simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܚܠܦ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܐ ܪܕܝܦ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܕܠܐ ܐܢܬ ܠܢܨܝܒܝܢ ܂ ܝܝ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܘܕܠܚܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢܬ ܡܬܟܬܫ
ChronEdes ܠܝ̣ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ̣ ܂ ܝ ܓ̇ܠܐ ܐܢܐ ܠܟ̣ ܥܠ ܣܝܡܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܂ ܐܢܬ ܕܒܝܬܐ̣ ܂ ܘܓܠ̣ܐ ܠܗ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܫܒ̇ܩ
ChronEdes ܠܝ ܐܬܐX ܐܝܟ ܕܡܚܘܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܐܠܗܝ̣̈ ܂ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܐܢܬ ܬܒܥܗ ܐܠܝܐ ܕܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܡܚܘܐ
ChronMin ܠܗܝܢ ܠܫܢܝܐ̈ 1ܕܡܢ ܐܕܡ ܂ ܟܚ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ 1ܩܦܗ ܂ ܂ ܐܢܬ ܘܕܚܡܫܬܥܣܪ ܘܕܐܪܒܥ ܃ ܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܐܘ ܒܘܨܪܐ ܆ ܢ̇ܦܩ
ChronMin ܠܗܝܢ̈ ܂ ܛ ܂ ܘܗܘܝܢ̈ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܂ ܪܥܓ ܂ ܘܦܝܫܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܂ 1ܩܦܗ ܂ ܂ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܃ ܘܦܫܝܢ ܂ ܙ ܂ ܘܬܘܒ ܢܦܩ
ChronMin ܠܗܝܢ ܂ ܝܗ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܂ ܫܡܘ ܂ ܘܦܝܫ[ܝܢ ܂ ܙ ܂ ܐܢܬ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܂ ܪܥܓ ܂ ܘܦܝܫܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܢܦܩ
ChronMin ܠܗܝܢ ܂ ܕ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐ[ܢܕܩ]ܛܝܘܢܐ̈ ܐܘ XX X ܟܝܬ ܐܢܬ ܂ ܕܗܘܝܢ̈ ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ̈ ܂ ܫܡܘ ܂ ܘܦܝܫ[ܝܢ ܂ ܙ ܂ ܘܬܘܒ ܢ̇ܦܩ
ChronMin ܥܠ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܇ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܪܝܫ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗܠܝܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܦܝܫܢ̣̈ ܂ ܗܢܝܢ̈ ܪܡ̇ܐ
ChronMin ܕܬܕܥ ܪܝܫ ܫܢܬܐ ܂ ܘܣܗܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܝ ܂ ܐܢܬ ܪܡ̇ܐ ܐܢܬ ܥܠ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܇ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܥܐ
ChronMin ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܗ̇ ܫܢܬܐ ܕܡܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܝ ܂ ܘܟܒܝܫܬܐ ܂ ܐܢ ܕ ܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܡܚ̇ܫܒ
ChronMin ܕܬܘܣܦ ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܂ ܕܐ·ܬ ܂ ܗ̇ ܫܢܬܐ ܕܡܫ̇ܪܐ ܒܗ̇ ܡܢܝܢܐ ܐܢܬ ܝ ܂ ܘܟܒܝܫܬܐ ܂ ܐܢ ܕ ܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܕܡ ܡܚ̇ܫܒ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ
ChronMin ܂ ܦܛܪܘܣ ܆ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܢܬܝܦܛܪܘܣ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܪܗ ܐܢܬ ܐ ܂ ܘܐܩ ܂ ܝ̣ܡܘ̈ ܡܦܪܢܣܢܐ ܥܠ ܝܗܘܕ ܠܐܢܫ ·X ·X0 ܝ ܕܫܡܗ̣
ChronMin ܠܝ ܡܠܬܐ ܘܠܒܝܬܝ̣ ܂ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢܓܢܝܩܐ ܕܟܒ̇ܫ̣ܐ ܐܢܬ ܪܒܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܦܦܠܘܓܘܢܝܐ ܝܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܢ ܝ̇ܗܒ
ChronMin ܕܬ̇ܕܥ ܂ ܟܡܐ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܐܬܘ ܥܠ ܥܡܐ ܕ·ܗܘܕܝܐ̈ ܐܢܬ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܀ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܀ 5ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܫܟܚ
ChronMin ܗܘ1 ܗ̇ܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܫܢ̣ܝܬ ܘܐܦ̣ܩܬ ܐܢܬ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܝ ܐܝܟܐ ܕܐܬ ܐ̣ܡܪ ܡܢ ܟܠܝܪܟܐ ܂ ܕܐܪܐ ܠܘ
ChronMin ܢܚܠܘܛ ܐܝܢ ܠܡܪܥܝܬܐ̈ ܂ ܘܡܫܘܬܦܐܝܬ ܢܪ̣ܥܘܢ̣ ܓܙܪܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܀ ܡܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܦܘܠܝܢܘܣ ܂ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
ChronMin ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܂ ܦܘܠܝܢܘܣ ܪܢ̈ ܠܐ ܩܒܠ ܀ ܐܣܛܪܛܠܝܛܝܣ ܝܝ ܕܝܢ ܐܢܬ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝܐ̣̈ ܂ ܩ̣ܢܝܗ̇ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܢܐ ܂ ܐܢܕܝܢ
ChronMin ܡܘܣ̣ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܣܪܓܝܣ ܕܝܢ ܐܪܟܝܓܛܪܘܣ ܐܢܬ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܫܝܐܝܬ ܐܬܪ ܕܦܩ̣ܚ ܠܗ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕܘܟܬ
ChronMin ܥܡܟ ܣܝܓܠܝܢ ܕܡܠܟܐܝ [ܐ]ܡ̇ܪ 10ܠܢ ܕܠܐ ܡܙܕܩ ܐܢܐ ܝܝ ܐܢܬ [ܦܛܪܝܪ ]ܩܛܝܪܐܝܬ ܂ ܘܟܕ ܐܡܪܢܢ ܠܗ ܕܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܫܩܝܠ
ChronMin ܥܠ ܡܢܟ ܂ ܘܐܢ ܐܬܪܥܝ̣ܬ ܠܗ ܫܡܝܐ ܂ ܢܬܠ̣ ܠܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܚܕ ܡܢ ܡܐܡܪܘܗܝ̈ ܂ ܟܡܐ ܕܪܓܝܙ