simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܠܝ ܠܛܠܝܐ ܫܒܪܐ ܇ ܒܨܝܪ ܝܕܥܬܐ . ܕܟܕ ܢܚܘܝܘܗܝ ܐܢܫ ܕܗܒܐ ܐܢܬ ܐܟ ܚܕܐ Xܝܢܣܘܦܘܢ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ . . 2ܣܪܓܝܣ ܣܓܝ ܡܬܕܡܐ
ChalcedWrit ܒܣܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ . 0 . 6ܣܝܡ ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܐܢܬ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܡܫܝܚܐ ܒܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
DidascApost ܕܬܫܒܘܩ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܐܟܬܐ . ܘܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܙܒܢܝܢ̈ X⁰¹ܫܒܩܬ ܠܗ ܠܐܚܘܟ ܇ X ܕܠܐ ܬܘܒ ܨ̇ܒܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܆ ³⁰ ܘܨܝܕ X ³ܣܐܘܝܪܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܗܛܟ . ³⁸ ܐܢܬ ܫܡܘܥܐ̈ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ . ]ܒܟܠ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܚܫܚ
BarBahl:SyrLex ܡܢܐ ܬܗܘܐ ܐܘܪܚܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢܬ ܥܘܦܐ ܠܡܠܟܐ ܘܬܒܥܬܐ ܕܡܢܗ المتنصّحين . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
IsaacAnt:memHom ܠܗ ܕܡܢ ܕܝܠܗ : ܕܢܬܠ ܟܠܝܘܡ ܠܣܢܝܩܐ̈ . ܒܪܝܟ ܗܘ ܪܡܙܟ ܐܢܬ . ܒܐܝܠܝܢ ܫܘܓܫܐ̈ ܥܐܠܬ : ܠܪܥܝܢܐ ܕܚܛܦ ܕܐܚܪܝܢ ܀ ܘܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܛܝܐ 42 ܠܐ ܡܪܝ ܢܪܕܐ ܒܣܘܟܠܝܢ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܕܚܛܗܝܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܠܬܝܒܘܬܗ ܡܣܟܐ ܐܢܬ ܝܗܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܩܘܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܙܒܢ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memBirthSavFlesh 110 40 ܐܘ ܥܠ ܐܝܕܐ̈ ܕܗܝ ܒܪܬ ܕܘܝܕ ܡܬܝܩܪ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܕܟܝܐ ܐܢܬ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܡܬܚܒܒ ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܓܝܓܠܐ̈ ܡܠܠܬܐ̈ ܡܫܬܩܠ
JacSer:memElishCapSam ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ 45 ܦܬܚܝܗ̇ ܠܐܕܢܢ ܬܫܡܥ ܫܪܒܝܟ̈ ܚܒܝܒܐܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܬܛܥܢ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ ܘܐܢ ܥܨܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ
P:John [AB] ܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ ܕܡܝܬ . ܘܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܡܝܬܘ . ܡܢܘ ܐܢܬ : ܘܐܢܬ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡܢ ܕܡܠܬܝ ܢܛܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܛܥܡ ܠܥܠܡ ܆ ܠܡܐ
P:Matt [AB] ܙܕܩܬܐ ܆ ܠܐ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ ܇ ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ ܢܣܒܝ̈ ܐܢܬ ܐܓܪܐ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܠܘܬ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕ
SynOr ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܟܕ ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܚܝܒܝܟ̈ : ܒܕܓܠܘܬܐ ܘܨܕܘܐ ܐܢܬ ܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ . ܡܢ̇ܐ ܗܟܝܠ ܐܟܬܢܐ . ܥܡ ܟܠܗ ܓܘܐ ܐܡ̇ܪ
P:Ps [AB] ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܥܡܪ ܒܨܗܝܘܢ : ܐܢܬ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܢܣܒܪܘܢ ܒܟ ܟܠ ܝܕܥܝ̈ ܫܡܟ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ
PhiloxMab:Disc ܠܪܓܬܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܝܩܝܖܢ̈ ܒܕܡܝܗܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܐܠܦܟ ܆ ܫܡܥ ܘܐܡܪ ܠܟ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܬܚܫܒ ܠܟ ܙܟܘܬܐ ܇ ܡܐ ܕܙܟܐ
IšoAdiab:Epist ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܠܡܐ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܟܪܙܝܢ ܠܟ ܫܪܪܐ ܂ ܐܘ ܐܢܬ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܦܘܠܘܣ ܂ ܐܘ ܡ̇ܢܘ ܐܦܠܘ ܂ ܕܪܓܝܙ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܠܡܕܥ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܒܨܝܪܘܬܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܟ ܠܡܐܬܐ ܐܘ ܐܚܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܚ̣ܬ ܠܝ ܂ X ܝ ܂ ܘܐܦ ܨ̇ܒܐ
ActsMiaphysites ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܚܪܬܐ X ܆ 1ܛܘܒܢܐ ܡܠܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܒܝܕ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܕܐܟܘܬܟ ܇ XX ܕܬܥܒܪ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܒܠܥܕܝܢ ܂ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܬܫܬܘܩ ܃ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܢ̣ܩܥܐ ܚܠܦܝܟ ܒܦܘܡܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܕ ܐܢܬ ܬܣܬܢܩ ܆ ܐܢ ܠܘ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܝܬ ܠܟ ܣܗܕܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܟܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܟܕ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ ܝܬܝܪܐ ܓܠܐ̣ ܘܒܕܓܘܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܩܦ ܠܗ̇ ܗ̇ܝ̇ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܝ̤
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܟܐܡܬ ܠܗܘ̇ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܪܕܦ ܃ ܐܢܬ ܠܐܝܕܗ ܝܝ ܕܐܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܩ̣ܛܠܐ ܕܚܒܝܒܗ ܂ ܡ̇ܢܐ ܪܪ ܂ ܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܟܕ ܐܚ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ 1ܕܝܢ ܛܘܒܘܗܝ ܐܢܬ ܂ ܫܒܝܥܝܬܐ ܩܠܗ X ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܩܝܢܬܐ̈ ܡܫܟܢܢ
Babai:BookUnion ܠܗ ܕܡܚܝܕ ܘܡܚܘܐ ܕܝܠܝܬܗ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܢܛ ܂ ܚ ܘܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܡܢܘܬܗ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܃ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ̇ ܂ ܟ̣ܐܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܣܝܢ ܕܠܐ ܠܡ ܬܓܠܘܢ ܂ ܕܠܐ ܢܬܥܫܩ ܐܢܬ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܒܫܡܘܐܝܠ ܟܬܝܒ ܂ ܘܓܝܣܐ̈ ܀ ܚܙܝ ܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܘܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̇ܘܣܦ ܐܢܬ ܟܦܘܪܝܐ ܂ ܘܠܘ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܬܟܫܠ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܠܣܓܕܬܐ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܆ ܡ̇ܥܠ ܐܢܬ ܠܓܘܕܦܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܡܣܓܦܐ ܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܚܕܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘ̇ ܠܐܡܟ ܂ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܡܪܢ ܕܠܐܡܝ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܐܢܬ X X - ܂ XXܝ ܂ ܝX ܠܥ̇ܕܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܠܝ ܪܚ̇ܡ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܣ̣ܬܒܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܡܠܝܟ̈ ܇ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ X ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐܢܬ ܕܐܘܪܝܦܘ̈ 1ܡ̇ܕܡܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܚܪܢܐ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܀ ܗܐ ܐܝܟܢܐ ܦܩ̇ܕ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܐܢܬ ܕܟܠܢ X ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܫ̣ܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠܓܐ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܘܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܥܒ̣ܪܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܒܥܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܬܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝ̇ܕܐ X0 ܡܢܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܐܘ ܗ̇ܝ ܡܬ̇ܪܥܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܘ̇ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܐ ܠܝܢ ܕܟܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܐܟܪܙ ܇ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ̣ ܠܗ ܓܝܪ ܃ ܆ ܂ ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
JacSer:memLuqJews ܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܬܒܐẌ . ⁵⁵ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܢܬ X X X ܡܛܠ ܗܢܐ ⁵³ܚܫܘܟ ܗܘܢܟ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܆ ⁵⁴ ܘܠܐ ܚ̇ܐܪ
SevAnt:CathHom ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܗ̇ X³ܡ̇ܥܒܕ ܬܡܝܗܐܝܬ ܗܠܝܢ ܦܐܝܬ̈ ܠܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܕܡܐ X²ܕܗܒܝܠ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܒܝܕ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ ܐܢܬ ܡܨ̇ܥܪ
JnDalya:Epist ܥܠ ܗ̇ܘ ܟܝ̇ܢܐ ܫܒܝ̣ܚܐ . ܕܟܣܐ ܟܠܗ ܒܟܠܕܘܟ ܟܕ ܒܕܘܟ ܠܐ ܐܢܬ : X ܚܝܠܢܢܘܢܗ X ܚ̣ܙܝ ܐܚܝ ܕܡܢ ܒܙܩܐ ܙܥܘܪܐ ܝ̇ܠܦ
PhiloxMab:TenMem ܡܠܦܢܘܬܟ ܀ X X 19ܕܣܝܘܡܐ . ܢܚܘܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܒܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܐܬܝܠܕ ܐܠܗܐ ܓܠܝܐ ܠܢ ܆ ܠܡܢܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ ܐܢܬ ܡܫܪܪ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ⁴ܗ̣ܘ ܠܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ . ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܕ ܡܝܘܬܘܬܐ ܐܢܬ ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܟ . ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܬܐ ܒܗ̇ ܡܩܛܪ
SilwQard:ScholUrmApp . ܡܬܬܚܡ ܕܝܢ ܫܡܐ ܐܦ ܗܟܢܐ : ܦܘܪܫܢܐ ܐܕܫܢܝܐ 5ܕܒܡܬܚܡܘܬ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘ ܪܦܛܪܘܣ : ܘܠܐ ܚܕ ܡܕܡ ܡܣܟܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܣܬܒܪܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܐܟܬܐ̈ . ܗܢ̇ܝܢ ܐܢܬ ܗܢܘܢ ܒܢ ܚܪ ܢܗܘܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠܝܢ . ܚ̇ܙܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܝ̣ܢ ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܒܟܘܠܗܝܢ ܠܐܒܐ ܗܘ̇ ܐܢܬ ܕܨ ܒܝܢܐ̣̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܨ ܒ̇ܐ .
Tim1:Epist . ܩܕܡ ܟܠ ܐܣܗܕ . ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ̣ ܚܒܝܒܐ ܠܗ ܫܡܥ̣ܘ . 5 , ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܝܠܦ . ܘܗ̇ܘܡܐ ܕܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܐܠܦ . ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܠܦ
Tim1:Epist . ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܝܬܝܪܐܝܬܐܘ ܓܝܪ ܠܩܘܒܠܢ ܕܝܠܢ . | ¹X⁵ܩ|X ܐܢܬ ܟܬܒܐ ܡܠܘܢ̣ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܬܟܬܒ ܥ̇ܪܩ
IsaacAnt:memHom : ܩܠܗ ܕܡܪܟ ܕܐܡܪ ܗܘܐ . ܕܥܒܕ ܪܚܡܐ̈ ܒܡܡܘܢܐ : ܕܬܬܩܒܠ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܐܬܓܙܝܬ : ܬܐܙܠ ܬܬܒܥ ܝܙܦܬܟ̈ ܀ ܫܡܝܥ ܗܘ ܠܟ ܐܢ ܨܐܬ
IsaacAnt:memHom . ܘܡܫܬܟܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝܟ̈ : ܚܕ ܐܢܘܢ ܝܘܡ ܠܐܠܗܐ ܀ ܦܟܪܐ ܐܢܬ ܐܪܓܙܬܝܗܝ ܀ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܬܩܪܝܗ̇ ܠܗܕܐ : ܕܝܘܡܢ ܬܫܡܥ ܫܡܥ
IsaacAnt:memHom ܛܝܒܘܬܐ ܀ ܐܘ ܓܪܡܐ ܕܐܒܥ ܡܝܐ̈ : ܝܒܝܫܐ ܕܐܪܕܝ ܡܥܝܢܐ . ‏ ܐܢܬ : ܘܦܠܝܓܬ ܥܠ ܙܝܘܢܟ . ‏ ‏ܡܢ ܓܪܡܐ ܐܫܬܝ ܢܙܝܪܐ : ܘܡܒܨܪ
P:John [AB] ܚܘܢ ܐܒܐ . ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܆ ܘܐܒܝ ܒܝ ܆ ܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܦܝܠܝܦܐ ܆ ܡܢ ܕܠܝ ܚܙܐ ܂ ܚܙܐ ܠܐܒܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡܪ
P:Matt [AB] ܗܘ ܗܘ ܕܐܬܐ ܆ ܐܘ ܠܐܚܪܝܢ ܗܘ ܡܣܟܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܐܢܬ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܫܕܪ ܒܝܕ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:Matt [AB] ܠܝ . ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܐܬܦܢܝ ܂ ܘܐܡܪ ܠܟܐܦܐ . ܙܠ ܠܟ ܠܒܣܬܪܝ ܂ ܣ‍ܛܢܐ ܅ ܬܘܩܠܬܐ
P:Matt [AB] ܂ ܩܫܝܐ . ܘܚܨܕ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܙܪܥܬ . ܘܡܟܢܫ ܐܢܬ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܗܘ ܕܢܣܒ ܚܕܐ ܟܟܪܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܪܝ ܅ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܟ ܂ ܕܓܒܪܐ
P:Ps [AB] ܐܫܒܚܟ . ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ . ܬܫܥܝܬܐ ܐܢܬ : ܥܕܡܐ ܠܩܪܢܬܗ̈ ܕܡܕܒܚܐ . ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܐܘܕܐ ܠܟ ܐܠܗܝ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܟ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܐܢܬ ܥܡ ܟܘܠܗ ܒܛܝܠܐ . ܘܩܐܪ ܘܢܐܫ ܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ .
P:TweProph [AB] : ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܒܥܐ ܡܓܙܝܐ : ܘܬܕܝܐ̈ ܝܒܝܫܐ̈ . ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܐܦܪܝܡ ܢܦܩ ܒܢܘܗܝ̈ ܠܩܛܠܐ . ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܡܕܡ ܕܝܗܒ
BarḤadbš:FoundSch ܠܝ ܘܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܪܟܐ : ܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܗ̇ܘܐ ܡܢܟ ܒܟܠ ܕܘܟ X . ܐܢܬ ܕܡܝܐ ܠܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܒܘܕܪܗ ܕܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ . ܘܐܢ ܫ̇ܡܥ
AntiTriThWrit ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܢܬ . ܕܠܐ ܦܣ̣ܩ ܆ ܘܚܘܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܢܬ X ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܦܣܩܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ :
Ps-Dion:ChronZuq ܒܗ ܒܫܪܒܐ ܗܢ̣ܐ ܂ ܕܠܐ ܬܬܪܡܐ ܝ- ܥܡ ܐܢܫܐ̈ ܣܟܠܐ̈ ܠܡܥܕܠ ܐܢܬ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܫ̇ܬܥܐ ܠܟ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܬܗܘܐ X ܡܦܣ
SevAnt:CathHom . ܕܫܦܝܪܐ ܗܝ X ܓܝܪ . ܗ̇ܝ ܕܠܣܢܝܩܐ̈ ܢܥ̣ܒܕ ܫܦܝܪ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܢܬ ܗܫܐ ܟܕ ܥܪܛܠܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܗܡܐ
BarEbr:CandSanc ܡܢ ܒ . ܥܝܪܐ . ܗ̇ܢܘ ܐܢܬ ܚܝܠܐ ܪܓܬܢܐ ⁵⁴ܕܐܚܛܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܀ ܙܠXܦܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܚܘܝܐ ܥܠ ܕܥܒ̣ܕܬ ܗܕܐ . ܠܝܛ
Basil:SyrHex ܡܢ ܬܪܥܝܬܟ . ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ 30ܕܐܪܥܐ ܒܗ ܡܚܦܝܐ ܗܘܬ ܐܢܬ ܡܝܐ̈ . ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܗܘܬ . ܐܣܬܟܠ ܕܝܢ
P:Gen [AB] ܠܐ ܚܘܝܬܢܝ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ ܐܠܐ ܐܢ ܝܘܡܢܐ . ܘܕܒܪ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܐܒܝܡܠܟ : ܠܐ ܝܕܥܬ ܡܢܘ ܥܒܕ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܦ
LiberGrad ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ : ܐܢܬ ܢܛܪ ܐܢܬ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ : ܣܠܩ ܐܢܬ ܠܟ ܡܢ ܙܥܘܪܐ . ܘܐܢ ܩܐܡ
LiberGrad ܠܗ ܠܫܘܬܦܘܬܐ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܪܐܓ ܠܗ ܡܝܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܢܦܫܗ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܬܘܒ ܣܠܩܐ ܥܠ ܒܠܟ ܪܓܬܐ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܩܕܝܫܐ : ܘܠܐ ܪܐܓ
P:Kings [AB] . ܘܥܢܐ ܢܬܢ ܘܐܡܪ ܠܐܕܘܢܝܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܢܬ ܠܗ ܐܕܘܢܝܐ : ܥܘܠ ܡܛܠ ܕܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܐܢܬ : ܘܛܒܬܐ ܡܣܒܪ
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܪܒܝܐ ܕܐܘܝܕ ܠܡܘܪܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܘܕܥܐ ܐܢܬ e - . ܝ . ܫܡܕ ܓ - ܙ - ܝ : X : ܝ ܪ̇ܝ : ܝ X : ܝܝ
SevAnt:Epist : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܬܣ̣ܩ ܡ̇ܬܩܛܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܡܬܚܬܝܢ̈ ܘܠܘܬ ܫܬܩܐ ܡܥܕܪ̈ ܢ̣ ܠܐ ܚܣܝܪܢ̈ ܠܢ . ܐܢ ܓܝܪ
PhiloxMab:TenMem ܕܛ̇ܥܐ ܗܘܝܬ . ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܬܟܬܘܒ ܩ̇ܒܠܝ . ܠܘ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܘܦܢܝܬ . ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܓܠܝܬ ܠܟ . ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ
Eph:madChurch ܐܘܦܝ ܠܗ ܥܒܕܟ ܡܢ ܟܕܘ ] 8ܕܝܢܐ ܫ̇ܪܐ ¹[ܒܠܒܐ ܘܒܟܘܪܐ ܥܒ . ܐܢܬ . ܕܝܗ̇ ܘܣܢ̣ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܒܫܡܗܝܗ̇̈ ܐܢ ]ܗܠܝܢ ¹[ܡܪܝ ܬܒ̇ܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܝ ܠܣܡܝܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܨܠܐ ܥܠܝ ܕܐܫܟܚ ܦܪܗܣܝܐ ܩܕܡ ܡܪܢ ܐܢܬ ܒܙܒܢ ܥܘܢܕܢܗ ܒܟ̇ܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ : X ܕܥܠ ܡ̇ܢܘ ܫܒ̇ܩ
P:4Macc [AB] ܆ ܡܢ ܫܛܘܪܘܬܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܆ ܘܢܦܨ ܐܢܬ ܡܢܟ ܚܘܫܒܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܫܪܪܐ . ܐܦ ܥܠܝ ܬܒܣܪ . ܘܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܬܫܘܛ . ܠܐ ܡܬܬܥܝܪ
IsaacAnt:memHom ܀ ܡܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܩܐ ܢܦܪܘܥ : ܕܡܕܥܐ ܚܘܒܟ ܦܠܓ ܠܗ . ‏ ‏ܐܘ ܐܢܬ ܝܙܦܬܟ . ‏ ‏ܟܕ ܝܕܥܬ ܕܠܐ ܦܪܥܝܢ ܠܟ : ܥܠܝܗܘܢ ܟܠܝܘܢ ܫܕܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܗ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ ܟܣܝܐ ܕܢܦܫܟ ܢܫܦܥ ܕܡܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܬܒܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܡܐ ܚܠܦ ܪܚܡܘܬܟ ܩܕܡܝܬܐ ܡܓܪܓ
JacSer:memEpiph 315 ܐܒ݂ܐ ܒܝܠܕܗ ܘܒ݂ܪܐ ܒܐܒ݂ܘܗܝ ܐܝܬ݂ܘܗܝ ܟܠܗ ܘܪܘܚܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܦܠܝܓܐܝܬ݂ ܐܚܬ݁ܘܡ ܡܝܐ̈ ܕܐܢܬ݁ ܥܡ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:Disc ܩܢܝܐ ܕܩܢܝܢܟ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ . ܩܢܝܢܟ ܩܢܝܟ . ܠܗܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܐܢܬ ܒܪܚܡܬ ܩܢܝܢܐ ܙܥܘܪܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ . ܕܩܢܝ ܆ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܗܘܐ
ActsMiaphysites ܦܪܟܣܝܣ ܂ ܡܫܬ̇ܘܕܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܐ ܂ ܐܦܠܐ 3ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܘܦܪܟܣܝܣ 2ܐܟܚܕܐ ܆ ܐܢ ܡܫܪ ܐܢܬ ܠܡܘܡܬܐ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܥ̇ܒܕ
BarṢal:ComGosp ܠܡ ܐܘܒܫܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ ܂ ܝܘܝܐ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܕܐܬܐܡ̣ ܀ ܐܢܬ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܩܝܡ ܝܘܪܕܢܢ ܂ ܩ̇ܪܐ ܠܗܝܢ̈ ܕܘܝܕ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܃
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܟܕ ܦܣ̣ܩܬ ܕܠܐ ܐܬ̣ܢܚܬ ܨܝܕ ܝܝ ܡܕܚܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܕܡܘ̣ܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܡ̣ܝܢ ܒܐܫܬܐ ܆ ܠܟܐ ܘܠܗܠ ܡܫܬ̇ܕܐ
Eph:madFaith ܐܠܒܫܬܝܗܝ ܡܪܝ ܠܟܝܢܟ ܦܓܪܐX ܟܪܝܗܐ ܕܬܫܟܚ ܬܚܫ ܒܗ ܐܢܬ ܗܢܐ ܕܡܚܝܠܐ ܡܙܕܝܢ X ܠܦܓܪܗ ܪܦܝܐ ܡܠܒܫ ܠܗ ܙܝܢܐ ܚܝܨܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܥܦܪܐ ܟܢܬܟ . ܠܡܢܐ ܡܠܐܐ ܐܢܬ ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܕܡܡܠܝܐ . ܟܕ ܐܢܬ Xܝ XXXXܠܟ ܕܬܦܠ ܒܐܝܕܘܘܝ̈ ܡܠܦ ܠܟ . ܐ ܢ ܠܘ̇ܘ ܠܐ ܫܡ̇ܥ
PhiloxMab:TenMem ܀ X 2ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܗ̇ܘ ܐܝܬܝܐ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ . ܗܘ̣ܐ ܡܢܢ ܐܢܬ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܆ ܕܪܫܝܥܢ̈ ܡܢ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܡܠܦ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܡܠܬ ܐܠܗܐ ܕܠܘܬܟ ܐܘ ܒܪܢܫܐ : ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܇ ܕܐܬܪܚܩ ܠܡ ܥ̇ܘܠܐ ܕܠܐ ܢܐܠܦ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܠܐ ܡ̇ܬܢܟܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܓܘܚܟܐ ܘܢ ܚܙܝܝܟ̈ . ܐܠܐ ܬܒ̣ ܠܟ ܒܝܬ ܠܟ ܘܠܢܦܫܟ : ܘܚܫ̣ܘܒ ܐܢܬ ܟX ܐܡXܝܢ ܠܗ ܐ : ܘܡܫ̇ܠܡܘ ܠܐ ܡܫ̣̇ܠܡ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܗ̇ܘܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܦܘܟ . ܗܝܕܝܢ ܚܟܡ ܐܕܡ ܠܚܘܐ ܐܢܬܬܗ ܘܒܛܢܬ ܐܢܬ ܘܐܦܪܝܬ ܒܢܝܐ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܥܦܪܐ
SergStyl:epLuqJew . ܕܒܡܝܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . Xܢ XXX·XXX ܗܐ ܒ̇ܛܠ̣ܬ ܕܚܠܬ ܐܢܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܗܦܟܝܐ̈ ܬܗܘܘܢ . ܐܣܬܟܠ ܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
BarṢal:LuqArabs ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܪܣܘܠܟX ³ܕܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܢܒܝܐ ܐܘ̇ ܠܐ : ܕܗܐ ܠܐ ܐܢܬ ܐܟܘܬܗ . ܘܢܬܕܒܪ ܒܣܥܘܪܘܬܗ . ²̈⁹ ܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܡ̣ܢܢ ܒ̇ܥܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܡܢܟ ܝܠܦ ܬܟܬܘܫܟ : ܘܕܠܐ ܥܡܠܐ ܙܟܐ ܠܟ ܀ ܐܬܐ ܠܪܓܠܟ ܐܢܬ ܀ ܐܢܬܘ ܩܪܝܬܝܗܝ ܘܣܒܟ ܒܟ : ܘܐܢܬܘ ܒܕܝܠܗ ܣܒܟ
JnDalya:Epist . ܘܡܢ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܥܡܠܝܟ̈ ܓܿܠܐ ܐܢܬ ܐܦ ܡܢܗ ܬܒܼܥܐ ܠܟ ܐܢܬ . ܟܠ ܡܼܢܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܿܝܗܿ ܕܨܠܘܬܟ ܡܢܗ ܐܓܪܟ ܢܿܣܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܬܝܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܐܢ ܨܒܐ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܢܨܘܬܢܝ ܐܢܬ ܘܒܟܝܟ ܒܥܓܠ ܐܢܗܘ ܕܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܡܢܗ ܠܐ ܦܐܕ
P:Job [AB] : ܐܬܝܒܝܢܝ ܦܬܓܡܐ . ܐܬܛܝܒ ܘܩܘܡ ܩܕܡܝ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܟ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܥܝܪܬܢܝ . ܘܢܫܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܬܢܝ . ܐܢ ܡܫܟܚ
Cyr:ComLuke ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܟ̇ܐܐ ܝܝ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܩܪܝܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܕܝܬܝܪ ܪܘܪܒܢ̈ ܘܩܫܝܢ̈ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܝܬ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܫ̇ܒX
SevAnt:CathHom : ܕܠܐ ܡܬܥ̇ܣܩ ܘܡܬܚ̇ܡܬ : ܕܠܒܪ ܡܢ ܥ̣ܠܠܬܐ̈ ܚܫܚܬܐ̈ ܐܢܬ : ܐܘ ܒܦܘܠܚܢܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܥܡܝ̣ܠܐ : ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܣ̣ܒܪ
PhiloxMab:TenMem . ܝܕܥܬܝܗܝ ܐܦ ܠܝܘܠܦܢܗ XX X 51 ܕܡܢܐ ܐܢܬ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ . ܗܘܐ ܡܢܢ ܘܝܗ ܆ ܝܘܠܦܢܗ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܠܦ
P:Job [AB] ܙܒܢ ܡܘܠܕܗܝܢ . ܘܐܡܬܝ ܒܪܟܢ̈ ܘܝܠܕܢ . ܘܡܬܪܒܝܢ ܐܢܬ : ܘܒܛܢܢ̈ ܐܝܠܬܐ̈ . ܢܛܪ ܐܢܬ ܡܢܝܢܐ ܕܝܪܚܐ̈ : ܘܝܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܕܒܫܘܘXܥܐ̇ ܕܓܘܐ ܗ̣ܘܬ ܟܢܝܫܘXܐ XܝܢܝXܐ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܘܣ̇ܝܐ ܘܓܢܣܐ ܕܐܝܫܘܬܐ ܂ ·ܘܠܘ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܐX
SevAnt:LuqJul ܠܐXXX XX ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ : ܟܕ ܢܦ̇ܩ ܐܢܬ ܡܢ ܗܘܢܟ . ܒܕܓܘܢ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܚܫ ܒܫܪܪܐ ܆ ܡܛܠ ܕܚܫ ܦܓܪܐ ܕܡܥܕ ܠܡܚܫ : ܘܐܦܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܫܪ ܬܘܒ ܠܡܘܡܬܝ̈ ܡܛܠ ܕܒܐܠܗܐ ܩܢܐ ܫܡܝܐ ‏‎‎‏ ܘܐܪܥܐ ܐܢܬ ܕܩܘܫܬܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܐܢ ܨܒܐ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܢܨܘܬܢܝ ܘܐܢ ܡܢܚ
SevAnt:LuqGramm ܩܠܗ ܕܠܚܘܫܐ ܃ ܘܡܬܐܣܐ ܐܢܬ ܐܣܝܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܡܚܠܡܢܝܬܐ ܇ ܐܢܬ ܒܣܡܡܢܐ̈ ܘܒܠܘܚܫܬܐ̈ ܐܪܥ̇ܝܢܢ ܠܟ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܐܪܐ ܝ ܕܫܡܥ̇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܫܢܟ [XX]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܟܠ ܕܚ̇ܣܢ ܠܪܓܬܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܩܒܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ̈ ³ܡܠܝܬ ܚܝܐ̈ ܩ̇ܫܛ
BarṢal:ComGosp ܠܡܥܠ ܠ-ܫܝܘܠ ܘܬܦܪܘܩ ܠܐܕܡ ܂ ܘܠܘ ܥܠ ܩܕܝXܝXܘܢ ܂ XXܝ X X ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܐ ܂ ܠܩܒܪܐ ܪܐܙ ܂ ܕܐܢܬ ܗܘ ܠܡ ܗ̇ܘ ܕܥܬ ܂ ܕ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܩܐ ܇ ܘܥܫ̇ܩ ܐܢܬ ܠܡܠܦܢܐ ܘܟܬ̇ܒ ܐܢܬ ܡܛܠܬܗ ܂ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܬܐ ܘܡܫܡܠܝܬܐ ܂ ܘܠܐ ܡ̇ܪܓܫ ܐܢܬ ܕܡ̇ܦܩX ܃
SevAnt:LuqJul . ܩܐܡ̇ܪ ܝXXXXܐܢܬ : ܕܨܝܕ ܒܪ Xܐܢܫܐ ܩܝܡܝܢ ܚܫܐ̈ : ܩܠܘ ܐܢܬ ܐܦ ܗܕܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܝܠܗ . ܩܬܩܒ ܟܕ ܐܢܬ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܬܚܟܡ
SophrJer:epArcadCyp ܫ[ . . ]ܪ ܠܣܕܝܪܘܬ ܩܪܒܐ ܕܝܠܗ̇ ܇ ܡܢ ] . ܪܒ[ܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܐܢܬ ܪܝܫ [ . . ]ܘܬܐ [ . . . ]ܪܐ ܬܬܚܙܐ ܬܚ̇]ܘ- ܐ [ . . ] [ ܇ ]ܡܛܟܣ
JnDalya:Epist ܒܫܡܫܟ ܇ ܕܒܟ ܘܒܐܣܝܟ̈ ܕ ܢܝ̣ܚ ⁸⁹ܠ ܐ ܟܠܝܢܐܝܬ . ܗܕܐ ⁹⁰ܗܝ ܐܢܬ ܠܟ ܙܘܡ̇ܪܐ : ܬ̇ ܡܗ ⁸⁶ܐ ܢܬ ܠܟ ⁸⁷ܘ ܬ̇ ܗܪ ܆ ⁸⁸ܟܕ ܡ̇ܐܨܕ