActsSev ܒܗܠܝܢ ܕܕܡܘܣܝܐ ܆ ܘܩܫܝܐ ܐܢ ܗܘ ܕܬܬܛܠܩ ܠܟ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܐܢܬ Xܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܡܪ : X X X ܒܡܨܥܬܐ ܕܝܢ ܡܬܗܦܟ ܐܢܬ ܘܡܬܛܘܫ
BarAphton:ActsSev ܠܟ : ܐܘ ܕܝܘܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܒܝܬܝܐ ܐܡܪ ܆ ܡܢܐ ܓܝܪ ܠܟ ܘܠܩܣܪ ¹ܐܘ ܐܢܬ : ܥܪܘܩ ܐܦ ܡܢ ܫܘܩܐ ܥܡ ܠܘܝܬܐ ܛܒܬܐ ܆ ܟܕ ܓܦܐ̈ ܕܢܫܪܐ ܥܒܕ
BarAphton:ActsSev ܠܒܣܬܪܟ ܆ ܕܠܐ ²ܬܬܩܒܥ ܩܝܡܬܐ XX X X ܕܡܠܚܐ : ܠܛܘܪܐ ܐܢܬ ܆ ܥܪܘܩ ܡܢ ܣܕܘܡ : ܥܪܘܩ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܆ ܚܙܘܩ ܟܕ ܠܐ ܡܬܘܦܟ
BarAphton:ActsSev ܩܕܡܝ ܆ ܘܟܕ ܫܩܠ ܠܝܓܬܐ : ܣܝܡܐ ܘܘܬ ܓܝܪ ܩܕܡܘܘܝ ܕܢܐܟܘܠ ܆ ܐܢܬ . ܘܟܕ ܙܥܝܦܐܝܬ ܚܪ ܒܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܛܢܦܬܐ ܐܡܪ : ܗܠܝܢ ܡܡܪܚ
BarAphton:ActsSev ܠܝ ܦܛܪܐ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܪܕܦ ܐܢܬ ܥܡܝ ܐܡܪ ܠܗ . ܫܡܥܬܢܝ ܐܢܬ ܆ ¹ܘܡܠܐ ܪܘܓܙܐ ܠܝܘܩܒܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܠܘ ܠܝܡܢܐ ܪܕܦ
BarAphton:ActsSev ܥܡܝ ܐܡܪ ܠܗ . ܫܡܥܬܢܝ ܓܝܪ ܐܡܪ ܆ ² ܕܠܦܘܠܘܣ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܆ ܠܘ ܠܝܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܠܝ ܦܛܪܐ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܪܕܦ
BarAphton:ActsSev ܕܬܫܒܘܩ ܠܢ ܐܘ ܒܪܝ . . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܪ : ܕܦܩܚܐ ܗܝ ܕܢܫܢܐ XX ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܣܓܝ ܩܐܡ ܘܐܠܝܨ ²ܐܡܪ ܠܗ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܪܘܝܒ
BarAphton:ActsSev ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܓܥܝܢ ܘܡܢܣܝܝܢ X XX X ܕܢܐܚܕܘܢ ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܟܕX ܐܢܬ ܫܦܝܪܐ̈ ܆ ܡܛܝܒܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܬ ܡܦܩܢܐ ܆ ܕܠܡܐ̈ ܕܚܠ
BarAphton:ActsSev ܇ ܘܡܕܡ X ܝX ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܢܫܐ̈ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܠܘ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܘܬܗ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܆ X ܕܒܐܝܕܐ ܡܠܬܐ ܠܩܠܝܬܟ ܘܟܢܐ ܡܒܣܡ
BarAphton:ActsSev . ܗܘ ¹ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܪ ܕܐܣܟܠ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܆ ܘܫܕܐ X ܐܢܬ ܇ ܘܡܕܡ X ܝX ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܢܫܐ̈ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܠܘ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܥܒܕ
BarAphton:ActsSev ܥܠ ܡܪܥܝܬܐ ܕܐܠܘܐ ܗ̇ܝ ܕܙܒܝܢ ܒܕܡܗ ܆ X ܝXX X ܦܐܝܐ ܘܙܕܩܐ ܐܢܬ ܠܟ ܐܘ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܕܥܕܬܐ̈ ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܘܚܐܣ
BarAphton:ActsSev ܕܢܗܘܐ ܪܥܝܟ ܆ ܗܘ ܟܕ ܥܢܐ ܠܢ ܫܕܪ ܠܘܬ ܬܪܥܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܪܒܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܐܘܪܚܢ ܝܘܡܢܐ . ܘܐܢܗܘ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܨܒܐ
BarAphton:ActsSev ܕܟܡܐ ܡܪܓܙܝܢ ܠܝ : ܟܠܝܢܫ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ ²ܒܝܫܬܐ̈ ‹ . ܐܢܬ ܆ › ܠܐ ܬܨ ܠܐ ܚܠܦܝܘܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܘ X ܠܐ ܚܙܐ
BarAphton:ActsSev : ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܪܒܐ ܘܚܟܝܡܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܕܐܡܪ ܕܐܬܚܫܟܘ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܆ ܐܡܪ ܠܘܬܗ ܆ ܠܐ ܐܣܬܟܠܬ ܡܢ X ܐܘ
BarAphton:ActsSev ܠܗ̇ ܡܦܩܬܐ ܕܘܪܛܝܩܘ̈ ܇ ܡܢ ܐܢܐܢܩܝ ܡܣܗܕ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܘܗ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܐܡܪ ܠܘܬܗ ܗܘ ܡܠܦܢܐ ܆ ܐܢ ܘܘ ܕܡܣܗܕ
BarAphton:ActsSev ܠܗ̇ ܘܗ ܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ . ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܓܝܪ ܚܠܝܡܬܐ ܐܢܬ ܘܘ ܕܡܣܗܕ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܡܦܩܬܐ ܕܘܪܛܝܩܘ̈ ܇ ܡܢ ܐܢܐܢܩܝ ܡܣܗܕ