simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܢܐ ܬܗܘܐ ܐܘܪܚܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢܬ ܥܘܦܐ ܠܡܠܟܐ ܘܬܒܥܬܐ ܕܡܢܗ المتنصّحين . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
IsaacAnt:memHom ܠܗ ܕܡܢ ܕܝܠܗ : ܕܢܬܠ ܟܠܝܘܡ ܠܣܢܝܩܐ̈ . ܒܪܝܟ ܗܘ ܪܡܙܟ ܐܢܬ . ܒܐܝܠܝܢ ܫܘܓܫܐ̈ ܥܐܠܬ : ܠܪܥܝܢܐ ܕܚܛܦ ܕܐܚܪܝܢ ܀ ܘܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܛܝܐ 42 ܠܐ ܡܪܝ ܢܪܕܐ ܒܣܘܟܠܝܢ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܕܚܛܗܝܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܠܬܝܒܘܬܗ ܡܣܟܐ ܐܢܬ ܝܗܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܩܘܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܙܒܢ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memBirthSavFlesh 110 40 ܐܘ ܥܠ ܐܝܕܐ̈ ܕܗܝ ܒܪܬ ܕܘܝܕ ܡܬܝܩܪ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܕܟܝܐ ܐܢܬ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܡܬܚܒܒ ܐܢܬ ܠܥܠ ܡܢ ܓܝܓܠܐ̈ ܡܠܠܬܐ̈ ܡܫܬܩܠ
JacSer:memElishCapSam ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ 45 ܦܬܚܝܗ̇ ܠܐܕܢܢ ܬܫܡܥ ܫܪܒܝܟ̈ ܚܒܝܒܐܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܬܛܥܢ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ ܘܐܢ ܥܨܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ
P:John [AB] ܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ ܕܡܝܬ . ܘܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܡܝܬܘ . ܡܢܘ ܐܢܬ : ܘܐܢܬ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡܢ ܕܡܠܬܝ ܢܛܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܛܥܡ ܠܥܠܡ ܆ ܠܡܐ
P:Matt [AB] ܙܕܩܬܐ ܆ ܠܐ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ ܇ ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ ܢܣܒܝ̈ ܐܢܬ ܐܓܪܐ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܠܘܬ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕ
SynOr ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܟܕ ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܚܝܒܝܟ̈ : ܒܕܓܠܘܬܐ ܘܨܕܘܐ ܐܢܬ ܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ . ܡܢ̇ܐ ܗܟܝܠ ܐܟܬܢܐ . ܥܡ ܟܠܗ ܓܘܐ ܐܡ̇ܪ
P:Ps [AB] ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܥܡܪ ܒܨܗܝܘܢ : ܐܢܬ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܢܣܒܪܘܢ ܒܟ ܟܠ ܝܕܥܝ̈ ܫܡܟ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ
PhiloxMab:Disc ܠܪܓܬܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܝܩܝܖܢ̈ ܒܕܡܝܗܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܐܠܦܟ ܆ ܫܡܥ ܘܐܡܪ ܠܟ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܬܚܫܒ ܠܟ ܙܟܘܬܐ ܇ ܡܐ ܕܙܟܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܆ ³⁰ ܘܨܝܕ X ³ܣܐܘܝܪܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܗܛܟ . ³⁸ ܐܢܬ ܫܡܘܥܐ̈ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ . ]ܒܟܠ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܚܫܚ
BarṢal:ComGosp ܘܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̇ܘܣܦ ܐܢܬ ܟܦܘܪܝܐ ܂ ܘܠܘ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܬܟܫܠ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܠܣܓܕܬܐ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܆ ܡ̇ܥܠ ܐܢܬ ܠܓܘܕܦܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܡܣܓܦܐ ܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܚܕܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘ̇ ܠܐܡܟ ܂ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܡܪܢ ܕܠܐܡܝ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܐܢܬ X X - ܂ XXܝ ܂ ܝX ܠܥ̇ܕܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܠܝ ܪܚ̇ܡ
Babai:BookUnion ܠܗ ܕܡܚܝܕ ܘܡܚܘܐ ܕܝܠܝܬܗ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܢܛ ܂ ܚ ܘܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܡܢܘܬܗ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܃ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܣ̣ܬܒܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܡܠܝܟ̈ ܇ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ X ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐܢܬ ܕܐܘܪܝܦܘ̈ 1ܡ̇ܕܡܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܚܪܢܐ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܀ ܗܐ ܐܝܟܢܐ ܦܩ̇ܕ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܐܢܬ ܕܟܠܢ X ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܫ̣ܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠܓܐ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܘܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܥܒ̣ܪܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܒܥܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܬܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝ̇ܕܐ X0 ܡܢܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܐܘ ܗ̇ܝ ܡܬ̇ܪܥܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܘ̇ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܐ ܠܝܢ ܕܟܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܐܟܪܙ ܇ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ̣ ܠܗ ܓܝܪ ܃ ܆ ܂ ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ